drukuj    zapisz    Powrót do listy

6019 Inne, o symbolu podstawowym 601, Odrzucenie skargi, Prezydent Miasta, Odrzucono skargę, II SAB/Bk 32/08 - Postanowienie WSA w Białymstoku z 2008-08-26, Centralna Baza Orzeczeń Naczelnego (NSA) i Wojewódzkich (WSA) Sądów Administracyjnych, Orzecznictwo NSA i WSA

II SAB/Bk 32/08 - Postanowienie WSA w Białymstoku

Data orzeczenia
2008-08-26 orzeczenie prawomocne
Data wpływu
2008-06-25
Sąd
Wojewódzki Sąd Administracyjny w Białymstoku
Sędziowie
Małgorzata Roleder /przewodniczący sprawozdawca/
Symbol z opisem
6019 Inne, o symbolu podstawowym 601
Hasła tematyczne
Odrzucenie skargi
Skarżony organ
Prezydent Miasta
Treść wyniku
Odrzucono skargę
Powołane przepisy
Dz.U. 2002 nr 153 poz 1270 art. 58 par. 1 pkt 3
Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi.
Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Białymstoku Wydział II w składzie następującym: Przewodniczący Asesor WSA Małgorzata Roleder po rozpoznaniu w dniu 26 sierpnia 2008 r. na posiedzeniu niejawnym sprawy ze skargi J. O. na bezczynność Prezydenta Miasta B. w przedmiocie dopuszczenia jako uczestnika postępowania w sprawie likwidacji obiektu budowlanego p o s t a n a w i a: -odrzucić skargę.

Uzasadnienie

W dniu [...] maja 2008 r. J. O. wywiódł skargę do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w B. na bezczynność Prezydenta Miasta B. w przedmiocie dopuszczenia jako uczestnika postępowania w sprawie likwidacji obiektu budowlanego.

W wykonaniu zarządzenia Przewodniczącego Wydziału z dnia [...] czerwca 2008 r., pismem z dnia [...] czerwca 2008 r. skarżący został wezwany do usunięcia braków formalnych skargi poprzez uiszczenie należnego od niej wpisu sądowego w kwocie 100 zł oraz wykazanie, że wniesienie skargi zostało poprzedzone złożeniem zażalenia na bezczynność organu - w terminie 7 dni pod rygorem jej odrzucenia.

Powyższe wezwanie doręczono skarżącemu w dniu [...] czerwca 2008 r. (zwrotne potwierdzenie odbioru k. 17).

Mimo upływu zakreślonego, siedmiodniowego terminu, braki formalne nie zostały przez skarżącego usunięte (k. 18).

Wojewódzki Sąd Administracyjny w B. zważył, co następuje.

Zgodnie z przepisem art. 58 § 1 pkt. 3 ustawy z 30 sierpnia 2002 roku – Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. Nr 153, poz. 1270 ze zm.) – sąd jest zobowiązany do odrzucenia skargi w przypadku nie uzupełnienia jej braków formalnych w wyznaczonym terminie.

Natomiast w myśl art. 220 § 1 i 3 cytowanej ustawy, sąd nie podejmuje żadnej czynności na skutek pisma, od którego nie zostanie uiszczona należna opłata. Skarga, od której pomimo wezwania nie zostanie uiszczony należny wpis, podlega odrzuceniu przez sąd.

W konkretnej sprawie skarżący nie usunął w zakreślonym terminie braków formalnych skargi, co w konsekwencji uniemożliwiło nadanie skardze dalszego biegu i czyniło koniecznym jej odrzucenie.

Z tych względów, Sąd na mocy art. 58 § 1 pkt 3 w zw. z art. 220 § 3 ustawy z dnia 30.08.2002r. prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. Nr 153, poz. 1270 ze zm.) orzekł jak w sentencji.

Zarządzenie:

Odpis postanowienia wraz z uzasadnieniem doręczyć stronom postępowania pouczając o przysługującej skardze kasacyjnej oraz sposobie i terminie jej wnoszenia.Powered by SoftProdukt