drukuj    zapisz    Powrót do listy

6169 Inne o symbolu podstawowym  616, Prawo pomocy, Samorządowe Kolegium Odwoławcze, Zwolniono od kosztów sądowych, II SA/Bk 667/07 - Postanowienie WSA w Białymstoku z 2008-02-08, Centralna Baza Orzeczeń Naczelnego (NSA) i Wojewódzkich (WSA) Sądów Administracyjnych, Orzecznictwo NSA i WSA

II SA/Bk 667/07 - Postanowienie WSA w Białymstoku

Data orzeczenia
2008-02-08  
Data wpływu
2007-09-10
Sąd
Wojewódzki Sąd Administracyjny w Białymstoku
Sędziowie
Tomasz Oleksicki /przewodniczący sprawozdawca/
Symbol z opisem
6169 Inne o symbolu podstawowym  616
Hasła tematyczne
Prawo pomocy
Sygn. powiązane
I OSK 1459/08 - Wyrok NSA z 2009-10-06
I OZ 429/08 - Postanowienie NSA z 2008-06-26
Skarżony organ
Samorządowe Kolegium Odwoławcze
Treść wyniku
Zwolniono od kosztów sądowych
Powołane przepisy
Dz.U. 2002 nr 153 poz 1270 art. 245 par. 2 w zw. z art. 246 par. 1 pkt 1
Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi.
Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Białymstoku Wydział II w składzie następującym: Referendarz sądowy Tomasz Oleksicki po rozpoznaniu w dniu 08 grudnia 2008 r. na posiedzeniu niejawnym wniosku w przedmiocie przyznania prawa pomocy w zakresie całkowitym obejmującym zwolnienie od kosztów sądowych i ustanowienie radcy prawnego w sprawie ze skargi L. K. na decyzję Samorządowego Kolegium Odwoławczego w B. z dnia [...] czerwca 2007 r. Nr [...] w przedmiocie przejęcia na własność Państwa bez odszkodowania gospodarstwa rolnego postanawia - przyznać prawo pomocy w zakresie całkowitym obejmującym zwolnienie od kosztów sądowych i ustanowienie radcy prawnego.

Uzasadnienie

L. K. wniósł o przyznanie prawa pomocy w zakresie całkowitym obejmującym zwolnienie od kosztów sądowych i ustanowienie radcy prawnego

podając, iż samodzielnie prowadzi gospodarstwo domowe (k. 110). Jedynym źródłem dochodu wnioskodawcy pozostaje emerytura w wysokości 750 zł brutto (około 600 zł netto) miesięcznie. Po uiszczeniu czynszu i innych opłat na pokrycie niezbędnych potrzeb życiowych pozostaje L. K. 200 zł. Majątek skarżącego stanowi mieszkanie o powierzchni [...] m². Wnioskodawca nie posiada zgromadzonych oszczędności (k. 110 -111).

Zgodnie z treścią art. 245 § 2 w zw. z art. 246 § 1 pkt 1 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. – Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi ( Dz. U. Nr 153, poz. 1270 ze zm.) przyznanie prawa pomocy osobie fizycznej w zakresie całkowitym obejmującym zwolnienie od kosztów sądowych oraz ustanowienie adwokata, radcy prawnego, doradcy podatkowego lub rzecznika patentowego następuje, gdy osoba ta wykaże, iż nie jest w stanie ponieść jakichkolwiek kosztów postępowania.

W rozpatrywanym przypadku L. K. dowiódł, iż nie jest w stanie ponieść jakichkolwiek kosztów postępowania sądowoadministracyjnego.

Należy bowiem stwierdzić, iż w złożonym oświadczeniu wnioskodawca wykazał, iż jego jedynym źródłem dochodu pozostaje emerytura w wysokości 750 zł brutto (około 600 zł netto) miesięcznie. Wysokość uzyskiwanego przychodu bezspornie wystarcza jedynie na pokrycie podstawowych wydatków skarżącego. Dodatkowego podkreślenia wymaga, iż po uiszczeniu czynszu i innych opłat na pokrycie kosztów bieżącego utrzymania pozostaje wnioskodawcy 200 zł. W skład majątku L. K. wchodzi mieszkanie o powierzchni [...] m². Wnioskodawca nie posiada zgromadzonych oszczędności. W tej sytuacji należy stwierdzić, iż L. K. nie jest w stanie zgromadzić środków finansowych do równoczesnego zaspokojenia podstawowych potrzeb życiowych oraz pokrycia kosztów postępowania sądowoadministracyjnego - kosztów sądowych i ustanowienia radcy prawnego w sprawie niniejszej.

Dlatego też, mając na uwadze powyższe na podstawie art. 245 § 2 w zw.

z art. 246 § 1 pkt 1 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. – Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi orzeczono jak w sentencji.Powered by SoftProdukt