drukuj    zapisz    Powrót do listy

6112 Podatek dochodowy od osób fizycznych, w tym zryczałtowane formy opodatkowania 644 Środki zapewniające wykonanie orzeczeń Sądu, Inne, Naczelnik Urzędu Skarbowego, *Sprostowano wyrok, I SA/Wr 1814/07 - Postanowienie WSA we Wrocławiu z 2008-07-07, Centralna Baza Orzeczeń Naczelnego (NSA) i Wojewódzkich (WSA) Sądów Administracyjnych, Orzecznictwo NSA i WSA

I SA/Wr 1814/07 - Postanowienie WSA we Wrocławiu

Data orzeczenia
2008-07-07  
Data wpływu
2007-12-10
Sąd
Wojewódzki Sąd Administracyjny we Wrocławiu
Sędziowie
Zbigniew Łoboda /przewodniczący sprawozdawca/
Symbol z opisem
6112 Podatek dochodowy od osób fizycznych, w tym zryczałtowane formy opodatkowania
644 Środki zapewniające wykonanie orzeczeń Sądu
Hasła tematyczne
Inne
Sygn. powiązane
II FSK 2077/08 - Wyrok NSA z 2010-05-07
Skarżony organ
Naczelnik Urzędu Skarbowego
Treść wyniku
*Sprostowano wyrok
Powołane przepisy
Dz.U. 2002 nr 153 poz 1270 art. 156 par. 1 i par. 2
Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi.
Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny we Wrocławiu w składzie następującym: Przewodniczący: Sędzia WSA Zbigniew Łoboda po rozpoznaniu w dniu 7 lipca 2008 r. na posiedzeniu niejawnym sprawy ze skargi A. Ł. i B. Ł. o wymierzenie Naczelnikowi Urzędu Skarbowego w G. grzywny z tytułu niewykonania wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu z dnia 4.11.2004 r., sygn. akt I SA/Wr 3176/2000 w przedmiocie podatku dochodowego od osób fizycznych za 1994 r. z urzędu postanawia: sprostować wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu z dnia 2 lipca 2008 roku (sygn. akt I SA/Wr 1814/07) w ten sposób, że: 1) w miejsce błędnie wpisanej sygnatury akt sprawy zapisanej jako: " I SA/Wr 1841/07" wpisać sygnaturę: "1814/07"; 2) w miejsce błędnie wpisanej daty wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu o sygn. akt I SA/Wr 3176/2000 zapisanej jako: "8.11.2004 r." wpisać datę "4.11.2004 r."

Uzasadnienie

Wyrokiem z dnia 2 lipca 2008 roku (sygn. akt I SA/Wr 1814/07) Wojewódzki Sąd Administracyjny we Wrocławiu oddalił skargę o wymierzenie Naczelnikowi Urzędu Skarbowego w G. grzywny z tytułu niewykonania wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu z dnia 4.11.2004 r., sygn. akt I SA/Wr 3176/2000 w przedmiocie podatku dochodowego od osób fizycznych za 1994 r. Niniejszej sprawie, w momencie wpływu skargi do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu (w dniu 12 listopada 2007 r.), została nadana – zgodnie z kolejnością wpływu spraw - sygnatura: "I SA/Wr 1814/07".

W komparycji wyżej wskazanego wyroku popełniono omyłkę w zapisie sygnatury akt sprawy, albowiem wpisano datę sygnaturę "I SA/Wr 1841/07", a prawidłowo wpisana powinna być sygnatura: "I SA/Wr 1814/07". Ponadto wpisano błędną datę wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu o sygn. akt I SA/Wr 3176/2000 zapisaną jako: "8.11.2004 r." zamiast daty "4.11.2004 r." Popełnione błędy mają charakter oczywistej omyłki pisarskiej, wymagającej sprostowania.

Wobec powyższego, stosownie do art. 156 § 1 i § 2 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. – Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz.U. Nr 153, poz. 1270 ze zm.), Wojewódzki Sąd Administracyjny we Wrocławiu orzekł jak w sentencji.Powered by SoftProdukt