drukuj    zapisz    Powrót do listy

6111 Podatek akcyzowy, Umorzenie postępowania, Dyrektor Izby Celnej, Umorzono postępowanie, I SA/Lu 124/08 - Postanowienie WSA w Lublinie z 2008-06-11, Centralna Baza Orzeczeń Naczelnego (NSA) i Wojewódzkich (WSA) Sądów Administracyjnych, Orzecznictwo NSA i WSA

I SA/Lu 124/08 - Postanowienie WSA w Lublinie

Data orzeczenia
2008-06-11 orzeczenie prawomocne
Data wpływu
2008-03-05
Sąd
Wojewódzki Sąd Administracyjny w Lublinie
Sędziowie
Anna Kwiatek
Bogusław Wiśniewski /przewodniczący/
Małgorzata Fita /sprawozdawca/
Symbol z opisem
6111 Podatek akcyzowy
Hasła tematyczne
Umorzenie postępowania
Skarżony organ
Dyrektor Izby Celnej
Treść wyniku
Umorzono postępowanie
Powołane przepisy
Dz.U. 2002 nr 153 poz 1270 art. 60, art. 161 par. 1 pkt 1, art. 232 par. 1 pkt 2
Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi.
Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Lublinie w składzie następującym: Przewodniczący Sędzia WSA Bogusław Wiśniewski, Sędziowie Asesor WSA Małgorzata Fita (spr.), NSA Anna Kwiatek, Protokolant Stażysta Konrad Gałka, po rozpoznaniu w dniu 11 czerwca 2008 r. na rozprawie sprawy ze skargi D. G. na postanowienie Dyrektora Izby Celnej w B. P. z dnia [...] Nr [...] w przedmiocie wstrzymania wykonania decyzji p o s t a n a w i a I. umorzyć postępowanie; II. zwrócić D. G. kwotę [...] tytułem połowy uiszczonego wpisu od skargi.

Uzasadnienie

Dyrektor Izby Celnej postanowieniem z dnia [...], nr [...], wydanym na podstawie art. 216 § 1, art. 239 i art. 233 § 1 pkt 3 Ordynacji podatkowej po rozpatrzeniu zażalenia D. G. na postanowienie Naczelnika Urzędu Celnego z dnia [...] nr [...] o odmowie wstrzymania wykonania w całości decyzji nr [...] z dnia [...], umorzył postępowanie odwoławcze

Na powyższe postanowienie organu odwoławczego D. G. złożyła skargę do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Lublinie, w której wniosła o jego uchylenie oraz o uchylenie poprzedzającego go postanowienia Naczelnika Urzędu Celnego.

W dniu 9 czerwca 2008 r. skarżąca cofnęła skargę ze względu na wstrzymanie wykonania decyzji przez organ podatkowy na podstawie art. 224a § 1 pkt 2 Ordynacji podatkowej.

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Lublinie zważył co następuje:

W myśl art. 60 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. – Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz.U. Nr 153, poz. 1270 ze zm.), skarżący może cofnąć skargę. Cofnięcie skargi wiąże sąd. Jednakże sąd uzna za niedopuszczalne cofnięcie skargi, jeżeli zmierza ono do obejścia prawa lub spowodowałoby utrzymanie w mocy aktu lub czynności dotkniętych wadą nieważności.

Zgodnie z art. 161 § 1 cyt. ustawy, sąd wydaje postanowienie o umorzeniu postępowania: 1) jeżeli skarżący skutecznie cofnął skargę; 2) w razie śmierci strony, jeżeli przedmiot postępowania odnosi się wyłącznie do praw i obowiązków ściśle związanych z osobą zmarłego chyba, że udział w sprawie zgłasza osoba, której interesu prawnego dotyczy wynik tego postępowania; 3) gdy postępowanie z innych przyczyn stanie się bezprzedmiotowe.

W niniejszej sprawie skarżąca skutecznie cofnęła skargę pismem z dnia 6 czerwca 2008 r., złożonym w dniu 9 czerwca 2008 r., a cofnięcie skargi nie zmierza do obejścia prawa ani nie spowoduje utrzymania w mocy aktu lub czynności dotkniętych wadą prawną.

Z tych też względów oraz na podstawie art. 161 § 1 pkt 1 ustawy - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi, należało orzec jak w sentencji.

Orzeczenie dotyczące zwrotu wpisu uzasadnia art. 232 § 1 pkt 2 w/w ustawy.Powered by SoftProdukt