drukuj    zapisz    Powrót do listy

6329 Inne o symbolu podstawowym 632 6402 Skargi organów nadzoru na uchwały rady powiatu w przedmiocie ... (art. 81 ustawy o samorządzie  powiatowym), Umorzenie postępowania, Zarząd Powiatu, *Umorzono postępowanie, IV SA/Wr 18/08 - Postanowienie WSA we Wrocławiu z 2008-08-07, Centralna Baza Orzeczeń Naczelnego (NSA) i Wojewódzkich (WSA) Sądów Administracyjnych, Orzecznictwo NSA i WSA

IV SA/Wr 18/08 - Postanowienie WSA we Wrocławiu

Data orzeczenia
2008-08-07 orzeczenie prawomocne
Data wpływu
2008-01-11
Sąd
Wojewódzki Sąd Administracyjny we Wrocławiu
Sędziowie
Lidia Serwiniowska
Małgorzata Masternak-Kubiak /przewodniczący/
Wanda Wiatkowska-Ilków /sprawozdawca/
Symbol z opisem
6329 Inne o symbolu podstawowym 632
6402 Skargi organów nadzoru na uchwały rady powiatu w przedmiocie ... (art. 81 ustawy o samorządzie  powiatowym)
Hasła tematyczne
Umorzenie postępowania
Skarżony organ
Zarząd Powiatu
Treść wyniku
*Umorzono postępowanie
Powołane przepisy
Dz.U. 2002 nr 153 poz 1270 art. 60, art. 161
Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi.
Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny we Wrocławiu w składzie następującym: Przewodniczący Sędzia WSA – Małgorzata Masternak-Kubiak Sędziowie Sędzia WSA – Lidia Serwiniowska Sędzia WSA – Wanda Wiatkowska-Ilków (spr.) Protokolant Krzysztof Caliński po rozpoznaniu w Wydziale IV na rozprawie w dniu 7 sierpnia 2008 r. sprawy ze skargi Wojewody D. na uchwałę Zarządu Powiatu w M. z dnia [...] nr [...] w przedmiocie powierzenia obowiązków Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w M. postanawia: umorzyć postępowanie sądowoadministracyjne.

Uzasadnienie

Wojewoda D. wskazując jako podstawę prawną art. 81 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie powiatowym ( Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1592 ze zm.) oraz art. 50§2 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002r. prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. Nr 153, poz. 1270 ze zm.) wniósł o stwierdzenie nieważności uchwały Nr [...] zarządu Powiatu w M. z dnia [...] w sprawie powierzenia obowiązków Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w M.

Pismem z dnia 18 lipca 2008r. skarżący cofnął skargę, a w uzasadnieniu wniosku stwierdzono, że Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie, powołana zakwestionowaną uchwałą na Dyrektora uzupełniła wykształcenie - w związku z tym zostało usunięte naruszenie prawa, a tym samym podtrzymywanie skargi stało się niezasadne i niecelowe.

Wojewódzki Sąd Administracyjny zważył, co następuje:

Zgodnie z art. 161 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi ( Dz. U. Nr 153, poz. 1270 ze zm.) zwanej dalej upsa, jeżeli skarżący skutecznie cofnął skargę, Sąd wydaje postanowienie o umorzeniu postępowania.

W niniejszej sprawie takie skuteczne cofnięcie skargi ma miejsce, nie zmierza ono bowiem do obejścia prawa, a jego podstawą jest usunięcie naruszenia, które było przyczyną wniesienia skargi. Zatem brak jest podstaw do uznania cofnięcia za niedopuszczalne (art. 60 upsa).

Mając powyższe na uwadze należało orzec jak wyżej.Powered by SoftProdukt