drukuj    zapisz    Powrót do listy

6150 Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego 6391 Skargi na uchwały rady gminy w przedmiocie ... (art. 100 i 101a ustawy o samorządzie gminnym), Umorzenie postępowania, Rada Miasta, Umorzono postępowanie z art. 161 ustawy -PoPPSA, II SA/Gd 461/08 - Postanowienie WSA w Gdańsku z 2008-09-03, Centralna Baza Orzeczeń Naczelnego (NSA) i Wojewódzkich (WSA) Sądów Administracyjnych, Orzecznictwo NSA i WSA

II SA/Gd 461/08 - Postanowienie WSA w Gdańsku

Data orzeczenia
2008-09-03 orzeczenie prawomocne
Data wpływu
2008-06-23
Sąd
Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gdańsku
Sędziowie
Jolanta Górska /przewodniczący sprawozdawca/
Symbol z opisem
6150 Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego
6391 Skargi na uchwały rady gminy w przedmiocie ... (art. 100 i 101a ustawy o samorządzie gminnym)
Hasła tematyczne
Umorzenie postępowania
Skarżony organ
Rada Miasta
Treść wyniku
Umorzono postępowanie z art. 161 ustawy -PoPPSA
Powołane przepisy
Dz.U. 2002 nr 153 poz 1270 art. 60, art. 161 par. 1 pkt 1, art. 232 par 1 pkt 1 lit a
Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi.
Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gdańsku w składzie następującym: Przewodniczący Sędzia WSA Jolanta Górska po rozpoznaniu w dniu 3 września 2008r. na posiedzeniu niejawnym sprawy ze skargi J. O., B. O. i A Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością w S. na uchwałę Rady Miasta z dnia 27 lutego 2008r., Nr [...] w przedmiocie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego postanawia 1. umorzyć postępowanie, 2. zwrócić skarżącym ze Skarbu Państwa – Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gdańsku wpis w kwocie 300 zł (trzysta złotych). .

Uzasadnienie

J.O., B. O. i Przedsiębiorstwo A Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością złożyli do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego skargę na uchwałę Rady Miasta z dnia 27 lutego 2008r. w przedmiocie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.

W pismach z dnia 24 lipca 2008r. skarżący cofnęli skargę.

Wojewódzki Sąd Administracyjny zważył, co następuje:

Zgodnie z treścią art. 60 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. Nr 153, poz. 1270 z późn. zm.) cofnięcie skargi wiąże sąd. Jednakże cofnięcie skargi jest niedopuszczalne, jeżeli zmierza ono do obejścia prawa lub spowodowałoby utrzymanie w mocy aktu lub czynności dotkniętych wadą nieważności.

Art. 161 § 1 pkt 1 tejże ustawy stanowi natomiast, że sąd umarza postępowanie, jeżeli skarżący skutecznie cofnął skargę.

Uznając, że cofnięcie skargi w przedmiotowej sprawie jest skuteczne oraz dopuszczalne, Sąd umorzył postępowanie na podstawie art. 161 § 1 pkt 1 Prawa o postępowaniu przed sądami administracyjnymi.

Zgodnie z art. 232 § 1 pkt 1 lit. a Prawa o postępowaniu przed sądami administracyjnymi sąd z urzędu zwraca stronie cały uiszczony wpis od pisma cofniętego, jeżeli cofnięcie nastąpiło przed wysłaniem odpisu skargi organowi, którego działanie lub bezczynność zaskarżono.

Skarżący uiścili w niniejszej sprawie tytułem wpisu sądowego kwotę 300 zł.

O zwrocie uiszczonego w sprawie wpisu sądowego Wojewódzki Administracyjny orzekł na podstawie cytowanego wyżej art. 232 § 1 pkt 1 lit. a Prawa o postępowaniu przed sądami administracyjnymi.Powered by SoftProdukt