drukuj    zapisz    Powrót do listy

6153 Warunki zabudowy  terenu, ,  , Wyłączono sędziego, II SO/Go 5/06 - Postanowienie WSA w Gorzowie Wlkp. z 2006-06-07, Centralna Baza Orzeczeń Naczelnego (NSA) i Wojewódzkich (WSA) Sądów Administracyjnych, Orzecznictwo NSA i WSA

II SO/Go 5/06 - Postanowienie WSA w Gorzowie Wlkp.

Data orzeczenia
2006-06-07 orzeczenie nieprawomocne
Data wpływu
2006-05-18
Sąd
Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gorzowie Wlkp.
Sędziowie
Anna Juszczyk - Wiśniewska
Ireneusz Fornalik /przewodniczący sprawozdawca/
Maria Bohdanowicz
Symbol z opisem
6153 Warunki zabudowy  terenu
Treść wyniku
Wyłączono sędziego
Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gorzowie Wlkp. Iw składzie następującym: Przewodniczący Sędziowie Sędzia WSA Ireneusz Fornalik (spr.) Sędzia WSA Maria Bohdanowicz Asesor WSA Anna Juszczyk-Wiśniewska i po rozpoznaniu w dniu 7 czerwca 2006 r. na posiedzeniu niejawnym sprawy z wniosku sędziów i asesorów Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Szczecinie o wyłączenie w sprawie ze skargi K.N. i J.N., J.C., L.S., M.C., K.M., B.M. i K.M. B.T. i J.T., A.G., G.L., Z.O., B.P., S.F., W.D., [C.K., M.K., A.K. na decyzję Samorządowego Kolegium Odwoławczego z dnia [...] r. nr [...] w przedmiocie warunków zabudowy postanawia wyłączyć w przedmiotowej sprawie Sędziów Naczelnego Sądu Administracyjnego: [...], Sędziów Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Szczecinie: [...]

Uzasadnienie

Pismem z dnia 28 marca 2006 r. K.M. - asesor j Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Szczecinie złożył wniosek o wyłączenie |go od rozpoznawania sprawy, powołując się na treść art. 18 § l pkt l ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi |(Dz. U. nr 153, póz. 1270, ze zmianami) bowiem jest stroną w sprawie toczącej się przed Wojewódzkim Sądem Administracyjnym w Szczecinie w przedmiocie warunków zabudowy - sygn. akt II SA/Sz 212/06.

Również pozostali sędziowie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Szczecinie złożyli wnioski o ich wyłączenie w sprawie w oparciu o dyspozycję art. 19 oraz art. 21 cytowanej wyżej ustawy, wskazując, że jednym ze skarżących w [niniejszej sprawie jest asesor K.M., z którym łączą ich stosunki (służbowe i koleżeńskie, a fakt ten może wywołać u pozostałych skarżących i [uczestników postępowania wątpliwości co do ich bezstronności.

Postanowieniem z dnia 12 maja 2006 r. sygn. akt II ÓW 19/06 Naczelny [Sąd Administracyjny na podstawie art. 22 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. [Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. nr 153, póz. [1270, ze zmianami) wyznaczył do rozpoznania wniosku Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gorzowie Wielkopolskim.

Treść art. 18 wskazuje na przesłanki wyłączenia sędziego z mocy samej ustawy, co ma odniesienie w niniejszej sprawie do wniosku złożonego przez [asesora K.M.].

Natomiast art. 19 cytowanej wyżej ustawy stanowi, iż niezależnie od ||przyczyn wymienionych w art. 18 sąd wyłącza sędziego na jego żądanie lub na nosek strony, jeżeli między nim a jedną ze stron lub jej przedstawicielem zachodzi stosunek osobisty tego rodzaju, że mógłby wywołać wątpliwości co do bezstronności sędziego.

Podstawą wyłączenia jest samo powstanie wątpliwości co do bezstronności sędziego u podmiotu zgłaszającego wniosek lub u innych osób występujących w postępowaniu sądowym lub spoza tego postępowania.

Jak wynika z akt sprawy zachodzą wskazane przez wnioskujących o wyłączenie sędziów okoliczności określone dyspozycją art. 18 § l pkt l w [odniesieniu do asesora K.M., oraz co do pozostałych sędziów li asesorów wymienione w art. 19 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. (Dz. U. nr 1153, póz. 1270, ze zmianami) Prawo o postępowaniu przed sądami [administracyjnymi, przy spełnieniu wymogów wymienionych w art. 20 cytowanej ustawy , dlatego też w konsekwencji Sąd postanowił o wyłączeniu w oparciu o (przepis art. 22 § 2 wymienionych w postanowieniu sędziów.Powered by SoftProdukt