drukuj    zapisz    Powrót do listy

6170 Adwokaci i aplikanci adwokaccy, Prawo pomocy, Minister Sprawiedliwości, Zwolniono od kosztów sądowych, VI SA/Wa 2252/07 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2008-03-12, Centralna Baza Orzeczeń Naczelnego (NSA) i Wojewódzkich (WSA) Sądów Administracyjnych, Orzecznictwo NSA i WSA

VI SA/Wa 2252/07 - Postanowienie WSA w Warszawie

Data orzeczenia
2008-03-12  
Data wpływu
2007-12-27
Sąd
Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie
Sędziowie
Andrzej Siwek /przewodniczący sprawozdawca/
Symbol z opisem
6170 Adwokaci i aplikanci adwokaccy
Hasła tematyczne
Prawo pomocy
Sygn. powiązane
II GSK 684/09 - Wyrok NSA z 2010-07-13
II GZ 8/09 - Postanowienie NSA z 2009-01-27
Skarżony organ
Minister Sprawiedliwości
Treść wyniku
Zwolniono od kosztów sądowych
Powołane przepisy
Dz.U. 2002 nr 153 poz 1270 art. 146 par. 1 pkt 2, art. 258 par. 2 pkt 7
Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi.
Sentencja

Referendarz sądowy Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie Andrzej Siwek po rozpoznaniu w dniu 12 marca 2008 r. na posiedzeniu niejawnym wniosku I. J. o przyznanie prawa pomocy w zakresie częściowym obejmującym zwolnienie od kosztów sądowych w sprawie ze skargi I. J. na decyzję Ministra Sprawiedliwości z dnia [...] października 2007 r. nr [...] w przedmiocie ustalenia wyniku egzaminu konkursowego na aplikację adwokacką p o s t a n a w i a: - zwolnić I. J. od kosztów sądowych.

Uzasadnienie

Skarżąca, I. J., złożyła w dniu 20 stycznia 2008 r. na urzędowym formularzu wniosek o przyznanie prawa pomocy w zakresie częściowym obejmującym zwolnienie od kosztów sądowych w sprawie ze skargi na decyzję Ministra Sprawiedliwości z dnia [...] października 2007 r. nr [...] w przedmiocie ustalenia wyniku egzaminu konkursowego na aplikację adwokacką.

Z informacji podanych przez skarżącą w formularzu oraz z nadesłanych dokumentów wynika, iż skarżąca sama prowadzi gospodarstwo domowe, jest osobą bezrobotną, a jedynym źródłem jej dochodów jest pobierany zasiłek dla bezrobotnych w wysokości 395,70 zł netto miesięcznie [...].

Zgodnie z art. 246 § 1 pkt 2 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. Nr 153, poz. 1270 z późn. zm.) przyznanie prawa pomocy osobie fizycznej w zakresie częściowym następuje, gdy osoba ta wykaże, że nie jest w stanie ponieść pełnych kosztów postępowania bez uszczerbku utrzymania koniecznego dla siebie i rodziny. Jak podnosi w swoim orzecznictwie Sąd Najwyższy (II CZ 104/84) ubiegający się o pomoc w postępowaniu przed sądem winien w każdym wypadku poczynić oszczędności we własnych wydatkach, do granic zabezpieczenia koniecznych kosztów utrzymania siebie i rodziny. Dopiero gdyby poczynione w ten sposób oszczędności okazały się niewystarczające - może zwrócić się o pomoc państwa.

W sytuacji, w której skarżąca sama prowadzi gospodarstwo domowe, jest osobą bezrobotną, a jedynym źródłem jej dochodów jest zasiłek dla bezrobotnych w wysokości 395,70 zł netto miesięcznie, nie jest możliwe

poczynienie przez nią jakichkolwiek oszczędności celem pokrycia kosztów sądowych.

W związku z powyższym, uznając za zasadne przyznanie skarżącej prawa pomocy w zakresie częściowym poprzez zwolnienie jej od obowiązku ponoszenia kosztów sądowych, w myśl art. 246 § 1 pkt 2 w związku z art. 258 § 2 pkt 7 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. Nr 153, poz. 1270 z późn. zm.) orzeczono jak w sentencji.Powered by SoftProdukt