drukuj    zapisz    Powrót do listy

6189 Inne o symbolu podstawowym 618, Zawieszenie/podjęcie postępowania, Samorządowe Kolegium Odwoławcze, Zawieszono postępowanie, I SA/Wa 907/07 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2008-02-27, Centralna Baza Orzeczeń Naczelnego (NSA) i Wojewódzkich (WSA) Sądów Administracyjnych, Orzecznictwo NSA i WSA

I SA/Wa 907/07 - Postanowienie WSA w Warszawie

Data orzeczenia
2008-02-27  
Data wpływu
2007-05-30
Sąd
Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie
Sędziowie
Iwona Kosińska /przewodniczący sprawozdawca/
Symbol z opisem
6189 Inne o symbolu podstawowym 618
Hasła tematyczne
Zawieszenie/podjęcie postępowania
Skarżony organ
Samorządowe Kolegium Odwoławcze
Treść wyniku
Zawieszono postępowanie
Powołane przepisy
Dz.U. 2002 nr 153 poz 1270 art. 124 par. 1 pkt 1
Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi.
Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie w składzie następującym: Przewodniczący: Asesor WSA Iwona Kosińska po rozpoznaniu w dniu 27 lutego 2008 r. na posiedzeniu niejawnym sprawy ze skargi I. K., W. P., J. J. na decyzję Samorządowego Kolegium Odwoławczego w S. z dnia [...] kwietnia 2007 r., nr [...] w przedmiocie odmowy stwierdzenia nieważności decyzji postanawia: zawiesić postępowanie sądowe.

Uzasadnienie

I. K., W. P. i J. J. w dniu 25 kwietnia 2007 r. wnieśli do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie skargę na decyzję Samorządowego Kolegium Odwoławczego w S. z dnia [...] kwietnia 2007 r., nr [...] w przedmiocie odmowy stwierdzenia nieważności decyzji.

Zawiadomienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie o wyznaczeniu terminu rozprawy na dzień 2 października 2007 r. wysłane uczestnikowi postępowania W. D. powróciło niedoręczone z adnotacją "adresat zmarł".

Następnie na wezwanie Sądu Urząd Stanu Cywilnego w W. nadesłał w dniu 8 października 2007 r. odpis skróconego aktu zgonu, z którego wynika, że W. D. zmarł w dniu 2 lipca 2007 r.

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie zważył, co następuje.

Zgodnie z treścią art. 124 § 1 pkt 1 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. – Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. Nr 153, poz. 1270 ze zm.) sąd zawiesza postępowanie z urzędu w razie śmierci strony do czasu zgłoszenia się lub wskazania następców prawnych zmarłego.

W związku z powyższym, do czasu ustalenia postanowieniem o stwierdzeniu nabycia spadku następców prawnych zmarłego uczestnika postępowania W. D., Sąd działając na podstawie art. 124 § 1 pkt 1 powołanej ustawy, orzekł jak na wstępie.Powered by SoftProdukt