drukuj    zapisz    Powrót do listy

6113 Podatek dochodowy od osób prawnych, Podatkowe postępowanie, Dyrektor Izby Skarbowej, Stwierdzono nieważność postanowienia I i II instancji, III SA/Wa 256/08 - Wyrok WSA w Warszawie z 2008-05-08, Centralna Baza Orzeczeń Naczelnego (NSA) i Wojewódzkich (WSA) Sądów Administracyjnych, Orzecznictwo NSA i WSA

III SA/Wa 256/08 - Wyrok WSA w Warszawie

Data orzeczenia
2008-05-08 orzeczenie prawomocne
Data wpływu
2008-02-06
Sąd
Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie
Sędziowie
Krystyna Chustecka /przewodniczący sprawozdawca/
Symbol z opisem
6113 Podatek dochodowy od osób prawnych
Hasła tematyczne
Podatkowe postępowanie
Skarżony organ
Dyrektor Izby Skarbowej
Treść wyniku
Stwierdzono nieważność postanowienia I i II instancji
Powołane przepisy
Dz.U. 2005 nr 8 poz 60 art. 224a par. 1 pkt 1 i 2, art. 33d- art.33g, art. 233par. 2 lit. b, art. 247 par. 1 pkt 3
Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa - tekst jedn.
Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie w składzie następującym: Przewodniczący Sędzia NSA Krystyna Chustecka (spr.), Sędziowie Sędzia WSA Lidia Ciechomska-Florek, Sędzia WSA Alojzy Skrodzki, Protokolant Lidia Wasilewska, po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 29 kwietnia 2008 r. sprawy ze skargi I. Sp. z o.o. z siedzibą w W. na postanowienie Dyrektora Izby Skarbowej w W. z dnia [...] listopada 2007 r. nr [...] w przedmiocie umorzenia postępowania zażaleniowego w sprawie odmowy przyjęcia zabezpieczenia wykonania zobowiązania podatkowego 1) stwierdza nieważność zaskarżonego postanowienia oraz poprzedzającego go postanowienia Naczelnika Urzędu Skarbowego W. z dnia [...] czerwca 2007 r., nr [...], 2) określa, że postanowienia, których nieważność stwierdzono nie mogą być wykonane w całości, 3) zasądza od Dyrektora Izby Skarbowej w W. na rzecz I. Sp. z o.o. z siedzibą w W. kwotę 340 zł (słownie: trzysta czterdzieści złotych) tytułem zwrotu kosztów postępowania sądowego.

Uzasadnienie

Zaskarżonym postanowieniem z [...] listopada 2007 r., wydanym na podstawie art. 233 § 1 pkt 3 w zw. z art. 239 i art. 224a § 1 pkt 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.; dalej ‘Op"), po rozpatrzeniu zażalenia I. Sp. z o. o. z siedzibą w W. (zwanej dalej "Skarżącą") na postanowienie Naczelnika Urzędu Skarbowego W. z [...] czerwca 2007 r. w sprawie odmowy przyjęcia zabezpieczenia wykonania zobowiązania podatkowego na poczet decyzji z [...] marca 2007 r., Dyrektor Izby Skarbowej w W. umorzył postępowanie zażaleniowe.

Powyższe rozstrzygnięcie Dyrektor Izby Skarbowej w W. wydał na podstawie następującego stanu faktycznego.

Decyzją z [...] marca 2007 r. Dyrektor Urzędu Kontroli Skarbowej w W. określił Skarżącej zobowiązanie w podatku dochodowym od osób prawnych za 2001 r.

W związku z otrzymaną decyzją Skarżąca pismem z 16 kwietnia 2007r., złożonym do Dyrektora Urzędu Kontroli Skarbowej w W., wniosła na podstawie art. 224 § 2 Op o wstrzymanie wykonania ww. decyzji z uwagi na ważny interes strony, a pismem z 24 kwietnia 2007 r. złożyła wniosek do Naczelnika Urzędu Skarbowego W. o przyjęcie w trybie art. 224a § 1 pkt 1 Op zabezpieczenia wykonania zobowiązania wynikającego z decyzji z [...] marca 2007r. wraz z odsetkami za zwłokę w formie depozytu w gotówce i wstrzymanie – w następstwie przyjęcia zabezpieczenia - wykonania przedmiotowej decyzji.

