drukuj    zapisz    Powrót do listy

6110 Podatek od towarów i usług, Wstrzymanie wykonania aktu, Dyrektor Izby Skarbowej, oddalono wniosek o wstrzymanie wykonania decyzji, I SA/Po 569/08 - Postanowienie WSA w Poznaniu z 2008-06-09, Centralna Baza Orzeczeń Naczelnego (NSA) i Wojewódzkich (WSA) Sądów Administracyjnych, Orzecznictwo NSA i WSA

I SA/Po 569/08 - Postanowienie WSA w Poznaniu

Data orzeczenia
2008-06-09  
Data wpływu
2008-04-25
Sąd
Wojewódzki Sąd Administracyjny w Poznaniu
Sędziowie
Szymon Widłak /przewodniczący sprawozdawca/
Symbol z opisem
6110 Podatek od towarów i usług
Hasła tematyczne
Wstrzymanie wykonania aktu
Skarżony organ
Dyrektor Izby Skarbowej
Treść wyniku
oddalono wniosek o wstrzymanie wykonania decyzji
Powołane przepisy
Dz.U. 2002 nr 153 poz 1270 art. 61 par. 3 i par. 5
Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi.
Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Poznaniu Wydział I w składzie następującym: Przewodniczący: asesor sądowy Szymon Widłak po rozpoznaniu w dniu 09 czerwca 2008 roku na posiedzeniu niejawnym wniosku L. J.-L. o wstrzymanie wykonania decyzji w sprawie ze skargi na decyzję Dyrektora Izby Skarbowej w P. z dnia[...] nr [...] w przedmiocie podatku od towarów i usług za poszczególne miesiące od kwietnia 2002 do marca 2003r. postanawia oddalić wniosek o wstrzymanie wykonania zaskarżonej decyzji /-/ Sz.Widłak

Uzasadnienie

W dniu [...] do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu wpłynęła skarga L. J.-L. na decyzję Dyrektora Izby Skarbowej w P. z dnia [...] roku, nr [...] utrzymującą w mocy decyzję Dyrektora Urzędu Kontroli Skarbowej w P. z dnia [...] nr [...]. Jednocześnie ze skargą skarżąca złożyła wniosek o wstrzymanie wykonania zaskarżonej decyzji. W uzasadnieniu skarżąca podniosła, że złożony wniosek jest uzasadniony jej trudną sytuacją materialną związaną z zabezpieczeniem majątku przez organy skarbowe oraz banki, jak też okolicznością, iż - zdaniem skarżącej - decyzja oparta jest na wątpliwych podstawach faktycznych i prawnych.

Wojewódzki Sąd Administracyjny zważył co następuje:

Stosownie do art. 61 § 1 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 roku prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. Nr 153, poz. 1270 ze zm. wniesienie skargi nie wstrzymuje wykonania aktu lub czynności. Jednakże art. 61 §3 cytowanej ustawy wskazuje, że Sąd na wniosek skarżącego może wydać postanowienie o wstrzymaniu wykonania w całości lub części aktu lub czynności o których mowa w §1, jeżeli zachodzi niebezpieczeństwo wyrządzenia znacznej szkody lub spowodowania trudnych do odwrócenia skutków.

Zgodnie z ogólną zasadą na stronie występującej z wnioskiem spoczywa obowiązek wykazania okoliczności faktycznych, na które się powołuje i z których wywodzi korzystne dla siebie skutki prawne. W rozpatrywanej sprawie skarżąca oprócz powołania się na trudną sytuację materialną i kwestionowania podstaw wydanej wobec niej decyzji nie przedstawiła żadnych danych umożliwiających dokonanie oceny czy wykonanie zaskarżonej decyzji może wyrządzić znaczną szkodę lub spowodować trudne do odwrócenia skutki.

Należy również zaznaczyć, że zobowiązania podatkowe powstałe na podstawie zaskarżonej decyzji mają charakter pieniężny i z natury rzeczy są odwracalne, a fakt ewentualnego wcześniejszego uregulowania tych zobowiązań nie tworzy takiego stanu rzeczy, w którym na skutek wykonania decyzji strona poniosłaby niepowetowaną szkodę (por. postanowienie NSA z dnia 18 kwietnia 1995 roku, SA/Wr 347/95 Lex 26817).

Mając powyższe na uwadze oraz fakt, że z akt sprawy nie wynikają żadne dodatkowe okoliczności, które wskazywałyby na niebezpieczeństwo wyrządzenia znacznej szkody lub spowodowania trudnych do odwrócenia skutków przez zaskarżoną decyzję brak jest podstaw do stwierdzenia, że zachodzą przesłanki wymienione w przytoczonym przepisie art. 61 § 3 cytowanej wyżej ustawy, a tym samym brak podstaw do uwzględnienia wniosku. Z tego względu na podstawie art. 61 §3 i §5 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 roku prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. Nr 153, poz. 1270 ze zm.) orzeczono jak w sentencji postanowienia.

/-/ Sz.WidłakPowered by SoftProdukt