drukuj    zapisz    Powrót do listy

6014 Rozbiórka budowli lub innego obiektu budowlanego, dokonanie oceny stanu technicznego obiektu, doprowadzenie obiektu do s, Wstrzymanie wykonania aktu, Wojewódzki Inspektor Nadzoru Budowlanego, Oddalono wniosek o wstrzymanie wykonania zaskarżonego postanowienia, II SA/Bk 397/08 - Postanowienie WSA w Białymstoku z 2008-07-04, Centralna Baza Orzeczeń Naczelnego (NSA) i Wojewódzkich (WSA) Sądów Administracyjnych, Orzecznictwo NSA i WSA

II SA/Bk 397/08 - Postanowienie WSA w Białymstoku

Data orzeczenia
2008-07-04  
Data wpływu
2008-06-11
Sąd
Wojewódzki Sąd Administracyjny w Białymstoku
Sędziowie
Małgorzata Roleder /przewodniczący sprawozdawca/
Symbol z opisem
6014 Rozbiórka budowli lub innego obiektu budowlanego, dokonanie oceny stanu technicznego obiektu, doprowadzenie obiektu do s
Hasła tematyczne
Wstrzymanie wykonania aktu
Skarżony organ
Wojewódzki Inspektor Nadzoru Budowlanego
Treść wyniku
Oddalono wniosek o wstrzymanie wykonania zaskarżonego postanowienia
Powołane przepisy
Dz.U. 2002 nr 153 poz 1270 art. 61 par. 3
Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi.
Sentencja

Dnia 4 lipca 2008 roku Wojewódzki Sąd Administracyjny w Białymstoku Wydział II w składzie następującym: Przewodniczący asesor WSA Małgorzata Roleder (spr.), po rozpoznaniu w dniu 4 lipca 2008 roku na posiedzeniu niejawnym sprawy ze skargi J. B. Z. na postanowienie P. Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Budowlanego w B. z dnia [...] kwietnia 2008 roku nr [...] w przedmiocie nakazania przedłożenia oceny o stanie technicznym przewodów kominowych z wniosku skarżącej o wstrzymanie wykonania zaskarżonego postanowienia p o s t a n a w i a oddalić wniosek skarżącej o wstrzymanie wykonania zaskarżonego postanowienia

Uzasadnienie

J. B. Z. wniosła skargę na postanowienie P. Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Budowlanego w B. z dnia [...] kwietnia 2008r. nr [...] uchylające postanowienie Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego w S. z dnia [...] lutego 2008 r., nr [...] w części dotyczącej terminu wykonania obowiązku przedłożenia pozytywnej oceny o stanie technicznym przewodów kominowych, ustalając nowy termin na dzień [...] czerwca 2008 r. i utrzymujące w mocy ww. postanowienie w pozostałej części, tj. dotyczącej zakresu nałożonego obowiązku. Wspomnianym postanowieniem z dnia [...] lutego 2008 r. PINB w S. zobowiązał skarżącą do przedłożenia w terminie do [...] marca 2008 r. pozytywnej oceny o stanie technicznym przewodów kominowych w budynku mieszkalnym należącym do skarżącej J. B. Z, a znajdującym się przy ul. P. [...] w S.. Ocena ta ma być opracowana przez osobę posiadającą odpowiednie przygotowanie zawodowe i aktualny wpis od właściwej izby samorządu zawodowego.

W przedmiotowej skardze J. B. Z. zawarła wniosek o wstrzymanie wykonania zaskarżonego postanowienia, wskazując, że przedłożenie pozytywnej oceny ("decyzji") o stanie technicznym przewodów kominowych do dnia [...] czerwca 2008r. w przypadku uwzględnienia skargi będzie bezprzedmiotowe. Jako podstawę wniosku skarżąca wskazała art. 61 § 2 pkt 1 i § 3 ustawy Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi.

Wojewódzki Sąd Administracyjny zważył, co następuje.

Wniosek nie zasługuje na uwzględnienie.

