drukuj    zapisz    Powrót do listy

6119 Inne o symbolu podstawowym 611, Przywrócenie terminu, Dyrektor Izby Skarbowej, Odmówiono przywrócenia terminu, I SA/Gd 377/08 - Postanowienie WSA w Gdańsku z 2008-09-01, Centralna Baza Orzeczeń Naczelnego (NSA) i Wojewódzkich (WSA) Sądów Administracyjnych, Orzecznictwo NSA i WSA

I SA/Gd 377/08 - Postanowienie WSA w Gdańsku

Data orzeczenia
2008-09-01  
Data wpływu
2008-05-21
Sąd
Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gdańsku
Sędziowie
Sławomir Kozik /przewodniczący sprawozdawca/
Symbol z opisem
6119 Inne o symbolu podstawowym 611
Hasła tematyczne
Przywrócenie terminu
Skarżony organ
Dyrektor Izby Skarbowej
Treść wyniku
Odmówiono przywrócenia terminu
Powołane przepisy
Dz.U. 2002 nr 153 poz 1270 art. 86 par. 1
Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi.
Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gdańsku w składzie następującym: Sędzia NSA Sławomir Kozik po rozpoznaniu w dniu 1 września 2008r. na posiedzeniu niejawnym sprawy ze skargi "A" Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w S. na decyzję Dyrektora Izby Skarbowej z dnia [...] nr [...] w przedmiocie udzielenia pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego postanawia: odmówić przywrócenia terminu do uiszczenia wpisu sądowego.

Uzasadnienie

W dniu 13 czerwca 2008 r. "A" Sp. z o.o. z siedzibą w S. złożyła wniosek o przywrócenie terminu do uiszczenia wpisu sądowego.

W uzasadnieniu wniosku wskazano, że wezwanie do uiszczenia wpisu doręczono skarżącej 30 maja 2008 r. Skarżąca dokonała przelewu odpowiedniej kwoty na rachunek bankowy za pośrednictwem sytemu [...] Banku "B"

w dniu 6 czerwca 2008 r. Skarżąca wyjaśniła, że powyższa dyspozycja przelewu nie została zrealizowana przez "B" S.A. z powodu braku połączenia internetowego z bankiem. Na potwierdzenie przytoczonych okoliczności skarżąca złożyła pismo "B" S.A. potwierdzające przedstawione okoliczności i dowodzące, w ocenie skarżącej, braku jej winy w uchybieniu terminu do uiszczenia wpisu sądowego.

Jednocześnie ze złożeniem wniosku o przywrócenie terminu skarżąca uiściła należny wpis.

Wojewódzki Sąd Administracyjny zważył, co następuje:

Stosownie do art. 86 i 87 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo

o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. Nr 153, poz.1270 z późn. zm.), zwanej dalej "p.p.s.a.", uchybiony termin można przywrócić, jeżeli spełnione zostaną następujące przesłanki: strona wystąpi z wnioskiem o przywrócenie terminu, wniosek taki zostanie wniesiony w terminie 7 dni od dnia ustania przyczyny uchybienia terminu, równocześnie ze złożeniem wniosku strona dokona czynności, dla której określony był termin, we wniosku uprawdopodobnione zostaną okoliczności wskazujące na brak winy w uchybieniu terminu, powstanie ujemnych dla strony skutków w zakresie postępowania sądowego.

Dla przywrócenia terminu konieczne jest, aby wskazane przesłanki były spełnione łącznie, w przeciwnym razie następuje odmowa przywrócenia terminu, bądź też, w przypadku wniosku spóźnionego lub z mocy ustawy niedopuszczalnego, odrzucenie.

Przywrócenie terminu następuje jedynie, gdy strona uprawdopodobni, że nie dokonała czynności bez własnej winy. Natomiast zgodnie z ugruntowanym w tym zakresie orzecznictwem, o braku winy można mówić wyłącznie wtedy, gdy dopełnienie obowiązku stało się niemożliwe z powodu przeszkody, której strona nie mogła przezwyciężyć nawet przy użyciu największego w danych warunkach wysiłku, a więc jeżeli dochowała ona należytej staranności (por. postanowienie NSA z dnia 2 października 2002 roku, V SA 793/03, Mon. Praw. 2002, nr 23, s. 1059, wyrok NSA z dnia 11 lutego 2003 roku, II SA 4162/01, Mon. Praw. 2003, nr 8, s. 340).

