drukuj    zapisz    Powrót do listy

6129 Inne o symbolu podstawowym 612, Administracyjne postępowanie, Starosta~Wojewódzki Inspektor Nadzoru Geodezyjnego I Kartograficznego, Odrzucono skargę, IV SA/Wa 545/08 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2008-04-14, Centralna Baza Orzeczeń Naczelnego (NSA) i Wojewódzkich (WSA) Sądów Administracyjnych, Orzecznictwo NSA i WSA

IV SA/Wa 545/08 - Postanowienie WSA w Warszawie

Data orzeczenia
2008-04-14 orzeczenie prawomocne
Data wpływu
2008-04-02
Sąd
Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie
Sędziowie
Aneta Opyrchał /przewodniczący sprawozdawca/
Symbol z opisem
6129 Inne o symbolu podstawowym 612
Hasła tematyczne
Administracyjne postępowanie
Sygn. powiązane
I OZ 258/09 - Postanowienie NSA z 2009-03-25
Skarżony organ
Starosta~Wojewódzki Inspektor Nadzoru Geodezyjnego I Kartograficznego
Treść wyniku
Odrzucono skargę
Powołane przepisy
Dz.U. 2002 nr 153 poz 1270 art. 58 par. 1 pkt 1 i par. 3
Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi.
Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie w składzie następującym: Przewodniczący: sędzia WSA Aneta Opyrchał po rozpoznaniu w dniu 14 kwietnia 2008r. na posiedzeniu niejawnym sprawy ze skargi K. G. na pismo Starosty S. z dnia (...) marca 2008r., znak (...) w przedmiocie udzielenia informacji p o s t a n a w i a: o d r z u c i ć s k a r g ę

Uzasadnienie

K. G. wniósł do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie skargę na pismo Starosty S. z dnia (...) marca 2008r., znak (...), w przedmiocie udzielenia informacji.

Sąd zważył, co następuje:

Zgodnie z art. 184 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997r. (Dz.U. nr 78, poz. 483) Naczelny Sąd Administracyjny oraz inne sądy administracyjne sprawują, w zakresie określonym w ustawie, kontrolę działalności administracji publicznej. Oznacza to, iż nie każdy przejaw aktywności organów administracji publicznej podlega kontroli sądowej. Konstytucja stanowi, iż sądy administracyjne kontrolują działalność administracji "w zakresie określonym ustawą". Zaś ustawą zakreślającą zakres kontroli działalności administracji publicznej jest ustawa z dnia 30 sierpnia 2002r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi - zwana dalej: P.p.s.a. (Dz.U. nr 153, poz. 1270, ze zm.).

Stosownie więc do art. 3 § 2 P.p.s.a. kontrola działalności administracji publicznej przez sądy administracyjne obejmuje orzekanie w sprawach skargi na:

1) decyzje administracyjne;

2) postanowienia wydane w postępowaniu administracyjnym, na które służy zażalenie albo kończące postępowanie, a także na postanowienia rozstrzygające sprawę co do istoty;

3) postanowienia wydane w postępowaniu egzekucyjnym i zabezpieczającym, na które służy zażalenie;

inne niż określone w pkt 1-3 akty lub czynności z zakresu administracji

publicznej dotyczące uprawnień lub obowiązków wynikających z przepisów

prawa;

akty prawa miejscowego organów jednostek samorządu terytorialnego

i terenowych organów administracji rządowej;

akty organów jednostek samorządu terytorialnego i ich związków, inne niż

określone w pkt 5, podejmowane w sprawach z zakresu administracji

publicznej;

akty nadzoru nad działalnością organów jednostek samorządu terytorialnego;

bezczynność organów w przypadkach określonych w pkt 1-4.

Ponadto sądy administracyjne orzekają także w sprawach, w których przepisy ustaw szczególnych przewidują sądową kontrolę, i stosują środki określone w tych przepisach (art. 3 § 3 P.p.s.a.).

Jak wynika z powyższego przedmiotem zaskarżenia jest odpowiedź Starosty S., na pismo strony z 25 lutego 2008r. dotyczące ujawnienia numeru aktu notarialnego (...), informująca iż numer aktu notarialnego występuje w części opisowej ewidencji gruntów, zaś wydruk dotyczący wypisu z rejestru ewidencji gruntów generuje numer księgi wieczystej założonej dla nieruchomości.

Sąd mając na względzie przytoczone regulacje prawne i przedmiot zaskarżenia uznał, iż sprawa nie należy do właściwości sądu administracyjnego, jako że zaskarżone pismo jest wynikiem działań organu, które nie polegają kontroli sądowoadministracyjnej, albowiem nie mieszczą się w kategorii spraw wymienionych w art. 3 § 2 i § 3 P.p.s.a., na które przysługuje skarga.

W tym stanie rzeczy - na mocy art. 58 § 1 pkt 1 i § 3 P.p.s.a. – postanowiono jak w sentencji.Powered by SoftProdukt