drukuj    zapisz    Powrót do listy

6014 Rozbiórka budowli lub innego obiektu budowlanego, dokonanie oceny stanu technicznego obiektu, doprowadzenie obiektu do s, Prawo pomocy, Inspektor Nadzoru Budowlanego, Odmówiono zwolnienia od kosztów sądowych, VII SA/Wa 920/08 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2008-07-22, Centralna Baza Orzeczeń Naczelnego (NSA) i Wojewódzkich (WSA) Sądów Administracyjnych, Orzecznictwo NSA i WSA

VII SA/Wa 920/08 - Postanowienie WSA w Warszawie

Data orzeczenia
2008-07-22  
Data wpływu
2008-06-06
Sąd
Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie
Sędziowie
Maciej Majewski /przewodniczący sprawozdawca/
Symbol z opisem
6014 Rozbiórka budowli lub innego obiektu budowlanego, dokonanie oceny stanu technicznego obiektu, doprowadzenie obiektu do s
Hasła tematyczne
Prawo pomocy
Skarżony organ
Inspektor Nadzoru Budowlanego
Treść wyniku
Odmówiono zwolnienia od kosztów sądowych
Powołane przepisy
Dz.U. 2002 nr 153 poz 1270 art. 246 par. 1 pkt 2 w zw. z art. 258 par. 2 pkt 7
Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi.
Sentencja

Maciej Majewski - referendarz sądowy Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie: po rozpoznaniu w dniu 22 lipca 2008 r. na posiedzeniu niejawnym wniosku M. K. o przyznanie prawa pomocy w sprawie VII SA/Wa 920/08 ze skargi M. K. na decyzję Głównego Inspektora Nadzoru Budowlanego z dnia [...] kwietnia 2008 r. znak: [...] w przedmiocie stwierdzenia nieważności decyzji postanawia: odmówić M. K. przyznania prawo pomocy w postaci zwolnienia od kosztów sądowych.

Uzasadnienie

Razem ze skargą do Sądu wpłynął na formularzu PPF wniosek M. K. o przyznanie prawa pomocy poprzez zwolnienie od kosztów sądowych. Wniosek ten został uzupełniony wyjaśnieniami otrzymanymi w dniu 7 lipca 2008 r.

W treści złożonego wniosku o przyznanie prawa pomocy M. K. zaznaczył, że prowadzi gospodarstwo domowe z żoną i córką. Rodzina wnioskodawcy utrzymuje się z emerytury wnioskodawcy w wysokości 1375,98 zł. Posiadany majątek obejmuje dom o pow. 30 m2 oraz działkę rolno - rekreacyjną na Mazurach o pow. 779 m2, samochód osobowy mercedes 124 rok produkcji 1986 o wartości około 6 - 7 tys. zł. Wnioskodawca podał, że jego żona nie pracuje, córka natomiast się uczy. Koszt nauki córki to około 500-700 zł. Pozostałe koszty utrzymania wnioskodawca określił na około 500-600 zł. Obecnie wnioskodawca mieszka razem z synem i synową. Córka z żoną mieszkają u teściów z uwagi na lepszy dojazd do szkoły oraz posiadanie stałego dostępu do internetu przez teściów. Teściowie pomagają również finansowo w utrzymaniu córki. Ponadto z nadesłanych dokumentów wynika że synowa otrzymuje dochód z pracy w wysokości 1091,92 zł. Wnioskodawca nie wskazał zarobków syna u którego mieszka i z którym faktycznie prowadzi gospodarstwo domowe, do czego zobowiązano stronę na mocy zarządzenia z dnia 16 czerwca 2008 r. Z nadesłanych zaświadczeń lekarskich wynika ponadto, że wnioskodawca cierpi na [...].

W sprawie zważono, co następuje.

Zgodnie z art. 246 § 1 pkt 2 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. Nr 153, poz. 1270 ze zm.) przyznanie osobie fizycznej prawa pomocy w zakresie częściowym następuje, gdy osoba ta wykaże, że nie jest w stanie ponieść pełnych kosztów postępowania bez uszczerbku utrzymania koniecznego dla siebie i rodziny.

Zasadą jest, że każdy wnoszący sprawę do Sądu zobowiązany jest ponosić koszty sądowe, a tylko faktyczny brak możliwości finansowych może skutkować zwolnieniem od ich ponoszenia. Należy więc zaznaczyć, że chodzi o taką sytuację finansową, która obiektywnie nie daje możliwości zgromadzenia odpowiednich środków na poniesienie kosztów sądowych. Przyznanie prawa pomocy nastąpić może w przypadku wykazania, że wnioskujący nie jest w stanie ponieść jakichkolwiek lub pełnych kosztów postępowania bez uszczerbku w utrzymaniu koniecznym własnym i swojej rodziny pozostającej we wspólnym gospodarstwie domowym.

Biorąc pod uwagę sytuację majątkową M. K. uznać należy, iż nie jest uzasadnione przychylenie się do wniosku o przyznanie prawa pomocy poprzez zwolnienie od kosztów sądowych. Wnioskodawca nie wykazał, że nie jest w stanie ponieść kosztów sądowych. Wprawdzie zaznaczył, że ma na utrzymaniu żonę i uczącą się córkę, ale z treści wniosku, jak i dodatkowego oświadczenia wynika, ze wnioskodawca mieszka z synem, synową i ich dwójką dzieci i z nimi prowadzi wspólne gospodarstwo domowe. Pełnych danych na temat dochodów tego gospodarstwa strona nie ujawniła, bowiem nie podano wysokości zarobków syna wnioskodawcy. Ponadto należy zauważyć, że część kosztów związanych z utrzymaniem córki ponoszą teściowe u których córka z żoną wnioskodawcy mieszka. Strona posada również samochód osobowy marki mercedes 124 rocznik 1986, którego miesięczne utrzymanie wynosi nieco pow. 300 zł. (wskazane roczne koszty podzielone na 12 oraz miesięczne koszty) W tej sytuacji uznano, że strona nie wykazała, że nie stać ją na poniesienie kosztów sądowych, które na obecnym etapie wynoszą 200 zł. wpisu sądowego.

W związku z powyższym orzeczono, jak w sentencji postanowienia, na podstawie art. 246 § 1 pkt 2 w zw. z art. 258 § 2 pkt 7 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. Nr 153, poz. 1270 ze zm.).Powered by SoftProdukt