drukuj    zapisz    Powrót do listy

6313 Cofnięcie zezwolenia na broń, Prawo pomocy, Komendant Policji,  , VI SA/Wa 823/07 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2007-11-19, Centralna Baza Orzeczeń Naczelnego (NSA) i Wojewódzkich (WSA) Sądów Administracyjnych, Orzecznictwo NSA i WSA

VI SA/Wa 823/07 - Postanowienie WSA w Warszawie

Data orzeczenia
2007-11-19  
Data wpływu
2007-05-11
Sąd
Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie
Sędziowie
Joanna Kruszewska /przewodniczący sprawozdawca/
Symbol z opisem
6313 Cofnięcie zezwolenia na broń
Hasła tematyczne
Prawo pomocy
Skarżony organ
Komendant Policji
Powołane przepisy
Dz.U. 2002 nr 153 poz 1270 art. 246 par. 1 pkt 2 w zw. z art. 258 par. 2 pkt 7
Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi.
Sentencja

Referendarz sądowy Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie: Joanna Kruszewska po rozpoznaniu w dniu 19 listopada 2007 r. na posiedzeniu niejawnym wniosku K. C. o przyznanie prawa pomocy w zakresie częściowym obejmującym zwolnienie od kosztów sądowych w sprawie ze skargi K. C. na decyzję Komendanta Głównego Policji z dnia [...] marca 2007 r. nr [...] w przedmiocie odmowy wznowienia postępowania p o s t a n a w i a: zwolnić skarżącego K. C. od kosztów sądowych.

Uzasadnienie

Wyrokiem z dnia 18 września 2007 r. Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie oddalił skargę K. C. na decyzję Komendanta Głównego Policji z dnia [...] marca 2007 r. nr [...] w przedmiocie odmowy wznowienia postępowania. W tym samym dniu (tj. 18 września 2007 r.) skarżący nadał w urzędzie pocztowym wniosek o sporządzenie uzasadnienia wyroku. W związku z powyższym pismem z dnia 24 września 2007 r. Sąd wezwał skarżącego do uiszczenia opłaty kancelaryjnej za odpis orzeczenia z uzasadnieniem w wysokości 100 zł - w terminie 7 dni pod rygorem ściągnięcia w/w opłaty od strony. Powyższe wezwanie zostało doręczne skarżącemu 26 września 2007 r., a w dniu następnym (tj. 27 września 2007 r. – data stempla pocztowego) skarżący złożył na urzędowym formularzu wniosek o przyznanie prawa pomocy (PPF), w którym wnosił o zwolnienie od kosztów sądowych.

W uzasadnieniu skarżący podniósł, że on i jego żona są osobami niepełnosprawnymi. Z powodu niemożności spłaty zadłużenia zmuszeni byli sprzedać dom [...]. Skarżący pozostaje we wspólnym gospodarstwie z żoną. Posiada dom o powierzchni 131 m kw, działkę o powierzchni 1440 m kw oraz samochód [...].

Skarżący ma orzeczony lekki stopień niepełnosprawności o charakterze okresowym - do [...] 2008 r. [...]. Otrzymuje rentę w wysokości 1333,51 zł [...]. Natomiast małżonka skarżącego pobiera rentę z tytułu częściowej niezdolności do pracy w kwocie 503,01 zł netto [...]. Jak wynika z zeznania podatkowego za rok 2006 [...], źródłem przychodów skarżącego w roku ubiegłym – oprócz renty – było wynagrodzenie [...], z którego skarżący osiągnął dochód w kwocie 2.933 zł oraz pozarolnicza działalność gospodarcza, z tytułu której poniósł stratę w wysokości 3.750,41 zł.

W dniu [...] 2007 r. skarżący i jego żona zawarli umowę kredytu z [...] Bankiem [...], na mocy której otrzymali kredyt w kwocie 93.159 zł na spłatę kredytu hipotecznego [...], na modernizację domu mieszkalnego jednorodzinnego oraz na koszty ubezpieczenia, [...]. Miesięczna rata spłaty kredytu wynosi 652,98 zł [...]. Ponadto na skarżącym ciąży obowiązek alimentacyjny wobec jego byłej żony [...]. Obecnie, według oświadczenia skarżącego, wysokość alimentów na rzecz jego byłej żony wynosi 270 zł miesięcznie.

Do miesięcznych wydatków skarżącego i jego małżonki – oprócz w/w raty kredytu i świadczenia alimentacyjnego - należą: opłata za wywóz śmieci - ok. 11 zł [...], opłata za gaz – 84,01 zł [...], opłata za energię elektryczną – ok. 220 zł [...], podatek od nieruchomości – ok. 31 zł [...]. Podkreślić również należy, iż wyżej wymienieni ponoszą wydatki na zakup leków [...].

Skarżący przedłożył również wyciąg z rachunku bankowego za okres [...], na którym saldo było ujemne [...].

Zgodnie z art. 246 § 1 pkt 2 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. – Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. Nr 153, poz. 1270 ze zm.), przyznanie prawa pomocy osobie fizycznej w zakresie częściowym następuje, gdy osoba ta wykaże, że nie jest w stanie ponieść pełnych kosztów postępowania, bez uszczerbku utrzymania koniecznego dla siebie i rodziny.

W świetle przedstawionych wyżej okoliczności, wniosek skarżącego o przyznanie prawa pomocy w zakresie częściowym obejmującym zwolnienie od kosztów sądowych zasługuje na uwzględnienie. Biorąc bowiem pod uwagę z jednej strony łączny miesięczny dochód, jaki uzyskują skarżący i jego małżonka (1836,52 zł), a z drugiej strony - skalę ich miesięcznych wydatków (ok. 1270 zł), nie jest możliwe poczynienie przez skarżącego oszczędności w bieżących wydatkach celem pokrycia pełnych kosztów postępowania, bez uszczerbku utrzymania koniecznego dla niego i pozostającej z nim we wspólnym gospodarstwie domowym żony.

Mając na uwadze powyższe, na podstawie art. 246 § 1 pkt 2 w zw. z art. 258 § 2 pkt 7 wyżej cytowanej ustawy – Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi, orzeczono jak w sentencji postanowienia.Powered by SoftProdukt