drukuj    zapisz    Powrót do listy

6072 Scalenie oraz podział nieruchomości, , Samorządowe Kolegium Odwoławcze, Odrzucono skargę, II SA/Gd 699/05 - Postanowienie WSA w Gdańsku z 2006-02-16, Centralna Baza Orzeczeń Naczelnego (NSA) i Wojewódzkich (WSA) Sądów Administracyjnych, Orzecznictwo NSA i WSA

II SA/Gd 699/05 - Postanowienie WSA w Gdańsku

Data orzeczenia
2006-02-16 orzeczenie prawomocne
Data wpływu
2005-08-16
Sąd
Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gdańsku
Sędziowie
Jan Jędrkowiak /przewodniczący sprawozdawca/
Symbol z opisem
6072 Scalenie oraz podział nieruchomości
Skarżony organ
Samorządowe Kolegium Odwoławcze
Treść wyniku
Odrzucono skargę
Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gdańsku w składzie następującym: Przewodniczący Sędzia NSA: Jan Jędrkowiak po rozpoznaniu w dniu 16 lutego 2006r. na posiedzeniu niejawnym sprawy ze skargi K. P. na postanowienie Samorządowego Kolegium Odwoławczego z dnia 22 czerwca 2005r., nr [...] w przedmiocie stwierdzenia uchybienia terminu do wniesienia zażalenia postanawia: odrzucić skargę K. P.

Uzasadnienie

Skarżąca została wezwana do uiszczenia wpisu od skargi w kwocie 100 zł, w terminie 7 dni z pouczeniem, że nieuiszczenie go w terminie spowoduje odrzucenie skargi. Wezwanie zostało odebrane w dniu 3 stycznia 2006r. Wpis sądowy nie został uiszczony.

Zgodnie z art. 220 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz.U. Nr 153, poz. 1270) skarga, skarga kasacyjna, zażalenie oraz skarga o wznowienie postępowania, od których pomimo wezwania nie został uiszczony należny wpis, podlegają odrzuceniu przez sąd.

Z tych też przyczyn Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gdańsku orzekł, jak w sentencji postanowienia.Powered by SoftProdukt