drukuj    zapisz    Powrót do listy

6010 Pozwolenie na budowę, użytkowanie obiektu lub jego części,  wykonywanie robót budowlanych innych niż budowa obiektu, prz, , Inspektor Nadzoru Budowlanego, Odrzucono skargę kasacyjną, VII SA/Wa 2148/06 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2008-01-22, Centralna Baza Orzeczeń Naczelnego (NSA) i Wojewódzkich (WSA) Sądów Administracyjnych, Orzecznictwo NSA i WSA

VII SA/Wa 2148/06 - Postanowienie WSA w Warszawie

Data orzeczenia
2008-01-22  
Data wpływu
2006-11-09
Sąd
Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie
Sędziowie
Mariola Kowalska. /przewodniczący sprawozdawca/
Symbol z opisem
6010 Pozwolenie na budowę, użytkowanie obiektu lub jego części,  wykonywanie robót budowlanych innych niż budowa obiektu, prz
Sygn. powiązane
II OZ 223/10 - Postanowienie NSA z 2010-03-12
Skarżony organ
Inspektor Nadzoru Budowlanego
Treść wyniku
Odrzucono skargę kasacyjną
Sentencja

Sygnatura akt VII SA/WA 2148/06 POSTANOWIENIE Dnia 22 stycznia 2008r. Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie, w składzie następującym: Przewodniczący Sędzia WSA Mariola Kowalska po rozpoznaniu w dniu 22 stycznia 2008r. na posiedzeniu niejawnym sprawy ze skargi C. E. na decyzję Głównego Inspektora Nadzoru Budowlanego z dnia [...] sierpnia 2006r, nr [...] w przedmiocie: odmowy wszczęcia postępowania w przedmiocie stwierdzenia nieważności decyzji postanawia: odrzucić skargę kasacyjną wniesioną przez C. E.

Uzasadnienie

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie, postanowieniem z dnia 20 listopada 2007r. odrzucił skargę C. E. na decyzję Głównego Inspektora Nadzoru Budowlanego [...] sierpnia 2006r .

W dniu [...] grudnia 2007r. (data nadania przesyłki w Urzędzie Pocztowym) C. E. złożył pismo dotyczące postanowienia Sądu w przedmiocie odrzucenia skargi, które potraktowano jako skargę kasacyjną. Niniejsza skarga kasacyjna sporządzona została osobiście przez stronę skarżącą.

Wojewódzki Sąd Administracyjny zważył co następuje:

Zgodnie z dyspozycją art. 173 § 1 i art. 177 § 1 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. – Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. z 2002 r. Nr 153, poz. 1270 ze zm.) od wydanego przez wojewódzki sąd administracyjny wyroku lub postanowienia przysługuje skarga kasacyjna do Naczelnego Sądu Administracyjnego, wniesiona w terminie 30 dni od dnia doręczenia stronie odpisu orzeczenia z uzasadnieniem. Ponadto wskazać należy, iż stosownie do treści art. 175 § 1 powołanej ustawy skarga kasacyjna powinna być sporządzona przez adwokata lub radcę prawnego. O powyższym obowiązku wnoszący skargę kasacyjną został pouczony łącznie z doręczeniem odpisu postanowienia z dnia 20 listopada 2007r.

Na podstawie z art. 178 w.w. ustawy sąd odrzuci na posiedzeniu niejawnym skargę kasacyjną wniesioną po upływie terminu lub z innych przyczyn niedopuszczalną jak również skargę kasacyjną, której braków strona nie uzupełniła w wyznaczonym terminie.

Mając powyższe na uwadze, wobec niezachowania wymogów jakie winna spełniać skarga kasacyjna na podstawie art. 178 cytowanej ustawy orzeczono jak na wstępie.Powered by SoftProdukt