drukuj    zapisz    Powrót do listy

6135 Odpady, Inne, Inspektor Ochrony Środowiska, Odrzucono skargę, IV SA/Wa 767/08 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2008-07-30, Centralna Baza Orzeczeń Naczelnego (NSA) i Wojewódzkich (WSA) Sądów Administracyjnych, Orzecznictwo NSA i WSA

IV SA/Wa 767/08 - Postanowienie WSA w Warszawie

Data orzeczenia
2008-07-30 orzeczenie prawomocne
Data wpływu
2008-05-05
Sąd
Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie
Sędziowie
Grzegorz Czerwiński /przewodniczący sprawozdawca/
Symbol z opisem
6135 Odpady
Hasła tematyczne
Inne
Sygn. powiązane
II OSK 1536/08 - Postanowienie NSA z 2008-10-28
Skarżony organ
Inspektor Ochrony Środowiska
Treść wyniku
Odrzucono skargę
Powołane przepisy
Dz.U. 2002 nr 153 poz 1270 art. 220, 232
Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi.
Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie, w składzie następującym: Przewodniczący: Sędzia WSA Grzegorz Czerwiński po rozpoznaniu w dniu 30 lipca 2008 r. na posiedzeniu niejawnym w sprawie ze skargi L.. Z., prowadzącej działalność gospodarczą pod nazwą: "Z." Firma Handlowo- Usługowa – L. Z. na decyzję Głównego Inspektora Ochrony Środowiska z dnia [...]stycznia 2008r., nr: [...] w przedmiocie nałożenia kary pieniężnej na odbiorcę nielegalnie sprowadzonych odpadów postanawia: 1. odrzucić skargę 2. zwrócić skarżącej z Kasy Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego wpis sądowy w kwocie 1500zł. ( tysiąc pięćset złotych)

Uzasadnienie

Skarżąca L. Z., prowadząca działalność gospodarczą pod nazwą: "Z." Firma Handlowo- Usługowa – L. Z. złożyła w dniu 27 lutego 2008r. ( data nadania : 28 lutego 2008r. ) do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego skargę na decyzję Głównego Inspektora Ochrony Środowiska z dnia [...] stycznia 2008r., nr: [...] w przedmiocie nałożenia kary pieniężnej na odbiorcę nielegalnie sprowadzonych odpadów tj. odzieży niesortowanej.

W niniejszej sprawie skarżąca zarządzeniem Przewodniczącego Wydziału IV Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie z dnia 7 maja 2008r. została wezwana do uiszczenia wpisu od skargi w kwocie 1500 złotych stosownie do § 1 ust.3 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 16 grudnia 2003r. w sprawie wysokości oraz szczegółowych zasad pobierania wpisu w postępowaniu przed sądem administracyjnym ( Dz.U. Nr 221, poz.2193) - w terminie 7 dni - z pouczeniem, iż nieuiszczenie wpisu we wskazanym przez Sąd terminie skutkować będzie odrzuceniem skargi.

Odpis zarządzenia został doręczony skarżącej w dniu 6 czerwca 2008r., a zatem termin do uiszczenia wpisu upłynął w dniu 12 czerwca 2008r.

Wpis od skargi skarżąca uiściła osobiście w Kasie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w dniu 13 czerwca 2008r ( Kp nr 1585 ) a więc po wskazanym przez Sąd terminie.

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie zważył, co następuje:

Zgodnie z art. 220 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi ( DZ. U .Nr 153 poz. 1270 ze zm.) zwaną dalej P.p.s.a Sąd odrzuca skargę , gdy pomimo wezwania nie uiszczono należnego wpisu.

W niniejszej sprawie 7 dniowy termin do uiszczenia wpisu upłynął skarżącej w dniu 12 czerwca 2008r.

Wobec powyższego, skoro skarżąca wezwana do uiszczenia wpisu uiściła go po wyznaczonym przez sąd terminie Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie, na podstawie art. 220 § 3 ustawy Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi, orzekł jak w sentencji. O zwrocie wpisu orzeczono na podstawie art. 232 §1 ust.1aPowered by SoftProdukt