drukuj    zapisz    Powrót do listy

6536 Ulgi w spłacaniu należności pieniężnych, do których nie stosuje się przepisów Ordynacji podatkowej (art. 34 i 34a  ustaw, Ubezpieczenie społeczne, Prezes Zakładu Ubezpieczeń Społecznych/ZUS, Odrzucono skargę, V SA/Wa 1554/08 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2008-08-12, Centralna Baza Orzeczeń Naczelnego (NSA) i Wojewódzkich (WSA) Sądów Administracyjnych, Orzecznictwo NSA i WSA

V SA/Wa 1554/08 - Postanowienie WSA w Warszawie

Data orzeczenia
2008-08-12 orzeczenie prawomocne
Data wpływu
2008-06-06
Sąd
Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie
Sędziowie
Joanna Zabłocka /przewodniczący sprawozdawca/
Symbol z opisem
6536 Ulgi w spłacaniu należności pieniężnych, do których nie stosuje się przepisów Ordynacji podatkowej (art. 34 i 34a  ustaw
Hasła tematyczne
Ubezpieczenie społeczne
Skarżony organ
Prezes Zakładu Ubezpieczeń Społecznych/ZUS
Treść wyniku
Odrzucono skargę
Powołane przepisy
Dz.U. 2002 nr 153 poz 1270 art. 58 § 1 pkt 3 i § 3
Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi.
Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie w składzie: Przewodniczący - sędzia WSA - Joanna Zabłocka po rozpoznaniu w dniu 12 sierpnia 2008 r. na posiedzeniu niejawnym sprawy sprawy ze skargi M. G. na decyzję Prezesa Zakładu Ubezpieczeń Społecznych z dnia [...] marca 2008 r. Nr [...] w przedmiocie odmowy umorzenia należności z tytułu składek na ubezpieczenia społeczne, ubezpieczenie zdrowotne, Fundusz Pracy i Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych; postanawia: - odrzucić skargę

Uzasadnienie

Pismem z dnia 7 maja 2008 r. skarżąca wniosła za pośrednictwem organu skargi do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie na decyzje Prezesa ZUS z dnia [...] marca 2008 r. nr [...] i [...].

W związku z tym, że w jednej skardze zaskarżono więcej niż jeden akt administracyjny wezwano skarżącą do uzupełnienia braku formalnego skargi na decyzję nr [...] poprzez podpisanie skargi i odesłanie po podpisaniu do Sądu. W skierowanym do skarżącej wezwaniu zaznaczono, że nieuzupełnienie braków formalnych skargi w terminie 7 dni spowoduje jej odrzucenie w związku z rygorem wynikającym z treści art. 58 §1 pkt 3 ustawy z 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi [Dz. U. Nr 153, poz. 1270 ze zm.].

Wezwanie zostało doręczone stronie skarżącej w dniu 17 czerwca 2008 r. (zwrotne potwierdzenie odbioru k. 17), jednakże w zakreślonym terminie brak formalny skargi nie został uzupełniony.

W tej sytuacji na podstawie art. 58 §1 pkt 3 w zw. z §3 ustawy Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi, Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie orzekł jak w sentencji postanowienia.Powered by SoftProdukt