Zgodnie z treścią art. 61 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. – Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. Nr 153, poz. 1270 ze zm.) – zwana dalej p.p.s.a., po przekazaniu sądowi skargi, sąd może na wniosek skarżącego wydać postanowienie o wstrzymaniu wykonania wydanego w granicach danej sprawy aktu administracyjnego w całości lub w części. Użyte w wymienionym przepisie wyrażenie "sąd może na wniosek skarżącego wydać postanowienie" oznacza, że orzeczenie dotyczące wstrzymania wykonania danego aktu administracyjnego ma fakultatywny charakter, a więc może, lecz nie musi być wydane nawet w wypadku, gdy występują w sprawie przesłanki przewidziane w powołanym wyżej przepisie, od zaistnienia których ustawodawca uzależnia wstrzymanie wykonania zaskarżonego aktu.

Sąd wydając orzeczenie w omawianym przedmiocie, powinien swoje rozstrzygnięcie oprzeć zarówno o ocenę wniosku skarżącej, jak i materiału dowodowego zgromadzonego w aktach sprawy, w aspekcie wystąpienia bądź też niewystąpienia przesłanek wstrzymania wykonania zaskarżonego aktu tj. niebezpieczeństwa wyrządzenia znacznej szkody lub spowodowania trudnych do odwrócenia skutków. Jednakże uprawdopodobnienie okoliczności przemawiających za wstrzymaniem wydania zaskarżonego postanowienia spoczywa na stronie skarżącej (vide: postanowienia Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 13 grudnia 2004 r., FZ 495-497/04, z dnia 22 listopada 2004 r., FZ 474/04 oraz z dnia 31 sierpnia 2004 r., FZ 267/04 niepublikowane).

W przedmiotowej sprawie skarżąca nie uprawdopodobniła jednakże okoliczności uzasadniających wstrzymanie wykonania zaskarżonego postanowienia. W żaden sposób, nie próbowała nawet uzasadnić przedmiotowego wniosku. Samo powołanie podstawy wstrzymania, bez wskazania jakichkolwiek powodów warunkujących wstrzymanie zaskarżonego aktu administracji, nie jest wystarczające do pozytywnego ustosunkowania się do niniejszego wniosku. Należy przy tym podkreślić, iż to na wnioskodawczyni spoczywa obowiązek szczególnie wnikliwego uzasadnienia wniosku. Z akt sprawy trudno natomiast wywieść, aby wykonanie przedmiotowego postanowienia pociągało za sobą trudne do odwrócenia skutki.

Na uwagę zasługuje też fakt, że wnioskodawczyni nie przedstawiła, ani ewentualnego kosztu, jaki miałaby ponieść w związku ze zleceniem wykonania przedmiotowej opinii, ani też nie wykazała swojego stanu majątkowego. Skarżąca nie składała wniosku o przyznanie jej prawa pomocy w zakresie zwolnienia od kosztów sądowych, nie podnosiła też, że poniesienie przez nią kosztów zlecenia wykonania oceny o stanie technicznym przewodów kominowych narazi ją na trudne do odwrócenia skutki lub wyrządzić może znaczną szkodę w jej majątku.

W tym miejscu należy nadmienić, że ewentualne wstrzymanie wykonania aktu lub czynności upada wraz z wydaniem przez sąd orzeczenia kończącego postępowanie w pierwszej instancji, a więc wyroku uwzględniającego lub oddalającego skargę - art. 61 § 6 p.p.s.a. Wstrzymanie wykonania zaskarżonego postanowienia nie uchyliłoby więc nałożonego na skarżącą obowiązku przedłożenia pozytywnej oceny o stanie technicznym przewodów kominowych w jej budynku mieszkalnym, a jedynie skutkowałoby tylko zawieszeniem wykonania zaskarżonego postanowienia powodując, że obowiązek z niego wynikający nie jest wymagalny.

Reasumując uznać należy, iż z analizy akt sprawy nie wynika, jakoby zaistniały okoliczności z art. 61 § 3 p.p.s.a., zaś wnioskodawczyni w żaden sposób nie uprawdopodobniła, że przedłożenie przez nią pozytywnej oceny o stanie technicznym przewodów kominowych zakończyć się może wyrządzeniem znacznej szkody lub spowodowaniem trudnych do odwrócenia skutków.

Uznając wniosek za niezasadny Sąd na podstawie art. 61 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r.– Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi, orzekł jak w sentencji postanowienia.Powered by SoftProdukt