drukuj    zapisz    Powrót do listy

6140 Nadanie stopnia i tytułu naukowego oraz potwierdzenie równoznaczności dyplomów, świadectw i tytułów, Odrzucenie skargi, Centralna Komisja do Spraw Stopni i Tytułów, Odrzucono skargę o wznowienie postępowania sądowego, I SA/Wa 959/08 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2008-07-17, Centralna Baza Orzeczeń Naczelnego (NSA) i Wojewódzkich (WSA) Sądów Administracyjnych, Orzecznictwo NSA i WSA

I SA/Wa 959/08 - Postanowienie WSA w Warszawie

Data orzeczenia
2008-07-17 orzeczenie prawomocne
Data wpływu
2008-07-01
Sąd
Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie
Sędziowie
Emilia Lewandowska /przewodniczący sprawozdawca/
Symbol z opisem
6140 Nadanie stopnia i tytułu naukowego oraz potwierdzenie równoznaczności dyplomów, świadectw i tytułów
Hasła tematyczne
Odrzucenie skargi
Skarżony organ
Centralna Komisja do Spraw Stopni i Tytułów
Treść wyniku
Odrzucono skargę o wznowienie postępowania sądowego
Powołane przepisy
Dz.U. 2002 nr 153 poz 1270 art. 221
Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi.
Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie w składzie następującym: Przewodniczący sędzia WSA Emilia Lewandowska po rozpoznaniu w dniu 17 lipca 2008 r. na posiedzeniu niejawnym sprawy ze skargi M.K. o wznowienie postępowania sądowego zakończonego wyrokiem Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie z dnia 12 marca 2008 r., sygn. akt I SA/Wa 1981/07 w sprawie ze skargi M.K. na decyzję Centralnej Komisji do Spraw Stopni i Tytułów z dnia [...] września 2007 r. nr [...] w przedmiocie odmowy wznowienia postępowania w sprawie stopnia naukowego postanawia odrzucić skargę o wznowienie postępowania sądowego.

Uzasadnienie

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie wyrokiem z dnia 12 marca 2008 r., sygn. akt I SA/Wa 1981/07 uwzględnił skargę M.K. na decyzję Centralnej Komisji do Spraw Stopni i Tytułów z dnia [...] września 2007 r., nr [...] w przedmiocie odmowy wznowienia postępowania w sprawie stopnia naukowego i uchylił zaskarżoną decyzję oraz poprzedzającą ją decyzję organu pierwszej instancji. Powyższy wyrok uprawomocnił się w dniu 17 maja 2008 r.

W tej sytuacji M.K. – działając przez pełnomocnika adwokata T.B. – wystąpiła do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie ze skargą o wznowienie postępowania sądowego zakończonego przedmiotowym wyrokiem z dnia 12 marca 2008 r. Z akt sądowych sprawy wynika natomiast, że pełnomocnik skarżącej nie uiścił należnego wpisu od skargi.

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie zważył, co następuje:

Zgodnie z treścią art. 221 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. Nr 153, poz. 1270 ze zm.) pisma wnoszone przez adwokata lub radcę prawnego, które nie są należycie opłacone pozostawia się bez rozpoznania albo odrzuca bez wezwania o uiszczenie opłaty, jeżeli pismo podlega opłacie stałej.

W rozpoznawanej sprawie skarga, podlegająca opłacie stałej (§ 3 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 16 grudnia 2003 r. w sprawie wysokości oraz szczegółowych zasad pobierania wpisu w postępowaniu przed sądami administracyjnymi - Dz. U. Nr 221, poz. 2193 ze zm.) wniesiona została przez profesjonalnego pełnomocnika, który nie uiścił należnego wpisu od skargi. Skarga podlega więc odrzuceniu.

W tej sytuacji Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie na mocy art. 221 ustawy Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi postanowił jak w sentencji.Powered by SoftProdukt