drukuj    zapisz    Powrót do listy

6116 Podatek od czynności cywilnoprawnych, opłata skarbowa oraz inne podatki i opłaty, Umorzenie postępowania, Dyrektor Izby Skarbowej, Umorzono postępowanie sądowe, I SA/Kr 1183/02 - Postanowienie WSA w Krakowie z 2007-12-14, Centralna Baza Orzeczeń Naczelnego (NSA) i Wojewódzkich (WSA) Sądów Administracyjnych, Orzecznictwo NSA i WSA

I SA/Kr 1183/02 - Postanowienie WSA w Krakowie

Data orzeczenia
2007-12-14  
Data wpływu
2002-05-17
Sąd
Wojewódzki Sąd Administracyjny w Krakowie
Sędziowie
Ewa Długosz-Ślusarczyk /przewodniczący sprawozdawca/
Symbol z opisem
6116 Podatek od czynności cywilnoprawnych, opłata skarbowa oraz inne podatki i opłaty
Hasła tematyczne
Umorzenie postępowania
Sygn. powiązane
II FSK 664/09 - Postanowienie NSA z 2010-04-15
II FZ 481/08 - Postanowienie NSA z 2008-12-22
Skarżony organ
Dyrektor Izby Skarbowej
Treść wyniku
Umorzono postępowanie sądowe
Powołane przepisy
Dz.U. 2002 nr 153 poz 1270 art. 130 par. 2
Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi.
Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Krakowie w składzie następującym: Przewodniczący: Sędzia WSA Ewa Długosz-Ślusarczyk po rozpoznaniu w dniu 14 grudnia 2007 r. na posiedzeniu niejawnym sprawy ze skargi A. Z. przy uczestnictwie M. S. na decyzję Izby Skarbowej z dnia 17 kwietnia 2002 r. nr [...] nr [...] w przedmiocie opłaty skarbowej postanawia: umorzyć postępowanie sądowe.

Uzasadnienie

Postanowieniem z dnia 20 lutego 2004 r. (sygn. akt I SA/Kr 1183/02) Wojewódzki Sąd Administracyjny w Krakowie zawiesił postępowanie sądowe w niniejszej sprawie z uwagi na śmierć uczestnika postępowania – M. S.

Skarżący – A. Z. nie nadesłał pisemnej informacji, o tym czy zostało przeprowadzone postępowanie spadkowe po zmarłym, nie nadesłał prawomocnego postanowienia sądu o stwierdzeniu nabycia po nim spadku, ani nie wskazał jego następców prawnych, nie wystąpił też z wnioskiem o podjęcie zawieszonego postępowania.

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Krakowie zważył, co następuje:

Zgodnie z art. 130 § 1 zd. 2 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. – Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. nr 153, poz. 1270 ze zm., powoływanej dalej jako "p.p.s.a.") sąd umorzy postępowanie w razie stwierdzenia braku następcy prawnego strony, która utraciła zdolność sądową, a w każdym razie po upływie trzech lat od daty postanowienia o zawieszeniu z tej przyczyny. W myśl zaś art. 12 p.p.s.a. – ilekroć w ustawie tej jest mowa o stronie, rozumie się przez to również uczestnika postępowania. Rozważając kwestę zdolności sądowej należy w końcu odwołać się do treści art. 25 p.p.s.a. stanowiącego, iż osoba fizyczna i osoba prawna ma zdolność występowania przed sądem administracyjnym jako strona (zdolność sądowa).

Utrata tak zdefiniowanej w przepisach ustawy zdolności sądowej następuje z chwilą śmierci osoby fizycznej (tak NSA w postanowieniu z dnia 15 marca 2007 r., sygn. akt II OSK 274/07, niepubl.). Następcami prawnymi zmarłej osoby fizycznej są jej spadkobiercy określani na podstawie właściwych przepisów prawa cywilnego. Skoro od dnia wydania postanowienia o zawieszeniu postępowania z uwagi na utratę zdolności sądowej (śmierci) uczestnika postępowania upłynął już okres 3 lat, a skarżący nie podjął w międzyczasie żadnych czynności procesowych – to spełniona została przesłanka umorzenia sformułowana w powołanym wyżej przepisie.

Mając powyższe na uwadze, na zasadzie art. 130 § 1 zd. 2 p.p.s.a., Sąd orzekł o umorzeniu postępowania.Powered by SoftProdukt