drukuj    zapisz    Powrót do listy

6539 Inne o symbolu podstawowym 653, Odrzucenie skargi, Samorządowe Kolegium Odwoławcze, Odrzucono skargę, I SA/Kr 27/08 - Postanowienie WSA w Krakowie z 2008-06-26, Centralna Baza Orzeczeń Naczelnego (NSA) i Wojewódzkich (WSA) Sądów Administracyjnych, Orzecznictwo NSA i WSA

I SA/Kr 27/08 - Postanowienie WSA w Krakowie

Data orzeczenia
2008-06-26 orzeczenie prawomocne
Data wpływu
2008-01-08
Sąd
Wojewódzki Sąd Administracyjny w Krakowie
Sędziowie
Ewa Długosz-Ślusarczyk /przewodniczący sprawozdawca/
Symbol z opisem
6539 Inne o symbolu podstawowym 653
Hasła tematyczne
Odrzucenie skargi
Skarżony organ
Samorządowe Kolegium Odwoławcze
Treść wyniku
Odrzucono skargę
Powołane przepisy
Dz.U. 2002 nr 153 poz 1270 art. 58 par. 1 pkt 3, par. 2
Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi.
Sentencja

Sygnatura akt I SA/Kr 27/08 P O S T A N O W I E N I E Dnia 26 czerwca 2008 roku Wojewódzki Sąd Administracyjny w Krakowie w składzie: Przewodniczący: Sędzia WSA Ewa Długosz - Ślusarczyk po rozpoznaniu w dniu 26 czerwca 2008 roku na posiedzeniu niejawnym sprawy ze skargi J. B. na decyzję Samorządowego Kolegium Odwoławczego z dnia [...] Nr [...] w przedmiocie odmowy ustalenia uprawnienia do świadczeń z opieki zdrowotnej finansowanych za środków publicznych p o s t a n a w i a : odrzucić skargę.

Uzasadnienie

W dniu [...] grudnia 2007 roku J. L. imieniem (z upoważnienia) J.B. złożył skargę na decyzję Samorządowego Kolegium Odwoławczego z dnia [...], załączając przy tym pełnomocnictwo w formie aktu notarialnego Rep [...]

W świetle jednak art. 53 z dnia 30 sierpnia 2002 roku Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz.U.2002.153.1270 z póź. zm.) – zwanej dalej ppsa - pełnomocnikiem w postępowaniu przed wojewódzkim sądem administracyjnym może by tylko jedna z wymienionych tam ściśle osób (tj. adwokat, radca prawny. Inny skarżący lub uczestnik, osoba pozostająca ze skarżącym w odpowiednim stosunku pokrewieństwa, małżonek, przysposobiony lub przysposabiający, a także inna osoba, jeżeli przewidują to przepisy szczególne).

Z przedłożonego w sprawie pełnomocnictwa zaś nie wynikało, aby J. L. należał do wyżej wymienionego kręgu. Niemniej jednak zgodnie z pkt. V powołanego dokumentu jest on pełnomocnikiem do doręczeń dla J. B.

W związku z czym zarządzeniem z dnia [...] kwietnia 2008 roku, doręczonym pełnomocnikowi do doręczeń skarżącej w dniu [...] kwietnia 2008 roku, J. B. została wezwana do uzupełnienia braków formalnych skargi z dnia [...] listopada 2007 roku poprzez jej własnoręczne podpisanie w terminie 7 dni od dnia doręczenia przedmiotowego wezwania rygorem odrzucenia skargi. Do dnia dzisiejszego jednak wspomniany brak formalny nie został uzupełniony.

Według natomiast art. 58 § 1 pkt. 3) oraz § 3 ppsa skarga, od której, pomimo wezwania, nie zostały uzupełnione braki formalne w wyznaczonym terminie podlega odrzuceniu przez sąd, co może nastąpić na posiedzeniu niejawnym.

Wobec powyższego na podstawie art. 58 § 1 pkt. 3) oraz art. 58 § 3 ppsa orzeczono jak w sentencji.Powered by SoftProdukt