drukuj    zapisz    Powrót do listy

6144 Szkoły i placówki oświatowo-wychowawcze 6391 Skargi na uchwały rady gminy w przedmiocie ... (art. 100 i 101a ustawy o samorządzie gminnym), Oświata, Rada Miasta, Odrzucono skargę, II SA/Sz 854/07 - Postanowienie WSA w Szczecinie z 2007-10-18, Centralna Baza Orzeczeń Naczelnego (NSA) i Wojewódzkich (WSA) Sądów Administracyjnych, Orzecznictwo NSA i WSA

II SA/Sz 854/07 - Postanowienie WSA w Szczecinie

Data orzeczenia
2007-10-18 orzeczenie prawomocne
Data wpływu
2007-08-20
Sąd
Wojewódzki Sąd Administracyjny w Szczecinie
Sędziowie
Elżbieta Makowska /przewodniczący sprawozdawca/
Symbol z opisem
6144 Szkoły i placówki oświatowo-wychowawcze
6391 Skargi na uchwały rady gminy w przedmiocie ... (art. 100 i 101a ustawy o samorządzie gminnym)
Hasła tematyczne
Oświata
Skarżony organ
Rada Miasta
Treść wyniku
Odrzucono skargę
Powołane przepisy
Dz.U. 2002 nr 153 poz 1270 art. 53 par. 2 art. 46 par. 1 pkt 4 art. 57 par. 1 pkt 3 art. 58 par. 1 pkt 2 pkt 3 par. 3
Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi.
Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Szczecinie w składzie: Przewodniczący Sędzia NSA Elżbieta Makowska (spr.), , , po rozpoznaniu w dniu 18 października 2007 r. na posiedzeniu niejawnym sprawy ze skarg J. M., J. J. i M. B. na uchwałę Rada Miasta z dnia [...] Nr [...] w przedmiocie likwidacji publicznego Gimnazjum p o s t a n a w i a: odrzucić skargi

Uzasadnienie

Pismem z dnia [...] J. M., J. J. oraz M. B., na podstawie art. 101 ustawy o samorządzie gminnym, wnieśli skargi do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w S. na uchwały Rady Miasta S., podjęte na sesji w dniach [...] w sprawie likwidacji placówek oświatowych, tj. uchwały o numerach: [...]

Wojewódzki Sąd Administracyjny w S., zarządzeniem z dnia [...], rozdzielił skargi zawarte w piśmie z dnia [...] w ten sposób, że skargi na uchwałę Nr [...] zarejestrował pod sygnaturą II SA/Sz 851/07, skargi na uchwałę Nr [...] – pod sygnaturą II SA/Sz 852/07, skargi na uchwałę Nr [...] – pod sygnaturą II SA/Sz 853/07, skargi na uchwałę Nr [...] – pod sygnaturą II SA/Sz 854/07 oraz skargi na uchwałę Nr [...] – pod sygnaturą II SA/Sz 855/07. Odpis zarządzenia został doręczony Radzie Miasta S. oraz skarżącym – na adres do doręczeń wskazany w skargach - w dniu [...].

Zarządzeniem z dnia [...], doręczonym w dniu [...], skarżący wezwani zostali do usunięcia braków formalnych skarg z dnia [...] na uchwałę Rady Miasta S. Nr [...] z dnia [...] w przedmiocie likwidacji publicznego Gimnazjum Nr [...] w S., ul. [...] przez: podpisanie skarg, określenie naruszenia prawa bądź interesu prawnego oraz przez przedłożenie odpisu wezwania do usunięcia naruszenia prawa w trybie art. 101 ustawy o samorządzie gminnym wraz z dowodem złożenia pisma w siedzibie organu lub nadania pisma w urzędzie pocztowym, w terminie 7 dni od dnia doręczenia wezwania pod rygorem odrzucenia skarg.

W zakreślonym terminie skarżący nie uzupełnili braków formalnych skarg.

Wojewódzki Sąd Administracyjny zważył, co następuje:

Stosownie do przepisu art. 101 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zm.) każdy, czyj interes prawny lub uprawnienie zostały naruszone uchwałą lub zarządzeniem podjętymi przez organ gminy w sprawie z zakresu administracji publicznej, może, po bezskutecznym wezwaniu do usunięcia naruszenia, zaskarżyć uchwałę do sądu administracyjnego.

Termin do zaskarżania uchwał organów jednostek samorządu terytorialnego został określony w art. 53 § 2 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. – Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. Nr 153, poz. 1270 ze zm.). Przepis ten stanowi, że skargę wnosi się w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia wezwania do usunięcia naruszenia prawa.

