drukuj    zapisz    Powrót do listy

6539 Inne o symbolu podstawowym 653, Zawieszenie/podjęcie postępowania, Prezes Zakładu Ubezpieczeń Społecznych/ZUS, Zawieszono postępowanie, V SA/Wa 1221/07 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2007-11-07, Centralna Baza Orzeczeń Naczelnego (NSA) i Wojewódzkich (WSA) Sądów Administracyjnych, Orzecznictwo NSA i WSA

V SA/Wa 1221/07 - Postanowienie WSA w Warszawie

Data orzeczenia
2007-11-07  
Data wpływu
2007-03-16
Sąd
Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie
Sędziowie
Piotr Piszczek /przewodniczący sprawozdawca/
Symbol z opisem
6539 Inne o symbolu podstawowym 653
Hasła tematyczne
Zawieszenie/podjęcie postępowania
Skarżony organ
Prezes Zakładu Ubezpieczeń Społecznych/ZUS
Treść wyniku
Zawieszono postępowanie
Powołane przepisy
Dz.U. 2002 nr 153 poz 1270 art. 125 § 1 pkt 1, art. 131
Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi.
Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie w składzie: Przewodniczący - Sędzia NSA Piotr Piszczek po rozpoznaniu w dniu 7 listopada 2007 r. na posiedzeniu niejawnym sprawy ze skargi I. M. P. C. L. Sp. z o.o. w W. na decyzję Prezesa Zakładu Ubezpieczeń Społecznych z dnia [...] stycznia 2007 r. Nr [...] w przedmiocie odmowy umorzenia należności z tytułu składek na ubezpieczenia społeczne, Fundusz Pracy oraz Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych postanawia: zawiesić postępowanie sądowe

Uzasadnienie

Zaskarżoną decyzją z dnia [...] stycznia 2007 r. Prezes Zakładu Ubezpieczeń Społecznych utrzymał w mocy decyzję ZUS z dnia [...] listopada 2006 r., na podstawie której organ odmówił umorzenia części zaległości składkowych ciążących na I. M. P. C. L. Sp. z o.o. w W., uzasadniając to możliwością wyegzekwowania należności od osób trzecich poprzez przeniesienie odpowiedzialności za długi Skarżącej spółki na członków zarządu.

Jak wynika z pisma procesowego organu z [...] października 2007 r., w dniu [...] grudnia 2006 r. została wydana decyzja o przeniesieniu odpowiedzialności za należności z tytułu składek na członka zarządu B. P. . Decyzja została przesłana na adres podany w akcie notarialnym umowy spółki z dnia [...] września 1995r., tj. [...], jednakże brak jest zwrotnego potwierdzenia odbioru przesyłki.

Jednocześnie pełnomocnik Skarżącej załączył do akt sprawy wyrok Sądu Okręgowego w Rzeszowie [...], mocą którego zmieniono decyzję ZUS z dnia [...] grudnia 2006 r. o przeniesieniu odpowiedzialności za należności z tytułu składek na członka zarządu C. M. K. w ten sposób, że ustalono, iż C. M. K. nie ponosi odpowiedzialności za długi I. M. P. C. L. Sp. z o.o. w W. z tytułu składek na ubezpieczenia społeczne. Przedstawiono także wyrok Sądu Apelacyjnego w Rzeszowie [...] z [...] września 2007 r. oddalającego apelację wniesioną przez ZUS.

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie zważył, co następuje:

W myśl art. 125 § 1 pkt 1 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002r. – Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi, Sąd może zawiesić postępowanie z urzędu, jeżeli rozstrzygnięcie sprawy zależy od wyniku innego toczącego się postępowania administracyjnego, sądowoadministracyjnego, sądowego lub przed Trybunałem Konstytucyjnym.

W ocenie Sądu, rozstrzygnięcie w sprawie przeniesieniu odpowiedzialności za należności z tytułu składek na członka zarządu Skarżącej spółki B. P. stanowi, pozostającą w bezpośrednim związku z rozpoznawaną sprawą, kwestię prejudycjalną, której Sąd samodzielnie nie jest w stanie rozstrzygnąć.

Uprzednie prawomocne rozstrzygnięcie powyższej kwestii może mieć wpływ na wynik postępowania, a tym samym uzasadnia celowość wstrzymania czynności w postępowaniu sądowoadministracyjnym do czasu rozstrzygnięcia tej istotnej kwestii .

Wobec powyższego, Wojewódzki Sąd Administracyjny, na podstawie art. 125 § 1 pkt 1 i art. 131 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002r. – Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz.U. Nr 153, poz. 1270 z późniejszymi zmianami), orzekł jak w sentencji postanowienia.Powered by SoftProdukt