W orzecznictwie przyjmuje się zgodnie, że uprawdopodobnienie istnienia danej okoliczności jest środkiem zastępczym dowodu w ścisłym tego słowa znaczeniu i nie daje pewności, lecz tylko wiarygodność (prawdopodobieństwo) twierdzenia o jakimś fakcie (wyr. NSA z dnia 4 czerwca 2002 roku, II SA/Ka 1977/00, niepublikowany).

W rozpoznawanej sprawie, w ocenie Sądu, nie można uznać, że skarżąca uprawdopodobniła brak winy w uchybieniu terminowi uiszczenia wpisu sądowego,

a tym samym dochowanie należytej staranności.

Należy przede wszystkim podkreślić, że w niniejszej sprawie konieczne jest uwzględnienie okoliczności, iż uchybił terminowi przedsiębiorca reprezentowany przez fachowego pełnomocnika, od którego to podmiotu wymaga się większej staranności, niż od osób nie dysponujących odpowiednim doświadczeniem w obrocie gospodarczym i zawodowym przygotowaniem.

Na gruncie przedmiotowej sprawy rozważyć należało, czy zakłócenia

w łączności z bankiem w związku z dokonywaniem operacji na rachunku były tego rodzaju, że skarżąca nie miała możliwości ich dostrzec.

Zdaniem Sądu przytoczone przez skarżącą okoliczności nie dają podstaw do stwierdzenia braku winy w uchybieniu terminu. Wprawdzie skarżąca przedstawiła pismo z banku na dowód opisanych przez siebie okoliczności, jednak treść tego pisma dowodzi, że bank zaświadczył jedynie, iż otrzymał od spółki informacje o braku połączenia internetowego w toku dokonywania przelewu, które nie było po stronie spółki widoczne.

Na zapytanie Sądu dotyczące możliwości weryfikacji przez klienta wykonującego przelew drogą elektroniczną – bezpośrednio po wykonaniu takiej operacji, czy przelew został przyjęty przez bank, "B" wyjaśnił, że może zaistnieć taka sytuacja, iż złożona przez klienta dyspozycja przelewu nie zostanie zrealizowana przez bank na skutek braku informacji o jej złożeniu, która to sytuacja może mieć miejsce w przypadku zerwania połączenia internetowego. Odnośnie możliwości weryfikacji przez klienta, czy przelew został przez bank przyjęty "B" wyjaśnił, że w przypadku systemu [...] "istnieje możliwość zweryfikowania dokonania operacji bezpośrednio po jej zrealizowaniu, jednakże potwierdzenie realizacji operacji w formie wyciągu jest dostępne w dniu następnym".

Powyższe, w przekonaniu Sądu dowodzi, że stosowany system operacyjny dawał spółce możliwość zbadania, czy przelew został przez bank przyjęty do realizacji, tj. czy dyspozycja przelewu do banku dotarła, a zaniechanie tej weryfikacji stanowi ewidentne zaniedbanie. Od przedsiębiorcy wymaga się należytej staranności, którą ocenia się przy uwzględnieniu zawodowego charakteru działalności. Zdaniem Sądu dokonując przelewu w ostatnim dniu terminu podmiot gospodarczy, należycie dbający o swoje interesy powinien sprawdzić, czy skutecznie złożono dyspozycję przelewu, a w przypadku braku możliwości dokonania przelewu drogą elektroniczną – dokonać wpłaty wpisu za pośrednictwem "C" lub też jakiegokolwiek innego banku.

Wskazane powyżej zaniedbania świadczą, w ocenie Sądu, o winie

skarżącej w uchybieniu terminu, której wystąpienie wyklucza pozytywne rozpatrzenie zgłoszonego wniosku.

Mając powyższe na względzie, Sąd na podstawie art. 86 § 1 p.p.s.a. orzekł, jak w sentencji.Powered by SoftProdukt