drukuj    zapisz    Powrót do listy

647 Sprawy związane z ochroną danych osobowych, Prawo pomocy, Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych, Odmówiono zwolnienia od kosztów sądowych, II SA/Wa 791/08 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2008-07-24, Centralna Baza Orzeczeń Naczelnego (NSA) i Wojewódzkich (WSA) Sądów Administracyjnych, Orzecznictwo NSA i WSA

II SA/Wa 791/08 - Postanowienie WSA w Warszawie

Data orzeczenia
2008-07-24  
Data wpływu
2008-06-05
Sąd
Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie
Sędziowie
Eugeniusz Wasilewski /przewodniczący sprawozdawca/
Symbol z opisem
647 Sprawy związane z ochroną danych osobowych
Hasła tematyczne
Prawo pomocy
Skarżony organ
Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych
Treść wyniku
Odmówiono zwolnienia od kosztów sądowych
Powołane przepisy
Dz.U. 2002 nr 153 poz 1270 art. 52 par 1 par 2 oraz art 247
Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi.
Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie, w składzie: Przewodniczący: Sędzia WSA - Eugeniusz Wasilewski po rozpoznaniu w dniu 24 lipca 2008 r. na posiedzeniu niejawnym wniosku K. W. o przyznanie prawa pomocy w zakresie częściowym, obejmującym zwolnienie od kosztów sądowych w sprawie ze skargi K. W. na postanowienie Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych z dnia [...] grudnia 2007 r. nr [...] w przedmiocie odmowy uwzględnienia wniosku postanawia - odmówić zwolnienia od kosztów sądowych -

Uzasadnienie

W dniu [...] lipca 2008 r. do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie wpłynął wniosek skarżącego K. W. o przyznanie prawa pomocy w zakresie częściowym, obejmującym zwolnienie od kosztów sądowych.

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie zważył, co następuje:

Zgodnie z art. 247 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. Nr 153, poz. 1270 z późn. zm.), prawo pomocy nie przysługuje stronie w razie oczywistej bezzasadności jej skargi.

Przedmiotem skargi z dnia [...] marca 2008 r., sprecyzowanej pismem z dnia [...] maja 2008 r., K. W. uczynił postanowienie Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych z dnia [...] grudnia 2007 r. nr [...] w przedmiocie odmowy uwzględnienia wniosku. Postanowienie to zostało doręczone skarżącemu w dniu [...] grudnia 2007 r. (zwrotne potwierdzenie odbioru w aktach administracyjnych sprawy), wraz z pouczeniem o przysługującym stronie zażaleniu na to orzeczenie. Skarżący nie skorzystał jednak z prawa do jego wniesienia, wskutek czego postanowienie stało się ostateczne w administracyjnym toku instancji.

Skarga K. W. jest zatem niedopuszczalna, bowiem w myśl przepisów art. 52 § 1 i 2 ustawy - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi, skargę można wnieść do wojewódzkiego sądu administracyjnego po wyczerpaniu środków zaskarżenia, jeżeli służyły one skarżącemu w postępowaniu przed organem właściwym w sprawie, przy czym przez wyczerpanie środków zaskarżenia należy rozumieć sytuację, w której stronie nie przysługuje żaden środek zaskarżenia, taki jak zażalenie, odwołanie lub wniosek o ponowne rozpatrzenie sprawy, przewidziany w ustawie.

W niniejszej sprawie przedmiotem skargi strona uczyniła postanowienie, co do którego nie wyczerpano środków zaskarżenia, a więc skargę należy uznać za niedopuszczalną.

Oczywista niedopuszczalność skargi do sądu administracyjnego oznacza także oczywistą bezzasadność skargi w rozumieniu powołanego na wstępie art. 247 ustawy, co z kolei powoduje, iż skarżącemu nie przysługuje prawo pomocy (por. postanowienie Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 3 września 2004 r. sygn. akt OZ 377/04, niepubl.).

Skoro zatem obowiązujące prawo jasno i jednoznacznie wyklucza możliwość uwzględnienia żądania skarżącego, to, w ocenie Sądu, na gruncie rozpatrywanej sprawy ma miejsce przypadek oczywistej bezzasadności skargi, stanowiący przesłankę negatywną, a więc wyłączającą możliwość, przyznania prawa pomocy.

Z uwagi na powyższe, na podstawie art. 247 ustawy - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi, Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie orzekł, jak w postanowieniu.Powered by SoftProdukt