W dniu 24 kwietnia 2007 r. Skarżąca wniosła odwołanie od decyzji z [...] marca 2007 r.

Postanowieniem z [...] maja 2007 r. Dyrektor Urzędu Kontroli Skarbowej w W. odmówił wstrzymania wykonania decyzji z [...] marca 2007 r. Jednakowoż Dyrektor Izby Skarbowej w W. postanowieniem z [...] lipca 2007 r. uchylił ww. postanowienie organu I instancji i umorzył postępowanie w sprawie.

Odnośnie wniosku Skarżącej, złożonego w trybie art. 224a Op, Naczelnik Urzędu Skarbowego W. postanowieniem z [...] czerwca 2007r. odmówił przyjęcia zabezpieczenia wykonania zobowiązania podatkowego na poczet decyzji z [...] marca 2007r. w formie depozytu w gotówce.

Na ww. postanowienie Skarżąca złożyła zażalenie, w którym zażądała:

1) uchylenia zaskarżonego postanowienia w całości oraz

2) orzeczenia co do istoty sprawy zgodnie z jej wnioskiem tj.:

- wydanie postanowienia o przyjęciu zabezpieczenia wykonania zobowiązania wynikającego z decyzji z [...] marca 2007 r. wraz z odsetkami za zwłokę w formie depozytu w gotówce oraz

- przekazanie postanowienia o przyjęciu zabezpieczenia wykonania zobowiązania wynikającego z decyzji wymiarowej wraz z odsetkami za zwłokę w formie depozytu w gotówce do Dyrektora Urzędu Kontroli Skarbowej w celu wydania postanowienia o wstrzymaniu wykonania decyzji z [...] marca 2007 r. w całości albo wydanie przez Dyrektora Izby Skarbowej w W. postanowienia o wstrzymaniu wykonania decyzji wymiarowej z powodu wydania postanowienia z [...] czerwca 2007r. Nr [...] z rażącym naruszeniem przepisów art. 224 a § 1 pkt 1 i § 2 w związku z art. 33 d pkt 6 Op.

Według Skarżącej rażące naruszenie ww. przepisów w zaskarżonym postanowieniu polega na:

- odmowie przyjęcia zabezpieczenia wykonania zobowiązania podatkowego, określonego w decyzji z [...] marca 2007 r. w formie depozytu w gotówce,

- wydanie postanowienia z [...] czerwca 2007 r. na innej podstawie prawnej niż wskazana we wniosku wszczynającym niniejsze postępowanie z 24 kwietnia 2007r.

W uzasadnieniu zażalenia Skarżąca podniosła, że przepis art. 224a § 1 pkt 1 Op nie daje organowi podatkowemu innej możliwości niż uwzględnienie wniosku podatnika. Z przepisu tego – jej zdaniem - wynika, że to do podatnika należy inicjatywa w zakresie złożenia wniosku o przyjęcie zabezpieczenia, a do organu podatkowego należy obowiązek jego uwzględnienia poprzez wydanie postanowienia, które określa kwestie techniczne wpłaty tego zabezpieczenia takie jak numer rachunku bankowego sum depozytowych organu, który wydał decyzję, kwotę (uwzględniającą kwotę oraz sposób liczenia odsetek), tryb i termin do złożenia przez Spółkę depozytu w gotówce stanowiącego zabezpieczenie wykonania zobowiązania wynikającego z decyzji. Wobec powyższego Naczelnik Urzędu Skarbowego nie mógł odmówić Skarżącej wydania postanowienia o przyjęciu zabezpieczenia, a to oznacza, że jej wniosek nie został rozstrzygnięty.

Powołanym na wstępie postanowieniem Dyrektor Izby Skarbowej w W. umorzył postępowanie zażaleniowe, wskazując, iż stało się ono bezprzedmiotowe. Wyjaśnił przy tym, że granicznymi zdarzeniami warunkującymi możliwość zastosowania art. 224a Op, są:

- wydanie decyzji podlegającej wykonaniu i zaskarżonej przez stronę - gdyż powoduje to powstanie sporu podatkowego,

- uprawomocnienie się orzeczenia sądu administracyjnego - gdyż kończy to spór podatkowy.

