drukuj    zapisz    Powrót do listy

6092 Melioracje wodne, opłaty melioracyjne, , Samorządowe Kolegium Odwoławcze, oddalono skargę, II SA/Kr 544/07 - Wyrok WSA w Krakowie z 2008-07-09, Centralna Baza Orzeczeń Naczelnego (NSA) i Wojewódzkich (WSA) Sądów Administracyjnych, Orzecznictwo NSA i WSA

II SA/Kr 544/07 - Wyrok WSA w Krakowie

Data orzeczenia
2008-07-09 orzeczenie prawomocne
Data wpływu
2007-05-18
Sąd
Wojewódzki Sąd Administracyjny w Krakowie
Sędziowie
Barbara Pasternak /przewodniczący/
Kazimierz Bandarzewski
Małgorzata Brachel - Ziaja /sprawozdawca/
Symbol z opisem
6092 Melioracje wodne, opłaty melioracyjne
Sygn. powiązane
II OSK 1611/08 - Wyrok NSA z 2009-10-20
II OZ 111/08 - Postanowienie NSA z 2008-02-20
Skarżony organ
Samorządowe Kolegium Odwoławcze
Treść wyniku
oddalono skargę
Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Krakowie w składzie następującym: Przewodniczący Sędzia WSA Barbara Pasternak Sędziowie WSA Małgorzata Brachel-Ziaja / spr. / WSA Kazimierz Bandarzewski Protokolant Dorota Solarz po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 9 lipca 2008 r. sprawy ze skargi M. T. i J. T. na decyzję Samorządowego Kolegium Odwoławczego z dnia [...] nr [...] w przedmiocie zwolnienia z zakazu prowadzenia wykopów w strefie ochronnej wału rzeki I. skargę oddala II. przyznaje od Skarbu Państwa –Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Krakowie na rzecz adw. M. M. kwotę 292, 80 zł / dwieście dziewięćdziesiąt dwa złote osiemdziesiąt groszy / w tym podatek VAT, tytułem kosztów nieopłaconej pomocy prawnej udzielonej skarżącemu M. T. z urzędu

Uzasadnienie

Decyzją z dnia [...] stycznia 2007 r., znak; [...], Marszałek Województwa na podstawie art. 85 ust. 3 w związku z art. 85 ust. l pkt. 4 ustawy z dnia 18 07. 2001 r. Prawo wodne, art. 46 ust. 2 ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie województwa oraz art. 104 k.p.a. - po rozpatrzeniu wniosku Przedsiębiorstwa A. o wydanie decyzji zwalniającej z zakazów' wynikających z art. 85 ust. l Prawa wodnego - orzekł o zwolnieniu z zakazów wynikających z art. 85 ust. 1 pkt 4 Prawa wodnego w przedmiocie prowadzenia wykopów w odległości mniejszej niż 50 m. od powietrznej stopy prawego wału przeciwpowodziowego rzeki R. w celu budowy magistrali wodociągowej. Jednocześnie zobowiązał adresata decyzji do podjęcia czynności mających na celu zabezpieczenie korpusu wału w okresie prac w sposób zapewniający jego nienaruszalność oraz uniemożliwiający wzrost filtracji w strefie ochronnej wału po wykonaniu prac. Nadto określił szczegółowo; kiedy i w jaki sposób mogą być podejmowane prace związane z realizacją inwestycji oraz zakreślił termin obowiązywania decyzji (do dnia 31 grudnia 2010 roku). W decyzji został również nałożony obowiązek utrzymania wybudowanego wodociągu w należytym stanie, a także obowiązek pokrycia ewentualnych szkód wyrządzonych osobom trzecim w wypadku niewłaściwej eksploatacji przedmiotowej inwestycji.

Od powyższej decyzji odwołania wnieśli I. T. oraz M. T.

Odwołujący się podnieśli zgodnie, że jako współwłaściciele działki ozn. nr [...] - obr. [...] położonej przy ul. N. w K., nie wyrażają zgody na przeprowadzenie przez teren ich działki sieci wodociągowej, a nadto I. T. zaproponowała, by przedmiotowa inwestycja została zrealizowana na terenie działki będącej własnością Gminy K., położonej po przeciwnej stronie drogi.

Samorządowe Kolegium Odwoławcze decyzją z dnia [...]r. znak: [...] działając na podstawie art. 85 ust. 3 w związku z art. 85 ust. l pkt 4 ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne oraz art. 138 ust. l pkt l k.p.a. po rozpatrzeniu odwołania I. T. i M. T. utrzymało w mocy zaskarżoną decyzję organu l instancji.

