drukuj    zapisz    Powrót do listy

6110 Podatek od towarów i usług, Prawo pomocy, Dyrektor Izby Skarbowej, *Sprostowano postanowienie, I SA/Wr 1164/07 - Postanowienie WSA we Wrocławiu z 2007-11-05, Centralna Baza Orzeczeń Naczelnego (NSA) i Wojewódzkich (WSA) Sądów Administracyjnych, Orzecznictwo NSA i WSA

I SA/Wr 1164/07 - Postanowienie WSA we Wrocławiu

Data orzeczenia
2007-11-05  
Data wpływu
2007-06-25
Sąd
Wojewódzki Sąd Administracyjny we Wrocławiu
Sędziowie
Barbara Koźlik /przewodniczący sprawozdawca/
Symbol z opisem
6110 Podatek od towarów i usług
Hasła tematyczne
Prawo pomocy
Sygn. powiązane
I FSK 2058/08 - Wyrok NSA z 2010-02-17
Skarżony organ
Dyrektor Izby Skarbowej
Treść wyniku
*Sprostowano postanowienie
Powołane przepisy
Dz.U. 2002 nr 153 poz 1270 art. 156 par. 1 i art. 166
Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi.
Sentencja

Referendarz sądowy Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu – Barbara Koźlik po rozpoznaniu w dniu 5 listopada 2007 r. na posiedzeniu niejawnym sprawy w sprawie ze skargi D. D. na decyzję Dyrektora Izby Skarbowej we W. Ośrodek Zamiejscowy w W. z dnia [...] r. nr [...] w przedmiocie uchylenia zaskarżonej decyzji i określenia za listopad 2001 r. kwoty zwrotu podatku od towarów i usług postanawia: sprostować postanowienie referendarza sądowego Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu z dnia 1 października 2007 r. (sygn. akt I SA/Wr 1164/07) w ten sposób, że w pierwszym punkcie sentencji postanowienia, po słowie "skargi" skreślić słowo "kasacyjnej".

Uzasadnienie

W dniu 1 października 2007 r. referendarz sądowy Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu wydał postanowienie po rozpoznaniu wniosku skarżącego, D. D., o przyznanie prawa pomocy w zakresie obejmującym zwolnienie od kosztów sądowych. W punkcie pierwszym sentencji powyższego postanowienia wskazano, że stronie przyznano prawo pomocy w zakresie częściowym obejmującym zwolnienie od uiszczenia wpisu od skargi kasacyjnej w części przekraczającej kwotę 500 zł. Wniosek o zwolnienie od kosztów sądowych skarżący złożył po wezwaniu do uiszczenia wpisu od skargi. Zatem na obecnym etapie postępowania mógł być częściowo zwolniony od obowiązku uiszczenia wpisu od skargi, a nie – jak wskazano w sentencji wymienionego na wstępie postanowienia – od skargi kasacyjnej.

Popełniony błąd ma charakter oczywistej omyłki pisarskiej i dlatego w oparciu

o przepis art. 156 § 1 w związku z art. 166 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo

o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. Nr 153, poz. 1270 ze zm.), podlegał sprostowaniu. Na podstawie tych przepisów zatem postanowiono jak

w sentencji.Powered by SoftProdukt