drukuj    zapisz    Powrót do listy

6010 Pozwolenie na budowę, użytkowanie obiektu lub jego części,  wykonywanie robót budowlanych innych niż budowa obiektu, prz, Prawo pomocy, Wojewoda, Przyznano prawo pomocy w całości, II SA/Ke 231/08 - Postanowienie WSA w Kielcach z 2008-08-29, Centralna Baza Orzeczeń Naczelnego (NSA) i Wojewódzkich (WSA) Sądów Administracyjnych, Orzecznictwo NSA i WSA

II SA/Ke 231/08 - Postanowienie WSA w Kielcach

Data orzeczenia
2008-08-29  
Data wpływu
2008-05-05
Sąd
Wojewódzki Sąd Administracyjny w Kielcach
Sędziowie
Dorota Chobian /przewodniczący sprawozdawca/
Symbol z opisem
6010 Pozwolenie na budowę, użytkowanie obiektu lub jego części,  wykonywanie robót budowlanych innych niż budowa obiektu, prz
Hasła tematyczne
Prawo pomocy
Skarżony organ
Wojewoda
Treść wyniku
Przyznano prawo pomocy w całości
Powołane przepisy
Dz.U. 2002 nr 153 poz 1270 art. 246 par. 1
Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi.
Sentencja

II SA/Ke 231/08 POSTANOWIENIE Dnia 29 sierpnia 2008r. Wojewódzki Sąd Administracyjny w Kielcach w składzie: Przewodniczący: Sędzia WSA Dorota Chobian po rozpoznaniu w dniu 29 sierpnia 2008r. na posiedzeniu niejawnym wniosku Z. C. o zwolnienie od kosztów sądowych i ustanowienie adwokata w sprawie ze skargi Z. C. na decyzję Wojewody z dnia [...] znak: [...] w przedmiocie umorzenia postępowania odwoławczego postanawia I. zwolnić Z. C. od kosztów sądowych w całości; II. ustanowić dla Z. C. adwokata, którego wyznaczy Okręgowa Rada Adwokacka .

Uzasadnienie

Z. C. złożył urzędowy formularz wniosku o przyznanie prawa pomocy wnosząc o zwolnienie od kosztów sądowych i ustanowienie adwokata. Z powyższego formularza wynika, że wnioskodawca prowadzi samodzielnie gospodarstwo domowe i utrzymuje się z emerytury w wysokości 1349 zł brutto miesięcznie. Skarżący posiada mieszkanie wielkości 43 m2.

Postanowieniem z dnia 11 lipca 2008r. Referendarz sądowy odmówił przyznania skarżącemu prawa pomocy w całości. We wniesionym sprzeciwie Z. C. wskazał jedynie, że postanowienie to jest krzywdzące dla jego osoby, gospodarki narodowej, ojczyzny i ekologii.

Wojewódzki Sąd Administracyjny zważył, co następuje:

Wniosek zasługuje na uwzględnienie. W ocenie Sądu skarżący wykazał, iż nie jest w stanie ponieść jakichkolwiek kosztów postępowania sądowego. Uzyskiwane bowiem przez skarżącego dochody umożliwiają mu jedynie zaspokojenie potrzeb związanych ze swoim utrzymaniem, natomiast nie są one wystarczające na poczynienie wydatków związanych z uiszczeniem wpisu sądowego w wysokości 500 zł oraz kosztów ustanowienia pełnomocnika z wyboru.

Dlatego też na podstawie art. 246 §1 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi /Dz. U. nr 153 poz. 1270/ należało wniosek skarżącego uwzględnić w całości.Powered by SoftProdukt