drukuj    zapisz    Powrót do listy

6117 Ulgi płatnicze (umorzenie, odroczenie, rozłożenie na raty itp.), Umorzenie postępowania, Dyrektor Izby Skarbowej, Umorzono postępowanie z art. 161 ustawy -PoPPSA, I SA/Gd 83/05 - Postanowienie WSA w Gdańsku z 2008-06-17, Centralna Baza Orzeczeń Naczelnego (NSA) i Wojewódzkich (WSA) Sądów Administracyjnych, Orzecznictwo NSA i WSA

I SA/Gd 83/05 - Postanowienie WSA w Gdańsku

Data orzeczenia
2008-06-17  
Data wpływu
2005-01-28
Sąd
Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gdańsku
Sędziowie
Sławomir Kozik /przewodniczący sprawozdawca/
Symbol z opisem
6117 Ulgi płatnicze (umorzenie, odroczenie, rozłożenie na raty itp.)
Hasła tematyczne
Umorzenie postępowania
Skarżony organ
Dyrektor Izby Skarbowej
Treść wyniku
Umorzono postępowanie z art. 161 ustawy -PoPPSA
Powołane przepisy
Dz.U. 2002 nr 153 poz 1270 art. 161 par. 1 pkt 2 w zw. z art. 161 par. 2
Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi.
Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gdańsku w składzie następującym: Przewodniczący Sędzia NSA Sławomir Kozik po rozpoznaniu w dniu 17 czerwca 2008 r. na posiedzeniu niejawnym sprawy ze skargi R. S. na decyzję Dyrektora Izby Skarbowej z dnia [...] r. nr [...] postanawia: umorzyć postępowanie.

Uzasadnienie

Postanowieniem z dnia [...] r. postępowanie w niniejszej sprawie zawieszono w oparciu o art. 124 § 1 pkt 1 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. Nr 153, poz. 1270), zwanej dalej p.p.s.a., z uwagi na śmierć strony.

W myśl art. 161 § 1 pkt 2 p.p.s.a. sąd wydaje postanowienie o umorzeniu postępowania w razie śmierci strony w przypadku, gdy przedmiot postępowania odnosi się wyłącznie do praw i obowiązków ściśle związanych z osobą zmarłego, chyba, że udział w sprawie zgłasza osoba, której interesu prawnego dotyczy wynik tego postępowania.

Odnosząc powyższą regulację do okoliczności niniejszej sprawy stwierdzić należało, że przedmiot niniejszego postępowania ma właśnie taki charakter (umorzenie, jako bezprzedmiotowego postępowania w sprawie umorzenia zaległości podatkowej w zryczałtowanym podatku dochodowym).

Wobec powyższego Sąd, na podstawie z art. 161 § 1 pkt 2 w zw. z art. 161 § 2 p.p.s.a. umorzył postępowanie.Powered by SoftProdukt