W uzasadnieniu swojej decyzji Samorządowe Kolegium Odwoławcze wskazało, że z istoty decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego, jak również decyzji wydanej w trybie art. 85 ust. 3 Prawa wodnego wynika, że nie rodzą one praw do terenu, jak również nie naruszają prawa własności oraz innych praw osób trzecich. Celem tych decyzji jest stwierdzenie dopuszczalności, z punktu widzenia właściwych przepisów prawa, określonego rodzaju zamierzenia inwestycyjnego wobec wskazanego terenu, przy czym decyzje te nie przesądzają o możliwości realizacji inwestycji. Odnosząc się do podniesionych przez strony argumentów Kolegium wskazało, że kwestia tytułu prawnego inwestora do nieruchomości zajętych pod realizacje inwestycji będzie stanowić przedmiot analizy dopiero na etapie postępowania w sprawie o pozwolenie na budowę.

W skardze do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego skarżący, a to I. T. i M. T. domagając się uchylenia decyzji Samorządowego Kolegium Odwoławczego, a także poprzedzającej ją decyzji organu l instancji zarzucili;

1) naruszenie przepisów art. 7 i 77 par 1 k. p. a. przez nie dokonanie wyczerpującego zebrania i rozpatrzenia całego materiału dowodowego w sprawie ,

2) naruszenie art. 107 par 1 i 3 k.p.a. gdyż uzasadnienie faktyczne decyzji zostało sformułowane w sposób wadliwy i nie pełny.

W szczególności - zdaniem skarżących - uzasadnienie zaskarżonej decyzji nie zawiera wskazania faktów, które organ uznał za udowodnione, dowodów, na których się opierał, oraz przyczyn, z powodu których innym dowodom odmówił wiarygodności i mocy dowodowej - co oznacza że uzasadnienie faktyczne zostało sformułowane w sposób wadliwy i nie pełny. Ponieważ jest to decyzja "uznaniowa", kontrola decyzji sprowadza się do oceny czy organ w sposób właściwy zebrał i rozpatrzył materiał dowodowy w sprawie, co nie jest możliwe gdy uzasadnienie jest wadliwe. Ponadto w niniejszej sprawie nie został wyczerpująco zebrany i rozpatrzony cały materiał dowodowy. Dotyczy to postępowania organów obu instancji. Organ l instancji oparł się bowiem tylko na wniosku inwestora, jego uzasadnieniu i załączonych do niego dokumentach pomijając całkowicie jakikolwiek inny materiał dowodowy. Zaś organ II instancji ograniczył się tylko do zaakceptowania stanowiska organu l instancji wyrażonego w uzasadnieniu jego decyzji. Powołując się na orzecznictwo sądów administracyjnych skarżący podkreślili, że organ odwoławczy rozpoznając odwołanie nie może ograniczyć się do badania zgodności z prawem zaskarżonej decyzji, ale winien rozpoznać sprawę ponownie. Powyższe wady według skarżących stanowią tego rodzaju naruszenie prawa, iż winny skutkować uchyleniem zaskarżonej decyzji, jak również decyzji ją poprzedzającej.

Samorządowe Kolegium Odwoławcze [...] w odpowiedzi na skargę wniosło o jej oddalenie podtrzymując swoje stanowisko i argumentację zawartą w uzasadnieniu zaskarżonej.

4

W toku postępowania sądowoadministracyjnego zmarła skarżąca I. T. Jej następcami prawnymi są: M. T. i J. T. stosownie do treści prawomocnego postanowienie Sądu Rejonowego [...] w K. Wydział [...] z dnia [...].03.2008 r. / sygn. akt: [...]/ o stwierdzeniu nabycia spadku. Na podstawie tego postanowienia do niniejszej sprawy w charakterze skarżącego wstąpił J. T.

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Krakowie rozpoznając skargę zważył, co następuje:

Skarga nie jest zasadna i z tego względu nie mogła być uwzględniona.

Stosownie do treści art. 1 par 2 ustawy z dnia 25. 07. 2002 r. - Prawo o ustroju sadów administracyjnych /DZ.U. Nr 153, poz. 2169 ze zm./ - sądy administracyjne kontrolują działalność administracji publicznej pod względem zgodności z prawem, badając prawidłowość zastosowania przepisów obowiązującego prawa.

Zgodnie z przepisem art. 134 ustawy z dnia 30. 08. 2002 r. - prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi, sąd rozstrzyga w granicach danej sprawy nie będąc jednak związany zarzutami i wnioskami skargi oraz powołaną podstawą prawną.

Skarżący w odwołaniu od powołanej wyżej decyzji Marszałka Województwa zwalniającej inwestora - Przedsiębiorstwo A. S.A. w K., od nakazów wynikających z art. 85 ust. 1 prawa wodnego ograniczyli się tylko do kontestowania inwestycji celu publicznego jaką jest wodociąg dla miasta K. - sieć wodociągowa w ul. N.

