drukuj    zapisz    Powrót do listy

6117 Ulgi płatnicze (umorzenie, odroczenie, rozłożenie na raty itp.), Podatek dochodowy od osób fizycznych, Dyrektor Izby Skarbowej, *Oddalono wniosek, I SA/Wr 1147/07 - Postanowienie WSA we Wrocławiu z 2008-06-02, Centralna Baza Orzeczeń Naczelnego (NSA) i Wojewódzkich (WSA) Sądów Administracyjnych, Orzecznictwo NSA i WSA

I SA/Wr 1147/07 - Postanowienie WSA we Wrocławiu

Data orzeczenia
2008-06-02  
Data wpływu
2007-06-20
Sąd
Wojewódzki Sąd Administracyjny we Wrocławiu
Sędziowie
Marta Semiczek /przewodniczący sprawozdawca/
Symbol z opisem
6117 Ulgi płatnicze (umorzenie, odroczenie, rozłożenie na raty itp.)
Hasła tematyczne
Podatek dochodowy od osób fizycznych
Skarżony organ
Dyrektor Izby Skarbowej
Treść wyniku
*Oddalono wniosek
Powołane przepisy
Dz.U. 2002 nr 153 poz 1270 art. 157 par. 1
Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi.
Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny we Wrocławiu w składzie następującym: Przewodniczący: Sędzia WSA Marta Semiczek po rozpoznaniu w dniu 2 czerwca 2008 r. na posiedzeniu niejawnym wniosku strony skarżącej o uzupełnienie uzasadnienia wyroku w sprawie ze skargi R. Z. na decyzję Dyrektora Izby Skarbowej we W. z dnia [...] Nr [...] w przedmiocie odmowy umorzenia zaległości podatkowych w podatku dochodowym od osób fizycznych za lata 2001, 2002 i 2004 wraz z odsetkami za zwłokę postanawia oddalić wniosek.

Uzasadnienie

W przedmiotowej sprawie, wyrokiem z dnia 12.02.2008 r. Wojewódzki Sąd Administracyjny we Wrocławiu oddalił skargę R. Z. na decyzję Dyrektora Izby Skarbowej we W. z dnia [...] nr [...] w przedmiocie odmowy umorzenia zaległości podatkowych.

Odpis wyroku wraz z uzasadnieniem, sporządzonym na wniosek skarżącego, został mu doręczony w dniu 20.03.2008 r.

Pismem wniesionym w dniu 14.04.2008 r., uzupełnionym na wezwanie Sądu z dnia 09.05.2008 r., pismem z dnia 18.05.2008 r., skarżący wniósł o uzupełnienie uzasadnienia wyroku o akty prawne dotyczące jego treści.

Wojewódzki Sąd Administracyjny we Wrocławiu zważył, co następuje:

Wniosek na uwzględnienie nie zasługuje.

W myśl art. 157 § 1 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. Nr 153, poz. 1270 ze zm.) – w skrócie: "upsa", strona może w ciągu czternastu dni od doręczenia wyroku z urzędu - a gdy wyroku nie doręcza się stronie od dnia ogłoszenia – zgłosić wniosek o uzupełnienie wyroku, jeżeli sąd nie orzekł o całości skargi albo nie zamieścił w wyroku dodatkowego orzeczenia, które według przepisów ustawy powinien był zamieścić z urzędu.

Z powołanego przepisu wynika, że instytucję "uzupełnienia wyroku" stosuje się wyłącznie do treści wyroku, nie zaś do jego uzasadnienia. Strona może zatem żądać uzupełnienia wyroku co do samego rozstrzygnięcia oraz dodatkowych orzeczeń, które powinny się znaleźć w wyroku, a których sąd nie zamieścił. Kwestionowanie natomiast treści uzasadnienia wyroku może nastąpić jedynie w drodze postępowania odwoławczego. Wskazać trzeba, że po podpisaniu uzasadnienia i wysłaniu jego odpisów stronie/stronom nie jest dopuszczalne uzupełnienie jego treści. Znajduje to potwierdzenie w postanowieniu Sądu Najwyższego z dnia 04.04.1974 r. sygn. akt IPZ 16/74.

W świetle powołanej regulacji stwierdzić należy, że wniosek skarżącego o uzupełnienie uzasadnienia wyroku jest niedopuszczalny. Ponadto został on wniesiony po upływie ustawowego terminu. Z powołanego przepisu art. 157 § 1 upsa wynika bowiem, że w razie wyroku oddalającego skargę (od którego nie sporządza się uzasadnienia z urzędu), termin na złożenie wniosku o jego uzupełnienie, upływa wcześniej niż w przypadku wyroku eliminującego zaskarżony akt z obrotu prawnego, którego uzasadnienie sporządzane jest z urzędu. W takiej sytuacji, wskazany termin liczony jest od dnia doręczenia stronom sporządzonego z urzędu uzasadnienia wyroku. W przedmiotowej sprawie, wyrok został wydany w dniu 12.02.2008 r., co oznacza, iż wskazany termin, licząc od dnia wydania wyroku, mijał z upływem dnia 26.02.2008 r. Wniosek został natomiast złożony przez skarżącego w dniu 14.04.2008 r.

Z tych względów i w oparciu o art. 157 § 1 upsa, Wojewódzki Sąd Administracyjny we Wrocławiu orzekł jak w sentencji.Powered by SoftProdukt