drukuj    zapisz    Powrót do listy

6110 Podatek od towarów i usług 6300 Weryfikacja zgłoszeń celnych co do wartości celnej towaru, pochodzenia, klasyfikacji taryfowej; wymiar należności celnych, Celne prawo, Dyrektor Izby Celnej, Zwolniono od kosztów sądowych, III SA/Gl 1565/07 - Postanowienie WSA w Gliwicach z 2008-01-21, Centralna Baza Orzeczeń Naczelnego (NSA) i Wojewódzkich (WSA) Sądów Administracyjnych, Orzecznictwo NSA i WSA

III SA/Gl 1565/07 - Postanowienie WSA w Gliwicach

Data orzeczenia
2008-01-21  
Data wpływu
2007-11-13
Sąd
Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gliwicach
Sędziowie
Gabriel Radecki /przewodniczący sprawozdawca/
Symbol z opisem
6110 Podatek od towarów i usług
6300 Weryfikacja zgłoszeń celnych co do wartości celnej towaru, pochodzenia, klasyfikacji taryfowej; wymiar należności celnych
Hasła tematyczne
Celne prawo
Skarżony organ
Dyrektor Izby Celnej
Treść wyniku
Zwolniono od kosztów sądowych
Powołane przepisy
Dz.U. 2002 nr 153 poz 1270 art. 246 par. 1 pkt. 2
Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi.
Sentencja

Referendarz Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach Gabriel Radecki po rozpoznaniu w dniu 21 stycznia 2008 r. na posiedzeniu niejawnym sprawy ze skargi H.W. – byłego wspólnika rozwiązanej Spółki Cywilnej "A" H. W., P. G. w C. na decyzję Dyrektora Izby Celnej z dnia [...] r., nr [...] w przedmiocie wymiaru należności celnych; podatku od towarów i usług p o s t a n a w i a zwolnić skarżącego od kosztów sądowych.

Uzasadnienie

Skarżący wniósł o przyznanie prawa pomocy w zakresie obejmującym zwolnienie od kosztów sądowych. Uzasadniając wniosek, podkreślił, że w wyniku uiszczenia zabezpieczenia należności publicznych prowadzone przez niego przedsiębiorstwo utraciło płynność finansową i zostało zlikwidowane, zaś on sam stał się osobą [...] z prawem do [...] w wysokości [...]zł brutto. Podniósł ponadto, iż nie posiada rodziny ani żadnego majątku.

Do wniosku załączono m. in. odpis decyzji uznającej skarżącego za osobę [...] z dniem [...]r. i przyznającej mu prawo do [...].

Wykonując wezwania referendarza sądowego do uzupełnienia danych zawartych we wniosku, wystosowane w sprawach o sygn. III SA/Gl 1376-1380/07, skarżący nadesłał zaświadczenie z dnia [...]r. stwierdzające, że nadal jest on zarejestrowany jako osoba [...], oraz dokumentację potwierdzającą przeznaczenie większości środków jego przedsiębiorstwa na zabezpieczenie należności publicznoprawnych. Wyjaśnił nadto, że aby pokryć koszty bieżącego utrzymania, korzysta z pomocy matki; przedłożył też m. in. odpis umowy użyczenia lokalu, w którym zamieszkuje.

Mając na uwadze powyższe, zważono, co następuje:

Zgodnie z art. 246 § 1 pkt 2 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo

o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. Nr 153, poz. 1270 ze zm.) przyznanie osobie fizycznej prawa pomocy w zakresie częściowym – czyli w świetle art. 245 § 3 przywołanej ustawy obejmującym m. in. zwolnienie od kosztów sądowych – następuje, gdy osoba ta wykaże, że nie jest w stanie pokryć pełnych kosztów postępowania bez uszczerbku utrzymania koniecznego dla siebie i rodziny. Strona, wnosząc o przyznanie prawa pomocy w tym zakresie, powinna zatem udowodnić istnienie tego faktu. Innymi słowy, na skutek wskazanych przez nią dowodów musi zostać osiągnięty stan pewności co do tego, iż nie jest ona w stanie pokryć pełnych kosztów postępowania bez uszczerbku koniecznego utrzymania.

Odnosząc te uwagi do rozpatrywanej sprawy, stwierdzić należy, że wnioskodawca wykazał, iż w jego sytuacji wskazana przesłanka zachodzi. Od ponad roku jest on bowiem osobą [...], utrzymującą się z [...], którego nieznaczna wysokość z pewnością nie pozwala mu na jakąkolwiek partycypację

w kosztach sądowych, nie zagrażającą mu jednocześnie utratą finansowych podstaw egzystencji. W ocenie rozpoznającego wniosek skarżący w wystarczającym stopniu uwodnił również, że nie posiada innych składników majątkowych umożliwiających mu uiszczenie tych kosztów, w szczególności zaś że rozdysponował środki uzyskane ze zlikwidowanej działalności gospodarczej.

Mając to na względzie, na podstawie art. 246 § 1 pkt 2 w związku

z art. 258 § 1 i § 2 pkt 7 Prawa o postępowaniu przed sądami administracyjnymi orzeczono jak w sentencji.Powered by SoftProdukt