drukuj    zapisz    Powrót do listy

6010 Pozwolenie na budowę, użytkowanie obiektu lub jego części,  wykonywanie robót budowlanych innych niż budowa obiektu, prz, Odrzucenie zażalenia, Inspektor Nadzoru Budowlanego, Odrzucono zażalenie, VII SA/Wa 2148/06 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2008-07-21, Centralna Baza Orzeczeń Naczelnego (NSA) i Wojewódzkich (WSA) Sądów Administracyjnych, Orzecznictwo NSA i WSA

VII SA/Wa 2148/06 - Postanowienie WSA w Warszawie

Data orzeczenia
2008-07-21  
Data wpływu
2006-11-09
Sąd
Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie
Sędziowie
Elżbieta Zielińska-Śpiewak /przewodniczący sprawozdawca/
Symbol z opisem
6010 Pozwolenie na budowę, użytkowanie obiektu lub jego części,  wykonywanie robót budowlanych innych niż budowa obiektu, prz
Hasła tematyczne
Odrzucenie zażalenia
Sygn. powiązane
II OZ 223/10 - Postanowienie NSA z 2010-03-12
Skarżony organ
Inspektor Nadzoru Budowlanego
Treść wyniku
Odrzucono zażalenie
Powołane przepisy
Dz.U. 2002 nr 153 poz 1270 art. 220 par. 3, art. 178 w związku z art. 197 par. 2
Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi.
Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie w składzie następującym: Przewodniczący Sędzia WSA Elżbieta Zielińska-Śpiewak po rozpoznaniu w dniu 21 lipca 2008 r. na posiedzeniu niejawnym sprawy ze skargi C. E. na decyzję Głównego Inspektora Nadzoru Budowlanego z dnia [...] sierpnia 2006 r. znak: [...] w przedmiocie odmowy wszczęcia postępowania w sprawie stwierdzenia nieważności decyzji postanawia odrzucić zażalenie W. i C. E. na postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie z dnia 11 marca 2008 r.

Uzasadnienie

W dniu 15 kwietnia 2008 roku W. i C. E. złożyli do Sądu (data nadania w urzędzie pocztowym) zażalenie (datowane na 14 kwietnia 2008 r.), na postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie z dnia 11 marca 2008 r. Pismem z dnia 23 kwietnia 2008 r. Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie, zobowiązał skarżących do uiszczenia wpisu sądowego od w/w zażalenia, a także do nadesłania 5 jego odpisów. Skarżący odebrali wezwanie w dniu 13 maja 2008 r. Do dnia 5 czerwca 2008 r. nie wpłynęła do Sądu żadna kwota tytułem wpisu od zażalenia z dnia 14 kwietnia 2008 r., jak również nie nadesłano żądanych odpisów zażalenia.

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie zważył, co następuje:

Art. 220 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. Nr 153, poz. 1270 ze zm.) stanowi, iż sąd odrzuca zażalenie, gdy pomimo wezwania nie został uiszczony wpis sądowy.

Na podstawie z art. 178 cytowanej ustawy sąd odrzuci na posiedzeniu niejawnym skargę kasacyjną wniesioną po upływie terminu lub z innych przyczyń niedopuszczalną jak również skargę kasacyjną której braków strona nie uzupełniła w wyznaczonym terminie. Na podstawie zaś art. 197 § 2 powołanej ustawy do postępowania toczącego się na skutek zażalenia stosuje się odpowiednio przepisy o skardze kasacyjnej.

W niniejszej sprawie, pismem z dnia 23 kwietnia 2008 r. Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie wezwał skarżących do uiszczenia wpisu sądowego w wysokości 100 zł, a także do nadesłania 5 odpisów zażalenia w terminie 7 dni pod rygorem odrzucenia zażalenia.

W. i C. E. otrzymali w/w pismo w dniu 13 maja 2008 r., a zatem wyznaczony siedmiodniowy termin upłynął z dniem 20 maja 2008 r. W tym czasie skarżący nie dopełnili czynności nakazanych przez Sąd.

Wobec powyższego, działając na podstawie art. 220 § 3, art. 178 w związku z art. 197 § 2 Prawa o postępowaniu przed sądami administracyjnymi Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie orzekł jak w sentencji.Powered by SoftProdukt