drukuj    zapisz    Powrót do listy

6038 Inne uprawnienia  do  wykonywania czynności  i zajęć w sprawach objętych symbolem 603, Odrzucenie skargi, Samorządowe Kolegium Odwoławcze, *Odrzucono skargę, III SA/Wr 245/08 - Postanowienie WSA we Wrocławiu z 2008-04-28, Centralna Baza Orzeczeń Naczelnego (NSA) i Wojewódzkich (WSA) Sądów Administracyjnych, Orzecznictwo NSA i WSA

III SA/Wr 245/08 - Postanowienie WSA we Wrocławiu

Data orzeczenia
2008-04-28 orzeczenie prawomocne
Data wpływu
2008-03-21
Sąd
Wojewódzki Sąd Administracyjny we Wrocławiu
Sędziowie
Jerzy Strzebińczyk /przewodniczący sprawozdawca/
Symbol z opisem
6038 Inne uprawnienia  do  wykonywania czynności  i zajęć w sprawach objętych symbolem 603
Hasła tematyczne
Odrzucenie skargi
Skarżony organ
Samorządowe Kolegium Odwoławcze
Treść wyniku
*Odrzucono skargę
Powołane przepisy
Dz.U. 2002 nr 153 poz 1270 art. 220 par. 1 i 3 w zw. z art. 230 par. 1 i 2, art. 58 par. 1 pkt 3
Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi.
Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny we Wrocławiu w składzie następującym: Przewodniczący: Sędzia WSA - Jerzy Strzebińczyk, , , po rozpoznaniu w dniu 28 kwietnia 2008 r., na posiedzeniu niejawnym, sprawy ze skargi J. K. na decyzję Samorządowego Kolegium Odwoławczego w L. z dnia [...] Nr [...] w przedmiocie skreślenia z ewidencji instruktorów, postanawia: I. odrzucić skargę; II. zwrócono stronie skarżącej uiszczony wpis od skargi w wysokości 200 (dwieście) złotych.

Uzasadnienie

Pismem z dnia [...]. J. K. wniósł skargę na opisaną w osnowie niniejszego postanowienia decyzję Samorządowego Kolegium Odwoław- czego w L. z dnia [...]

Zarządzeniami Przewodniczącego z dnia 25 marca 2008 r., wezwano skarżącego do uzupełnienia braków złożonej skargi, poprzez uiszczenie wpisu sądowego w kwocie 200 złotych oraz poprzez podpisanie złożonej skargi (osobiście w sekretariacie Sądu, bądź poprzez przesłanie podpisanego odpisu skargi), w terminie 7 dni od dnia otrzymania wezwania, pod rygorem odrzucenia skargi. Pisma te odebrane zostały przez skarżącego w jego miejscu zamieszkania, w dniu 8 kwietnia 2008 r.. Termin do uiszczenia wpisu i podpisania wniesionej skargi upływał zatem z końcem dnia 15 kwietnia 2008 r. (wtorek) o godz. 24.00. W dniu 16 kwietnia 2008 r. skarżący uiścił wymagany wpis sądowy. Natomiast dotychczas strona nie uzupełniła braku formalnego skargi (brak podpisu).

Wojewódzki Sąd Administracyjny zważył, co następuje:

Zgodnie z art. 230 § 1 i § 2 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. Nr 153, poz. 1270 ze zm.) zwanej dalej - skrótowo - "p.p.s.a.", od pism wszczynających postępowanie przed sądem administracyjnym w danej instancji pobiera się wpis. Pismami takimi są skarga, skarga kasacyjna, zażalenie oraz skarga o wznowienie postępowania. Natomiast stosownie do treści art. 220 § 1 zdanie 1 i § 3 p.p.s.a., sąd nie podejmie żadnej czynności na skutek pisma, od którego nie zostanie uiszczona należna opłata, przy czym skarga, od której pomimo wezwania nie został uiszczony należny wpis, podlega odrzuceniu przez sąd.

Z kolei według art. 58 § 1 pkt 3 p.p.s.a., sąd odrzuci skargę, gdy w wyznaczonym przez przewodniczącego terminie nie uzupełniono jej braków formalnych.

W niniejszej sprawie, skarżącego wezwano do uzupełnienia dwóch braków skargi, w wyznaczonym terminie, pouczając jednocześnie o konsekwencjach niewykonania zarządzania. Mimo to, wnoszący skargę wspomnianych braków nie usunął, w wyznaczonym mu w tym celu terminie (wymagany wpis sądowy uiszczony został z uchybieniem ustawowego siedmiodniowego terminu, natomiast skarga nie została podpisana).

W tym stanie rzeczy, na podstawie wcześniej powołanych przepisów, Wojewódzki Sąd Administracyjny, orzekł jak w sentencji.Powered by SoftProdukt