drukuj    zapisz    Powrót do listy

650 Sprawy świadczeń społecznych w drodze wyjątku, Wyłączenie sędziego, Prezes Rady Ministrów, Oddalono wniosek o wyłączenie sędziego, II SA/Wa 556/06 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2008-03-13, Centralna Baza Orzeczeń Naczelnego (NSA) i Wojewódzkich (WSA) Sądów Administracyjnych, Orzecznictwo NSA i WSA

II SA/Wa 556/06 - Postanowienie WSA w Warszawie

Data orzeczenia
2008-03-13  
Data wpływu
2006-04-03
Sąd
Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie
Sędziowie
Anna Mierzejewska /przewodniczący sprawozdawca/
Bronisław Szydło
Przemysław Szustakiewicz
Symbol z opisem
650 Sprawy świadczeń społecznych w drodze wyjątku
Hasła tematyczne
Wyłączenie sędziego
Sygn. powiązane
I OZ 841/08 - Postanowienie NSA z 2008-11-17
I OZ 14/08 - Postanowienie NSA z 2008-01-25
I OZ 328/08 - Postanowienie NSA z 2008-05-14
I OZ 842/08 - Postanowienie NSA z 2008-11-17
Skarżony organ
Prezes Rady Ministrów
Treść wyniku
Oddalono wniosek o wyłączenie sędziego
Powołane przepisy
Dz.U. 2002 nr 153 poz 1270 art. 18 i 19
Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi.
Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie w składzie następującym: Przewodniczący Sędzia WSA Anna Mierzejewska (spr.) Sędzia WSA Bronisław Szydło Sędzia WSA Przemysław Szustakiewicz po rozpoznaniu w dniu 13 marca 2008 r. na posiedzeniu niejawnym sprawy z wniosku J. K. z dnia 30 stycznia 2008 r. o wyłączenie sędziego: Eugeniusza Wasilewskiego od orzekania w sprawie ze skargi J. K. na decyzję Prezesa Rady Ministrów z dnia [...] stycznia 2006 r. nr [...] w przedmiocie odmowy przyznania świadczenia specjalnego postanawia - oddalić wniosek -

Uzasadnienie

W dniu 30 stycznia 2008 r. (data stempla pocztowego) J. K. złożył do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie ponowny (kolejny) wniosek o wyłączenie sędziego Wydziału II Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie Eugeniusza Wasilewskiego od postępowania w sprawie z jego skargi na decyzję Prezesa Rady Ministrów z dnia [...] stycznia 2006 r. nr [...] w przedmiocie odmowy przyznania świadczenia specjalnego. Wniosek powyższy został złożony przez J. K. po rozpoznaniu sprawy wyrokiem z dnia 2 października 2007 r.

W uzasadnieniu wniosku J. K. zarzucił sędziemu, iż nie dopełnił obowiązków służbowych poprzez zaniechanie czynności, które obligowały go do działania z urzędu (brak zawiadomienia prokuratora o podejrzeniu popełnienia przestępstwa) jak również przekroczył swoje uprawnienia sędziego. Ponadto zarzucił stronniczość przy wydawaniu wyroku oddalającego jego skargę.

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie, zważył co następuje:

Zgodnie z art. 18 § 1 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. Nr.153, poz. 1270 ze zm.) sędzia jest wyłączony z mocy samej ustawy w sprawach:

1. w których jest stroną lub pozostaje z jedną z nich w takim stosunku prawnym, że wynik sprawy oddziałuje na jego prawa lub obowiązki,

2. swojego małżonka, krewnych lub powinowatych w linii prostej, krewnych bocznych do czwartego stopnia i powinowatych bocznych do drugiego stopnia,

3. osób związanych z nim z tytułu przysposobienia, opieki lub kurateli,

4. w których był lub jest jeszcze pełnomocnikiem jednej ze stron,

5. w których świadczył usługi prawne na rzecz jednej ze stron lub jakiekolwiek inne usługi związane ze sprawą,

6. w których brał udział w wydaniu zaskarżonego orzeczenia, jak też w sprawach o ważność aktu prawnego z jego udziałem sporządzonego lub przez niego rozpoznanego oraz w sprawach, w których występował jako prokurator,

7. w których brał udział w rozstrzyganiu sprawy w organach administracji publicznej.

