drukuj    zapisz    Powrót do listy

6010 Pozwolenie na budowę, użytkowanie obiektu lub jego części,  wykonywanie robót budowlanych innych niż budowa obiektu, prz, Odrzucenie skargi, Wojewoda, *Odrzucono skargę, II SA/Wr 490/07 - Postanowienie WSA we Wrocławiu z 2007-10-31, Centralna Baza Orzeczeń Naczelnego (NSA) i Wojewódzkich (WSA) Sądów Administracyjnych, Orzecznictwo NSA i WSA

II SA/Wr 490/07 - Postanowienie WSA we Wrocławiu

Data orzeczenia
2007-10-31 orzeczenie prawomocne
Data wpływu
2007-08-27
Sąd
Wojewódzki Sąd Administracyjny we Wrocławiu
Sędziowie
Andrzej Wawrzyniak /przewodniczący sprawozdawca/
Symbol z opisem
6010 Pozwolenie na budowę, użytkowanie obiektu lub jego części,  wykonywanie robót budowlanych innych niż budowa obiektu, prz
Hasła tematyczne
Odrzucenie skargi
Skarżony organ
Wojewoda
Treść wyniku
*Odrzucono skargę
Powołane przepisy
Dz.U. 2002 nr 153 poz 1270 art. 58 par. 1 pkt 6
Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi.
Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny we Wrocławiu w składzie następującym: Przewodniczący Sędzia NSA Andrzej Wawrzyniak, , , po rozpoznaniu w dniu 31 października 2007 r. na posiedzeniu niejawnym sprawy ze skargi J. K. na decyzję Wojewody D. z dnia [...] r. Nr [...] w przedmiocie zatwierdzenia projektu budowlanego i wydania pozwolenia na budowę inwestycji - budowy zjazdu z drogi wojewódzkiej nr [...] w km [...] na działkę nr [...] w miejscowości J. p o s t a n a w i a odrzucić skargę.

Uzasadnienie

Wnioskiem z dnia [...] T. S. wystąpił do Wojewody D. o pozwolenie na budowę zjazdu z drogi wojewódzkiej nr [...] w km [...] na działkę nr [...] w miejscowości J.

Decyzją z dnia [...] Nr [...] Wojewoda D. zatwierdził projekt budowlany i udzielił T. S. pozwolenia na budowę inwestycji objętej powyższym wnioskiem. Decyzja ta stała się ostateczna.

W dniu [...] skarżący J. K. przesłał listem poleconym skargę na decyzję "Nr [...] z dnia [...] wnosząc o uchylenie decyzji Wojewody D. z dnia [...] Nr [...]"dotyczącej budowy Motelu i parkingu".

Wojewoda D. w odpowiedzi na skargę wniósł o jej oddalenie.

Wojewódzki Sąd Administracyjny zważył co następuje.

Skarga podlega odrzuceniu.

Stosownie do treści przepisów art. 52 §1 i § 2 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz.U. Nr 153, poz. 1270 z późn. zm.) - zwanej dalej u.p.s.a. skargę można wnieść po wyczerpaniu środków zaskarżenia, jeżeli służyły one skarżącemu w postępowaniu przed organem właściwym w sprawie, chyba, że skargę wnosi prokurator lub Rzecznik Praw Obywatelskich. Przez wyczerpanie środków zaskarżenia należy rozumieć sytuację, w której stronie nie przysługuje żaden środek zaskarżenia, taki jak zażalenie, odwołanie lub wniosek o ponowne rozpatrzenie sprawy, przewidziany w ustawie.

W myśl art. 53 § 1 u.p.s.a. skargę wnosi się w terminie 30 dni od dnia doręczenia skarżącemu rozstrzygnięcia w sprawie.

Wniesienie skargi jest zatem dopuszczalne po wyczerpaniu środków zaskarżenia, w terminie 30 dni od dnia doręczenia rozstrzygnięcia organu II instancji.

W rozpatrywanej sprawie skarżący, domagając się uchylenia decyzji Wojewody D. z dnia [...] Nr [...], skarżył decyzję organu I instancji, która stała się ponad 5 lat temu ostateczna.

W tej sytuacji skargę tę należało odrzucić jako niedopuszczalną, co orzeczono na podstawie art. 58 § 1 pkt 6 u.p.s.a.

Na marginesie wskazać należy, iż pismo z dnia[...]., potraktowane w niniejszej sprawie jako skarga na decyzję Wojewody D. z dnia [...] Nr[...], zostało zatytułowane jako skarga na decyzję D. Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Budowlanego we W. z dnia [...] Nr[...]. Skarga na powyższą decyzję została już rozpoznana przez Wojewódzki Sąd Administracyjny we Wrocławiu prawomocnym wyrokiem z dnia 19 kwietnia 2007 r. sygn. akt II SA/Wr 82/07. Zaznaczyć w tym miejscu wypada, iż zgodnie z przepisem art. 58 § 1 pkt 4 u.p.s.a. Sąd odrzuca skargę, jeżeli sprawa nią objęta pomiędzy tymi samymi stronami jest w toku lub została prawomocnie osądzona.

Niemniej jednak należy zwrócić uwagę na regulację zawartą w art. 46 § 1 pkt 2 u.p.s.a., zgodnie z którą każde pismo strony winno zawierać miedzy innymi oznaczenie rodzaju pisma.

Każde pismo zaś, niezależnie od tego, jakie oznaczenie nada mu strona, winno być rozpoznane zgodnie z intencją strony zawartą w treści pisma (por. post. SN z dnia 8 grudnia 1997 r., III CKN 289/97, OSNC 1998, nr 5, poz. 90).

W związku z tym, iż sprawa ze skargi na decyzję wydaną przez D. Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Budowlanego we W. została prawomocnie zakończona, a w treści skargi J. K. wniósł o uchylenie decyzji wydanej przez inny organ administracyjny - Wojewodę D., Sąd uznał pismo z dnia [...] również jako skargę na decyzję Wojewody D. z dnia [...] Nr[...].Powered by SoftProdukt