Dalej organ II instancji podniósł, że [...] lipca 2007 r. wydał decyzję uchylającą decyzję Dyrektora Urzędu Kontroli Skarbowej w W. z [...] marca 2007r. w całości i przekazującą sprawę do ponownego rozpatrzenia przez organ I instancji. Decyzja ta została zaskarżona do sądu administracyjnego. Organ odwoławczy zauważył również, że w postępowaniu egzekucyjnym prowadzonym na podstawie tytułu wykonawczego Nr [...] z [...] czerwca 2007 r. obejmującego zaległość w podatku dochodowym od osób prawnych za 2001 rok w kwocie 98.001,00 zł określoną decyzją z [...] marca 2007 r. w dniu 18 czerwca 2007 r. organ egzekucyjny dokonał zajęcia rachunku bankowego prowadzonego na rzecz zobowiązanej spółki (Skarżącej). W dniu 28 czerwca 2007 r., przelewem na kwotę 182.570,80 zł, bank dokonał całkowitej realizacji zajęcia. Uzyskana kwota pokryła zaległość podatkową wraz z odsetkami za zwłokę oraz koszty egzekucyjne.

Skarżąca nie zgodziła się również z tym rozstrzygnięciem i złożyła skargę do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie, w której wniosła o:

1) stwierdzenie nieważności postanowień organów obu instancji zarzucając ich wydanie z naruszeniem przepisów art. 224a § 1 pkt 1 i § 2 w związku z art. 224 § 4 Op poprzez błędne uznanie, że Naczelnik Urzędu Skarbowego był organem właściwym do wydania postanowienia z [...] czerwca 2007r. w sytuacji, gdy decyzja, o zabezpieczeniu o wstrzymaniu wykonania, której wnosiła Skarżąca została wydana przez Dyrektora Urzędu Kontroli Skarbowej (a więc ten organ był właściwy do rozpatrzenia wniosku Skarżącej o przyjęcie zabezpieczenia w trybie art. 224a Op);

a w przypadku nieuwzględnienia tego żądania

2) uchylenie zaskarżonego postanowienia jako wydanego z naruszeniem:

- art. 121 § 1 i art. 124 oraz art. 122 i art. 187 § 1 w zw. z art. 239 Op poprzez nieustosunkowanie do zarzutów i wniosków zażalenia;

- art. 224a § 1 pkt 1 i § 2 w zw. z art. 233 § 1 pkt 2 lit. a) Op poprzez zaniechanie uchylenia postanowienia organu I instancji w całości i orzeczenia co do istoty sprawy oraz błędne uznanie, iż postępowanie w niniejszej sprawie stało się bezprzedmiotowe i podlega umorzeniu na postawie art. 233 § 1 pkt 3 Op z uwagi na wykonanie decyzji z [...] marca 2007 r. oraz przepisy obowiązującego prawa.

Ponadto pełnomocnik Skarżącej wniósł o zasadzenie kosztów zastępstwa procesowego wg norm prawem przewidzianych.

W odpowiedzi na skargę Dyrektor Izby Skarbowej w W. pozostawił ocenę jej zarzutów uznaniu Sądu. Podniósł przy tym, że uwzględniając wyrok tutejszego Sądu z 30 października 2007 r. w sprawie III SA/Wa 1315/07, należy potwierdzić zasadność najdalej idącego zarzutu Skarżącej, że w rozpoznawanej sprawie doszło do umorzenia postępowania zażaleniowego, które wydał niewłaściwy organ I instancji. Tym niemniej Dyrektor Izby Skarbowej w W. podkreślił, że nie zgadza się z pozostałymi postawionymi przez Skarżącą zarzutami i podtrzymuje wyrażone w zaskarżonym postanowieniu stanowisko o bezprzedmiotowości postępowania zażaleniowego.

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie zważył, co następuje:

Skarga zasługuje na uwzględnienie.

Tytułem wstępu wyjaśnić należy, że sąd administracyjny I instancji kontrolując działania organów administracji pod względem zgodności z prawem, nie jest związany zarzutami, wnioskami i podstawą prawną podaną w skardze. Granice kontroli legalności działań organów administracji publicznej wyznaczają jedynie granice danej sprawy oraz zakaz orzekania na niekorzyść strony wnoszącej skargę poza wypadkiem, gdy stwierdzone naruszenie skutkowałoby stwierdzeniem nieważności aktu lub czynności ( art. 134 § 1 i § 2 w zw. z art. 3 § 1 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi Dz.U. Nr 153, poz. 1270 ze zm.; dalej "ppsa").

