drukuj    zapisz    Powrót do listy

6093 Spółki wodne i związki wałowe, Wodne prawo, Starosta, Odmówiono wstrzymania wykonania zaskarżonej decyzji, II SA/Lu 536/08 - Postanowienie WSA w Lublinie z 2008-08-20, Centralna Baza Orzeczeń Naczelnego (NSA) i Wojewódzkich (WSA) Sądów Administracyjnych, Orzecznictwo NSA i WSA

II SA/Lu 536/08 - Postanowienie WSA w Lublinie

Data orzeczenia
2008-08-20  
Data wpływu
2008-08-04
Sąd
Wojewódzki Sąd Administracyjny w Lublinie
Sędziowie
Jerzy Dudek /przewodniczący sprawozdawca/
Symbol z opisem
6093 Spółki wodne i związki wałowe
Hasła tematyczne
Wodne prawo
Sygn. powiązane
II OSK 531/09 - Wyrok NSA z 2010-02-09
Skarżony organ
Starosta
Treść wyniku
Odmówiono wstrzymania wykonania zaskarżonej decyzji
Powołane przepisy
Dz.U. 2002 nr 153 poz 1270 art. 61 par. 3.
Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi.
Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Lublinie w składzie następującym: Przewodniczący: Sędzia NSA Jerzy Dudek po rozpoznaniu w dniu 20 sierpnia 2008 r. na posiedzeniu niejawnym sprawy ze skargi Spółki Wodnej na decyzję Starosty z dnia [..]., znak: [..] w przedmiocie stwierdzenia nieważności uchwał Walnego Zgromadzenia Spółki Wodnej w zakresie wniosku skarżącej o wstrzymanie wykonania zaskarżonej decyzji p o s t a n a w i a odmówić wstrzymania wykonania zaskarżonej decyzji.

Uzasadnienie

Zgodnie z art. 61 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r.- Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. Nr 153, poz. 1270 ze zm., zwana dalej p.p.s.a.) Sąd może wstrzymać wykonanie zaskarżonego aktu, jeżeli zachodzi niebezpieczeństwo wyrządzenia znacznej szkody lub spowodowania trudnych do odwrócenia skutków. Przepis ten stanowi wyjątek od ogólnej zasady postępowania administracyjnego odnoszącej się do natychmiastowej wykonalności ostatecznych aktów administracyjnych, nawet w sytuacji kwestionowania legalności takich aktów przed sądem administracyjnym.

W ocenie Sądu, w niniejszej sprawie nie występują przesłanki warunkujące wstrzymanie wykonania zaskarżonej decyzji z dnia [..] o utrzymaniu w mocy decyzji Starosty z dnia [..]., znak: [..], dotyczącej stwierdzenia nieważności uchwał Walnego Zgromadzenia Spółki Wodnej , podjętych w dniu [..]., dotyczących: powołania przewodniczącego walnego Zgromadzenia, zmian w pierwotnym porządku obrad, rozwiązania spółki, powołania likwidatora spółki oraz wynagrodzenia likwidatora spółki.

Analiza akt sprawy wskazuje, iż wykonanie tej decyzji nie spowoduje powstania trudnych do odwrócenia skutków, jak również nie spowoduje niebezpieczeństwa wyrządzenia znacznej szkody. Nadto strona w istocie ograniczyła argumentację swojego wniosku do stwierdzenia, że wstrzymanie wykonania zaskarżonej decyzji jest uzasadnione z uwagi na fakt nie uwzględnienia zasad obowiązujących w postępowaniu administracyjnym, poprzez nie rozważenie całego materiału dowodowego. Przytoczenie przez Spółkę wyłącznie ogólnikowych stwierdzeń bez uprawdopodobnienia konkretnych, poważnych skutków wykonania zaskarżonego aktu, nie pozwala uznać, że strona w swoim wniosku wykazała przesłanki, o których mowa w art. 61 § 3 p.p.s.a. Wskazanie na możliwość spowodowania trudnych do odwrócenia skutków w wyniku wykonania zaskarżonej decyzji nie może stanowić czysto hipotetycznej ewentualności, lecz musi stanowić realne i wymierne zagrożenie (postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Łodzi z dnia 15 lipca 2008 r., sygn. akt I SA/Łd 109/08, publ. Centralna Baza Orzeczeń Sądów Administracyjnych). W szczególności argumentem takim nie może być twierdzenie, iż dotychczasowe postępowanie Starosty świadczy o tym, że organ ten doprowadzi do rozwiązania i likwidacji spółki i, co za tym idzie, zaprzestania prowadzenia jedynej dla [..] oczyszczalni ścieków. Uchwały, których nieważność została stwierdzona zaskarżoną decyzją (z wyjątkiem stwierdzenia nieważności uchwał nr 3-6/WZ/II/08), nie przesądzały bowiem o istnieniu bądź nieistnieniu spółki. Należy zauważyć, że skarżąca Spółka poprzez wskazanie, że zakładany cel Starosty polegał na "doprowadzeniu do rozwiązania i likwidacji Spółki" jest nietrafny, bowiem stwierdzenie nieważności przedmiotowych uchwał w rzeczywistości powoduje, że Spółka będzie dalej funkcjonować. Ze statutu spółki (załączonego do akt sprawy II SA/Lu 186/08) nie wynika także, wbrew twierdzeniom wnioskodawcy, by stwierdzenie nieważności przedmiotowych uchwał Walnego Zgromadzenia spółki sparaliżowało bieżącą jej pracę i uniemożliwiło kontynuowanie działalności.

Wobec powyższego, należało wniosek oddalić wobec braku przesłanek z art. 61 § 3 p.p.s.a.Powered by SoftProdukt