Powody wyłączenia trwają także po ustaniu uzasadniającego je małżeństwa, przysposobienia, opieki lub kurateli. Sędzia, który brał udział w wydaniu orzeczenia objętego skargą o wznowienie postępowania, nie może orzekać co do tej samej skargi (art. 18 § 2 i § 3 powołanej ustawy).

Stosownie natomiast do art. 19 powołanej ustawy, niezależnie od przyczyn wymienionych w art. 18, sąd wyłącza sędziego na jego żądanie lub na wniosek strony, jeżeli między nim a jedną ze stron lub jej przedstawicielem zachodzi stosunek osobisty tego rodzaju, że mógłby wywołać wątpliwości co do bezstronności sędziego. Wniosek o wyłączenie sędziego strona zgłasza na piśmie lub ustnie do protokołu posiedzenia w sądzie, w którym sprawa się toczy, uprawdopodabniając przyczyny wyłączenia (art. 20 § 1 cyt. ustawy).

Ponadto, zgodnie z art. 22 powołanej ustawy, o wyłączeniu sędziego rozstrzyga sąd administracyjny, w którym sprawa się toczy (§ 1). Dla wyjaśnienia charakteru stosunków łączących sędziego ze stroną przepis art. 22 § 2 tej ustawy nakłada na sędziego, którego dotyczy wniosek o wyłączenie, obowiązek złożenia oświadczenia.

Sędzia, w stosunku do którego J. K. złożył wniosek o wyłączenie, złożył w dniu 12 marca 2008 r. oświadczenie, że w przedmiotowej sprawie nie zachodzą przesłanki wymienione w art. 18 cytowanej ustawy, a także iż między nim a skarżącym nie zachodzi stosunek osobisty, który mógłby wywołać wątpliwości co do bezstronności (art. 19 cytowanej ustawy). Mając na względzie wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 13 grudnia 2005 r. sygn. akt SK 53/04 (Dz. U. Nr 250, poz. 2118), w którym stwierdzono, że art. 19 ustawy Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi w zakresie, w jakim ogranicza przesłankę wyłączenia sędziego jedynie do stosunku osobistego, pomijając inne okoliczności, które mogą mieć wpływ na ocenę bezstronności sędziego, jest niezgodny z art. 45 ust. 1 Konstytucji, Sędzia Eugeniusz Wasilewski oświadczył również, że nie zachodzą inne okoliczności, które mogą mieć wpływ na ocenę jego bezstronności. Autorytet moralny sędziego przemawia za wiarygodnością złożonego wyjaśnienia i jeżeli strona żądająca wyłączenia zaprzecza prawdziwości, obowiązana jest wskazać i udowodnić okoliczności, które by podważały wiarygodność oświadczenia sędziego (zob. postanowienie SN z dnia 25 sierpnia 1971 r. I CZ 212/71 – OSNC 1972 z .3 poz. 55). Oczywistym jest, że subiektywne twierdzenie, iż sędzia nie będzie obiektywny i dlatego powinien zostać wyłączony od rozpoznawania sprawy, nie uzasadnia przedmiotowego wniosku.

Przyczyny podane przez skarżącego we wniosku o wyłącznie sędziego są ogólnikowymi stwierdzeniami. Zdaniem Sądu zarzuty skarżącego są mało precyzyjne i nie wskazują na żadne konkrety co do charakteru stosunków osobistych wpływających na możliwość bezstronnego rozpoznania sprawy przez sędziów. Samo zaś przeświadczenie skarżącego co do tego, że sędzia jest stronniczy i prowadzi proces wadliwie, zwłaszcza nieobiektywnie, nie jest przesłanką do żądania wyłączenia sędziego.

Wobec braku wykazania przez skarżącego uprawdopodobnienia przyczyn wyłączenia sędziego zawartych w treści art. 18 i 19 powołanej ustawy – Prawo o postępowania przed sądami administracyjnymi Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie, na podstawie art. 22 § 1 i § 2 cytowanej ustawy, orzekł jak w sentencji postanowienia.Powered by SoftProdukt