Dokonując oceny zaskarżonego postanowienia, jak i poprzedzającego je postanowienia Naczelnika Urzędu Skarbowego W. z [...] czerwca 2007 r., Sąd stwierdził, że są one obarczone wadami, które skutkowały stwierdzeniem ich nieważności.

Rozpoznając niniejszą sprawę skład orzekający stwierdził bowiem, że postanowienie organu I instancji z dnia [...] stycznia 2007 r. zostało wydane z naruszeniem przepisów o właściwości, a więc z wadą przewidzianą jako jedna z przesłanek stwierdzenia nieważności w art. 247 § 1 pkt 1 Op. Co prawda ten ostatni przepis odnosi się wprost jedynie do decyzji, lecz na mocy art. 219 Op ma on także odpowiednie zastosowanie do określonej kategorii postanowień, do których zaliczyć należy postanowienia wydane w sprawie przyjęcia zabezpieczenia, wydawane w oparciu o art. 33d oraz art. 33g Op.

W tym miejscu przypomnienia wymaga, że wskazane postanowienie zapadło w sprawie przyjęcia zabezpieczenia wykonania decyzji Dyrektora Urzędu Kontroli Skarbowej w W. z [...] marca 2007 r. wydane w sprawie podatku dochodowego od osób prawnych za 2001 r. Skarżąca wskazała, iż wniosek o przyjęcie zabezpieczenia składa w trybie art. 224a § 1 pkt 1 i § 2 w zw. z art. 33d pkt 6 Op żądając jednocześnie - po wydaniu postanowienia w tym przedmiocie – wstrzymania wykonania decyzji wymiarowej w całości.

Zgodnie z art. 224a § 1 pkt 1 Op organ podatkowy, z urzędu lub na wniosek strony, wstrzymuje wykonania zaskarżonej decyzji w całości lub w części do dnia wydania decyzji ostatecznej lub, w razie wniesienia skargi do sądu administracyjnego, do momentu uprawomocnienia się orzeczenia sądu administracyjnego w przypadku przyjęcia na wniosek strony zabezpieczenia wykonania zobowiązania wynikającego z decyzji wraz z odsetkami za zwłokę, o którym mowa w art. 33d - wstrzymanie wykonania decyzji następuje do wysokości zabezpieczenia.

Z kolei art. 224a § 2 Op stanowi, iż w zakresie, o którym mowa w § 1 pkt 1 Op, przepisy art. 33d-33g oraz art. 224 § 4 i 5 stosuje się odpowiednio. W przepis art. 33d Op stwierdza się natomiast, że wykonanie decyzji o zabezpieczeniu następuje przez przyjęcie przez organ podatkowy, na wniosek strony, zabezpieczenia wykonania zobowiązania określonego w decyzji o zabezpieczeniu wraz z odsetkami za zwłokę, w formach w tym przepisie wskazanych, między innymi depozytu w gotówce (pkt 6). Wreszcie art. 33g Op przewiduje, że w sprawie przyjęcia zabezpieczenia, o którym mowa w art. 33d, wydaje się postanowienie, na które przysługuje zażalenie. Odesłanie w art. 224a § 2 Op do odpowiedniego stosowania art. 33d Op wynika z faktu, iż przepis ten dotyczy wykonania decyzji o zabezpieczeniu, czyli sytuacji, gdy brak jest jeszcze rozstrzygnięcia o wysokości zobowiązania podatkowego. W ramach zaś art. 224a Op mamy do czynienia z wykonaniem decyzji, która już ustala albo określa wysokość zobowiązania podatkowego i jednocześnie jest już przedmiotem zaskarżenia (w toku postępowania podatkowego lub sądowego). Odpowiednie zastosowanie art. 33d Op w istocie sprowadza się więc do jego stosowania w tym zakresie, w jakim stanowi on o formach zabezpieczeń. Z przepisu tego wprawdzie wynika także, kto przyjmuje zabezpieczenie, poprzez wskazanie na "organ podatkowy". To samo można jednak wyczytać z treści art. 224a § 1 pkt 1 Op. Podobnie element działania w tym przedmiocie na wniosek strony jest już zawarty w ostatnim ze wskazanych przepisów. Z kolei odesłanie do stosowania art. 33g Op w sposób odpowiedni uzasadnione jest tym, iż przepis ten nawiązuje do zabezpieczenia w trybie art. 33d, które – jak już wspomniano – różni się rodzajem zabezpieczanego zobowiązania w stosunku do trybu zawartego w art. 224a Op. Zrekonstruowana w odpowiedni sposób, na podstawie przepisu art. 33g Op, norma prawna będzie więc stanowiła, iż w sprawie przyjęcia zabezpieczenia wykonania zobowiązania wynikającego z zaskarżonej decyzji (ustalającej albo określającej wysokość zobowiązania podatkowego) wraz z odsetkami za zwłokę wydaje się postanowienie, na które przysługuje zażalenie.

