drukuj    zapisz    Powrót do listy

6320 Zasiłki celowe i okresowe, Odrzucenie skargi, Samorządowe Kolegium Odwoławcze, Odrzucono skargę, II SA/Ke 441/08 - Postanowienie WSA w Kielcach z 2008-08-28, Centralna Baza Orzeczeń Naczelnego (NSA) i Wojewódzkich (WSA) Sądów Administracyjnych, Orzecznictwo NSA i WSA

II SA/Ke 441/08 - Postanowienie WSA w Kielcach

Data orzeczenia
2008-08-28 orzeczenie prawomocne
Data wpływu
2008-08-21
Sąd
Wojewódzki Sąd Administracyjny w Kielcach
Sędziowie
Anna Żak /przewodniczący sprawozdawca/
Symbol z opisem
6320 Zasiłki celowe i okresowe
Hasła tematyczne
Odrzucenie skargi
Skarżony organ
Samorządowe Kolegium Odwoławcze
Treść wyniku
Odrzucono skargę
Powołane przepisy
Dz.U. 2002 nr 153 poz 1270 art.58 par.1 pkt2
Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi.
Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Kielcach, w składzie następującym: Przewodniczący : Sędzia NSA Anna Żak po rozpoznaniu w dniu 28 sierpnia 2008 r., na posiedzeniu niejawnym sprawy ze skargi H. W. na decyzję Samorządowego Kolegium Odwoławczego z dnia [...] znak: [...] w przedmiocie zasiłku celowego postanawia: odrzucić skargę.

Uzasadnienie

W dniu 1 lipca 2008r. H. W. wniósł do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego skargę na decyzję Samorządowego Kolegium Odwoławczego z dnia [...] znak: [...] przedmiocie zasiłku celowego.

Zgodnie z treścią przepisu art. 53 § 1 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002r prawo o postępowaniu przed sadami administracyjnymi (Dz. U. Nr 153, poz,1270 ze zm.), zwanej dalej ppsa, skargę wnosi się w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia skarżącemu rozstrzygnięcia w sprawie.

Z akt administracyjnych wynika, że decyzja z dnia [...] wraz z pouczeniem o sposobie i terminie wniesienia skargi została skarżącemu doręczona w dniu 19 lutego 2007r. Trzydziestodniowy termin do wniesienia skargi upłynął więc w dniu 21 marca 2007r.

Biorąc powyższe pod uwagę Wojewódzki Sąd Administracyjny w Kielcach na podstawie art. 58 § 1 pkt 2 ppsa odrzucił skargę jako wniesioną z uchybieniem terminu.Powered by SoftProdukt