Mając zatem na uwadze treść powołanych wyżej przepisów przyjąć należy, że skargę do sądu administracyjnego na uchwałę podjętą przez organ gminy w sprawie z zakresu administracji publicznej wnosi się najpóźniej z upływem sześćdziesiątego dnia, licząc od daty wniesienia wezwania do usunięcia naruszenia prawa, jeżeli odpowiedź na to wezwanie nie została udzielona przez organ tej jednostki samorządu terytorialnego (vide: uchwała NSA z 2 kwietnia 2007 r., sygn. akt II OPS 2/07).

W rozpatrywanej sprawie, z przedłożonych Sądowi dokumentów wynika, że Rada Miasta S. została wezwana do usunięcia naruszenia prawa pismem z dnia [...], które wpłynęło do organu w dniu 29 maja 2007 r. Zastępca Prezydenta Miasta S., w odpowiedzi na wezwanie, pismem z dnia [...] wyjaśniła, że organ nadzoru – Wojewoda Z. nie stwierdził nieważności uchwał Rady Miasta S. podjętych na sesji w dniach [...] dotyczących likwidacji szkół. Wobec powyższego zgodzić się należy ze stanowiskiem prezentowanym w skargach, że Rada Miasta S. odpowiedzi na wezwanie nie udzieliła. W odniesieniu bowiem do naruszenia prawa uchwałą rady gminy stanowisko w sprawie wezwania do jego usunięcia powinna zająć rada gminy, ponieważ tylko rada gminy może zweryfikować uchwałę, której dotyczy wezwanie. Zajęcie stanowiska w tej sprawie przez wójta (burmistrza, prezydenta miasta) i poinformowanie o tym wzywającego nie może być traktowane jako stanowisko rady gminy, jeżeli rada nie wypowiedziała się w tym przedmiocie (vide: postanowienie NSA z dnia 8 sierpnia 2006 r., sygn. akt II OSK 1009/06).

Stosownie zatem do treści cytowanego przepisu art. 53 § 2 ustawy – Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi skargi na uchwałę Rady Miasta S. należało wnieść najpóźniej z upływem sześćdziesiątego dnia, licząc od daty wniesienia wezwania do usunięcia naruszenia prawa, tj. w dniu 28 lipca 2007 r. Ostatni dzień owego sześćdziesięciodniowego terminu do wniesienia skargi przypadł na sobotę, a w myśl art. 83 § 2 ustawy – Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi, jeżeli ostatni dzień terminu przypada na sobotę lub dzień ustawowo wolny od pracy, za ostatni dzień uważa się następny dzień po dniu lub dniach wolnych od pracy. Skargi należało zatem wnieść najpóźniej w dniu 30 lipca 2007 r. Natomiast skargi do Sądu na uchwałę Rady Miasta S. zostały złożone w dniu 31 lipca 2007 r. (data prezentaty). Nie ulega zatem wątpliwości, że wniesienie skarg nastąpiło z uchybieniem terminu przewidzianego w art. 53 § 2 w związku z art. 83 § 2 ustawy – Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi. Skargę wniesioną po upływie terminu do jej wniesienia Sąd, stosownie do przepisu art. 58 § 1 pkt 2 ustawy - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi, odrzuca.

Dodatkowo, wskazać należy, o czym była mowa wyżej, że J. M., M. B. oraz J. J. nie uzupełnili w zakreślonym terminie braków formalnych skarg. Zgodnie z art. 46 § 1 pkt 4 ustawy - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi każde pismo strony powinno zawierać podpis strony albo jej przedstawiciela ustawowego lub pełnomocnika, stosownie zaś do przepisu art. 57 § 1 pkt 3 tej ustawy skarga powinna zawierać określenie naruszenia prawa lub interesu prawnego. Niedopełnienie przez wnoszącego skargę powyższych obowiązków stanowi podstawę do wezwania go do uzupełnienia braków formalnych skargi pod rygorem jej odrzucenia. Na mocy bowiem art. 58 § 1 pkt 3 powołanej wyżej ustawy sąd odrzuca skargę, gdy nie uzupełniono w wyznaczonym terminie jej braków formalnych. Tak więc co do J. M., M. B. i J. J. wystąpiły dwie przyczyny stanowiące podstawę odrzucenia skarg.

W tym stanie rzeczy, na podstawie art. 58 § 1 pkt 2 i 3 i § 3 ustawy - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi, orzec należało jak na wstępie.Powered by SoftProdukt