Powyższe pozwala stwierdzić, iż "organ podatkowy" wydaje postanowienie w sprawie przyjęcia zabezpieczenia w trybie art. 224a § 1 pkt 1 w zw. z art. 33d i art. 33g Op. Przepisy te nie przesądzają jednak, który konkretnie organ to czyni.

W celu ustalenia właściwego do orzekania w tym przedmiocie organu należy odwołać się do treści art. 224 § 4 Op. Jak już wspomniano, zgodnie z art. 224a § 2 Op w zakresie, o którym mowa w § 1 pkt 1, czyli nie tylko w zakresie wstrzymania przez organ podatkowy z urzędu lub na wniosek strony wykonania zaskarżonej decyzji, ale także w zakresie przyjęcia przez ten organ na wniosek strony zabezpieczenia, stosuje się odpowiednio § 4 i § 5 art. 224. Przepis art. 224 § 4 Op stanowi zaś, że w sprawie wstrzymania wykonania decyzji postanawia: 1) organ, który wydał decyzję – do czasu przekazania odwołania wraz z aktami sprawy właściwemu organowi odwoławczemu; 2) organ odwoławczy – po otrzymaniu odwołania wraz z aktami sprawy. Odpowiednie zastosowanie tego przepisu w odniesieniu do zabezpieczenia zobowiązania w ramach art. 224a Op oznacza, że w sprawie przyjęcia na wniosek strony zabezpieczenia wykonania zobowiązania wynikającego z zaskarżonej decyzji (ustalającej albo określającej wysokość zobowiązania podatkowego) wraz z odsetkami za zwłokę postanawia organ, który wydał decyzję – do czasu przekazania odwołania wraz z aktami sprawy właściwemu organowi odwoławczemu albo organ odwoławczy – po otrzymaniu odwołania wraz z aktami sprawy. Mając na względzie, iż postanowienie wydawane w tym przedmiocie jest zaskarżalne w drodze zażalenia, organem właściwym do orzekania w pierwszej instancji będzie ten organ, który wydał decyzję co do której strona złożyła wniosek o przyjęcie zabezpieczenia, o ile nie przekazał jeszcze odwołania strony wraz z aktami właściwemu organowi odwoławczemu, bądź też organ odwoławczy – jeśli ten ostatni warunek już się ziścił (przekazano odwołanie wraz z aktami).

Zdaniem Sądu powyższe reguły ustalania właściwości rzeczowej mają zastosowanie także w przypadku, gdy mamy do czynienia z decyzją określającą lub ustalającą zobowiązanie podatkowe, wydaną przez dyrektora urzędu kontroli skarbowej. Z żadnego z przepisów Op, a w szczególności z art. 224a, nie wynika ani w sposób bezpośredni, ani też w sposób pośredni, aby w tym zakresie miały obowiązywać inne zasady.

Do przyjęcia odmiennych reguł nie dają też podstawy przepisy ustawy z dnia 28 września 1991 r. o kontroli skarbowej (Dz. U. z 2004 r. Nr 8, poz. 65 ze zm.; "uks"). Ze wskazanych w tej ustawie regulacji prawnych jednoznacznie wynika, że decyzja dyrektora urzędu kontroli skarbowej wydana w sferze podatków, których ustalanie lub określanie należy do właściwości naczelników urzędów skarbowych, jest decyzją organu podatkowego, a prowadzone przez niego postępowanie kontrolne jest postępowaniem podatkowym. W ramach zaś przepisów tego postępowania umieszczony jest art. 224a O.p.

