drukuj    zapisz    Powrót do listy

6010 Pozwolenie na budowę, użytkowanie obiektu lub jego części,  wykonywanie robót budowlanych innych niż budowa obiektu, prz, Odrzucenie zażalenia, Inspektor Nadzoru Budowlanego, Odrzucono zażalenie, VII SA/Wa 2456/06 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2008-03-27, Centralna Baza Orzeczeń Naczelnego (NSA) i Wojewódzkich (WSA) Sądów Administracyjnych, Orzecznictwo NSA i WSA

VII SA/Wa 2456/06 - Postanowienie WSA w Warszawie

Data orzeczenia
2008-03-27  
Data wpływu
2006-12-22
Sąd
Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie
Sędziowie
Halina Kuśmirek /przewodniczący sprawozdawca/
Symbol z opisem
6010 Pozwolenie na budowę, użytkowanie obiektu lub jego części,  wykonywanie robót budowlanych innych niż budowa obiektu, prz
Hasła tematyczne
Odrzucenie zażalenia
Sygn. powiązane
II OZ 788/09 - Postanowienie NSA z 2009-09-25
II OZ 77/09 - Postanowienie NSA z 2009-02-02
II OZ 774/08 - Postanowienie NSA z 2008-08-05
II OZ 787/09 - Postanowienie NSA z 2009-09-25
Skarżony organ
Inspektor Nadzoru Budowlanego
Treść wyniku
Odrzucono zażalenie
Powołane przepisy
Dz.U. 2002 nr 153 poz 1270 art. 178 w zw. z art. 197 par 2 ppsa
Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi.
Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie w składzie następującym: Przewodniczący Sędzia NSA Halina Kuśmirek po rozpoznaniu w dniu 27 marca 2008 r. na posiedzeniu niejawnym sprawy ze skargi Z. W. na postanowienie Głównego Inspektora Nadzoru Budowlanego z dnia [...] listopada 2006 r. znak: [...] w przedmiocie odmowy wznowienia postępowania w sprawie stwierdzenia nieważności postanowienia postanawia odrzucić zażalenie Z. W. datowane na dzień 3 marca 2008 r. złożone na postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie z dnia 1 lutego 2008 r.

Uzasadnienie

Zgodnie z art. 178 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. – Prawo o postępowaniu

przed sądami administracyjnymi (Dz. U. Nr 153 poz. 1270 z późn. zm.) Sąd odrzuci na posiedzeniu niejawnym skargę kasacyjną wniesioną po upływie terminu lub z innych przyczyn niedopuszczalną, jak również skargę kasacyjną, której braków strona nie uzupełniła w wyznaczonym terminie.

Stosownie art. 197 § 2 w/w ustawy, do postępowania toczącego się na skutek zażalenia stosuje się odpowiednio przepisy o skardze kasacyjnej.

Zgodnie z art. 194 § 2 w/w ustawy zażalenie wnosi się w terminie siedmiu dni od dnia doręczenia postanowienia.

W przedmiotowej sprawie postanowieniem z dnia 1 lutego 2008 r. Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie odmówił Z. W. przywrócenia terminu do złożenia wniosku o sporządzenie uzasadnienia wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie z dnia 9 listopada 2007 r.

Odpis w/w postanowienia Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie z dnia 1 lutego 2008 r. został doręczony skarżącemu Z. W. w dniu 28 lutego 2008 r.

W dniu 7 marca 2008 r. (data nadania Urzędzie Pocztowym) Z. W. złożył zażalenie na postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie z dnia 1 lutego 2008 r.

Stwierdzić trzeba, iż w/w zażalenie zostało wniesione po upływie ustawowego terminu do jego wniesienia.

Mając powyższe na względzie, Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie, na podstawie art. 178 w zw. z art. 197 § 2 ustawy - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. z 2002 r. Nr 153, poz. 1270 ze zm.) orzekł jak w sentencji postanowienia.Powered by SoftProdukt