Aczkolwiek dla tej inwestycji została ustalona lokalizacja decyzją Prezydenta Miasta Nr [...], znak; [...] z dnia [...].01.2006 r., o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia

5

inwestycyjnego pn.: przebudowa sieci wodociągowej m.in. N. w K., w której ustalono lokalizację inwestycji wodociągu prowadzącego m.in. przez działkę skarżących ozn. nr [...] obr. [...], to nie ta decyzja była przedmiotem postępowania odwoławczego.

Organ odwoławczy - Samorządowe Kolegium Odwoławcze, dokonując merytorycznego rozstrzygnięcia przez podjęcie decyzji utrzymującej w mocy decyzję organu l instancji, dokonało prawidłowej analizy stanu faktycznego i prawnego sprawy.

Decyzja Kolegium wbrew zarzutom skarżących odpowiada wymogom zawartym w treści art. 107 k.p.a. Nie została też naruszona w toku postępowania administracyjnego zasada prawy obiektywnej zapisana w art. 7 k.p.a. obligująca organy administracji publicznej do podjęcia wszelkich kroków niezbędnych do dokładnego wyjaśnienia stanu faktycznego. Nie został również naruszony przepis art. 77 k.p.a. bowiem materiał dowodowy został zgromadzony starannie, w sposób wyczerpujący przez organ pierwszej instancji i prawidłowo rozpatrzony w całości przez organy obu instancji orzekające w sprawie .

W szczególności Kolegium analizowało plan przeprowadzenia inwestycji, ostateczną decyzję ustalającą lokalizację inwestycji celu publicznego oraz, co istotne opinię geotechniczną dotyczącą wpływu budowy wodociągu na stateczność wału przeciwpowodziowego R. opracowana przez uprawnionego rzeczoznawcę mgr inż. geologii i hydrologa J. Z.,

Niniejsza sprawa dotyczy wyłącznie kwestii zwolnienia inwestora tj. Przedsiębiorstwa A. S.A. w K., z zakazów wynikających z art. 85 ust. 1 prawa wodnego. Przepisem tym ustanowiono dla zapewnienia szczelności i stabilności wałów przeciwpowodziowych zakazy wymienione w pkt 1-5, którymi zabrania się:

6

1) przejeżdżania przez wały oraz wzdłuż korony wałów pojazdami, konno lub przepędzania zwierząt, z wyjątkiem miejsc do tego przeznaczonych;

2) uprawy gruntu, sadzenia drzew lub krzewów na wałach oraz w odległości mniejszej niż 3 m od stopy wału po stronie od powietrznej;

3) rozkopywania wałów, wbijania słupów, ustawiania znaków przez nieupoważnione osoby;

4) wykonywania obiektów budowlanych, kopania studni, sadzawek, dołów oraz rowów w odległości mniejszej niż 50 m od stopy wału po stronie od powietrznej;

5) uszkadzania darniny lub innych umocnień skarp i korony wałów.

Od powyższych niektórych zakazów może zwolnić w drodze decyzji tylko marszałek województwa stosownie do treści art. 85 ust. 3 prawa wodnego.

W świetle powyższego trzeba stwierdzić; że decyzja organu l instancji została wydana w granicach ustawowych kompetencji Marszałka Województwa. Zwalnia ona wyspecjalizowanego inwestora - Przedsiębiorstwa A., które wykazało się ostateczną decyzją o ustaleniu inwestycji celu publicznego, jakim jest budowa wodociągów, mających przebiegać także w rejonie rzeki R., z zakazów którymi zgonie z przytoczonym wyżej w dosłownym brzmieniu przepisem art. 85 ust.1 k.p.a. . są objęte wały przeciwpowodziowe tej rzeki.

Decyzja zwalniająca z zakazu określonego w pkt 4 ust. 1 art. 85 prawa wodnego jednocześnie precyzyjnie określa; jakie warunki musi spełnić inwestor przy realizacji inwestycji dla zachowania ochrony szczelności wału i w jaki sposób ma przeprowadzić prace, a także nakłada na niego obowiązek utrzymywania wodociągu w należytym stanie technicznym w odniesieniu do prawego wału przeciwpowodziowego rz. R. w rejonie lokalizacji inwestycji i obowiązek pokrywania ewentualnych szkód osobom trzecim w wypadku niewłaściwej eksploatacji przedmiotowej inwestycji.

Biorąc pod uwagę powyższe Sąd nie znajdując podstaw do uwzględnienia skargi orzekł jak w sentencji wyroku na podstawie art. 151 prawa o postępowaniu przed sądami administracyjnymiPowered by SoftProdukt