Wobec powyższego, w ocenie Sądu stwierdzić należy, że w przypadku wydania przez dyrektora urzędu kontroli skarbowej decyzji, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 1 lit. a) uks. - tj. decyzji dotyczącej podatków, których określanie lub ustalanie należy do właściwości naczelników urzędów skarbowych i podatku akcyzowego - organem właściwym do rozpatrzenia w pierwszej instancji wniosku o przyjęcie zabezpieczenia wykonania zobowiązania wynikającego z takiej decyzji złożonego w trybie art. 224a § 1 pkt 1 Op i wydania postanowienia przewidzianego w art. 33g w zw.z art. 224a § 2 Op jest - do czasu przekazania odwołania od decyzji wraz z aktami sprawy organowi odwoławczemu – dyrektor urzędu kontroli skarbowej (art. 224 § 4 pkt 1 w zw. z art. 224a § 2 Op), a po przekazaniu odwołania od decyzji wraz z aktami sprawy organowi odwoławczemu – dyrektor izby skarbowej lub celnej właściwy dla tego dyrektora urzędu kontroli skarbowej (art. 224 § 4 pkt 1 w zw. z art. 224a § 2 Op i art. 26 ust. 1 uks).

W realiach niniejszej sprawy, decyzja z [...] marca 2007 r. co do której wykonania Skarżąca wnosiła o przyjęcie zabezpieczenia została wydana przez Dyrektora Urzędu Kontroli Skarbowej w W., stwierdzić należało, że organem właściwym do wydania w pierwszej instancji postanowienia w sprawie przyjęcia zabezpieczania nie mógł być Naczelnik Urzędu Skarbowego W.

Wydane w powyższych okolicznościach postanowienie Dyrektora Izby Skarbowej w W. z [...] listopada 2007 r. obarczone jest natomiast wadą rażącego naruszenia art. 233 § 1 pkt 3 w związku z art. 239 Op.

Pierwszy z powołanych przepisów stanowi, że organ odwoławczy wydaje decyzje, w której umarza postępowanie odwoławcze; drugi zaś, że w sprawach nieuregulowanych w rozdziale (rozdział 16 Op) do zażaleń mają odpowiednie zastosowanie przepisy dotyczące odwołań.

W tym miejscu godzi się jednak zauważyć, art. 233 § 2 lit. b) Op stanowi wprost, że organ odwoławczy wydaje decyzję, w której uchyla decyzję organu pierwszej instancji w całości i sprawę przekazuje do rozpatrzenia właściwemu organowi pierwszej instancji, jeżeli decyzja ta została wydana z naruszeniem przepisów o właściwości. Innym słowy Op w sytuacji stwierdzenia, że decyzja została wydana z naruszeniem przepisów o właściwości nie przewiduje innego, niż wymieniony w art. 233 § 2 lit. b) Op rozstrzygnięcia.

Oczywistość wskazanego naruszenia prawa w rozstrzygnięciu drugoistnancyjnym nie wymaga dalszego uzasadniania wystąpienia w tym zakresie przesłanki stwierdzenia nieważności, przewidzianej w art. 247 § 1 pkt 3 w zw. z art. 219 Op.

Brak w rozpoznanej sprawie stanowiska właściwego organu powoduje, iż przedwczesnym stało się wypowiadanie przez Sąd w kwestii zarzutów podniesionych w skardze. Odnosiły się one bowiem do merytorycznego sposobu załatwienia sprawy, a tego załatwienia dokonał organ niewłaściwy. W tej sytuacji nie ma podstaw do oceny legalności takiego rozstrzygnięcia w pozostałym zakresie.

Uwzględniając powyższe, Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie, na podstawie art. 145 § 1 pkt 2 i § 2 w zw. z art. 135 ppsa, stwierdził nieważność postanowień organów obu instancji. Zakres, w jakim postanowienia, których nieważność stwierdzono, nie podlega wykonaniu określono w oparciu o art. 152 ppsa. Sąd zasądził na rzecz Skarżącej koszty postępowania sądowego zgodnie z art. 200 w związku z art. 205 § 2 ppsa, w kwocie równej uiszczonemu wpisowi (100 zł) oraz kosztom zastępstwa procesowego w wysokości (240 zł) określonej w § 14 ust. 2 pkt 1 lit. c) rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 28 września 2002 r. w sprawie opłat za czynności radców prawnych oraz ponoszenia przez Skarb Państwa kosztów pomocy prawnej udzielonej przez radcę prawnego ustanowionego z urzędu (Dz. U. Nr 163, poz. 1349 ze zm.).Powered by SoftProdukt