drukuj    zapisz    Powrót do listy

6118 Egzekucja świadczeń pieniężnych, Przywrócenie terminu Egzekucyjne postępowanie, Dyrektor Izby Skarbowej, Odmówiono wstrzymania wykonania czynności, I SA/Po 627/08 - Postanowienie WSA w Poznaniu z 2008-05-15, Centralna Baza Orzeczeń Naczelnego (NSA) i Wojewódzkich (WSA) Sądów Administracyjnych, Orzecznictwo NSA i WSA

I SA/Po 627/08 - Postanowienie WSA w Poznaniu

Data orzeczenia
2008-05-15  
Data wpływu
2008-05-09
Sąd
Wojewódzki Sąd Administracyjny w Poznaniu
Sędziowie
Maria Skwierzyńska /przewodniczący sprawozdawca/
Symbol z opisem
6118 Egzekucja świadczeń pieniężnych
Hasła tematyczne
Przywrócenie terminu
Egzekucyjne postępowanie
Skarżony organ
Dyrektor Izby Skarbowej
Treść wyniku
Odmówiono wstrzymania wykonania czynności
Powołane przepisy
Dz.U. 2002 nr 153 poz 1270 art. 61 par. 3, par. 5
Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi.
Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Poznaniu I Wydział w składzie następującym: Przewodniczący Sędzia NSA Maria Skwierzyńska po rozpoznaniu w dniu 15 maja 2008 r. na posiedzeniu niejawnym wniosku o wstrzymanie wykonania postanowienia w sprawie ze skargi I. B. na postanowienie Dyrektora Izby Skarbowej w P. z dnia [...]nr [...] w przedmiocie pozostawienia bez rozpatrzenia zarzutów wniesionych na prowadzone postępowanie egzekucyjne postanawia: oddalić wniosek /-/ M. Skwierzyńska

Uzasadnienie

W skardze na postanowienie Dyrektora Izby Skarbowej w P. z dnia [...]w przedmiocie pozostawienia bez rozpatrzenia zarzutów wniesionych na prowadzone postępowanie egzekucyjne I. B. zawarła wniosek o wstrzymanie wykonania tegoż postanowienia.

W uzasadnieniu skarżąca wskazała, że w związku z prowadzoną działalnością gospodarczą ma znaczne problemy finansowe, a jej obecna sytuacja majątkowa nie pozwala na zapłacenie zobowiązania bez poniesienia niewspółmiernie wysokiej i nieodwracalnej szkody. I. B.stwierdziła nadto, że "zajęcie rachunku bankowego uniemożliwiło jej prowadzenie jakiejkolwiek działalności i uzyskiwanie jakichkolwiek dodatkowych dochodów."

Wojewódzki Sąd Administracyjny zważył co następuje:

Wniosek nie zasługiwał na uwzględnienie.

Rozstrzygając w oparciu o art. 61 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. Nr 153, poz. 1270 ze zm.) dalej: p.p.s.a. sąd jest związany zamkniętym katalogiem przesłanek pozytywnych. Ustawa wymienia w tym przepisie dwie przesłanki: niebezpieczeństwo wyrządzenia znacznej szkody oraz niebezpieczeństwo spowodowania trudnych do odwrócenia skutków. Od tej zasady ustawodawca przewidział dwa wyjątki dotyczące: aktów prawa miejscowego, które weszły w życie oraz aktów lub czynności, których wstrzymanie wykonania wyłącza ustawa szczególna.

Należy zgodzić się z poglądem, że przedmiotem wstrzymania mogą być jedynie takie akty lub czynności, które nadają się do wykonania i wymagają wykonania (por. T. Woś, Postępowanie sądowoadministracyjne..., s. 146; Z. Kmieciak, glosa do postanowienia NSA z dnia 23 stycznia 1997 r., SA/Rz 1382/96, OSP 1998, z. 3, poz. 54, t. 1oraz Prawo o postępowaniu przed sadami administracyjnymi Komentarz, Wydanie II B. Dauter, B. Gruszczyński, A. Kabat, M. Niezgódka-Medek).

W niniejszej sprawie podstawowym zagadnieniem jest kwestia wykonalności zaskarżonego postanowienia. W orzecznictwie i doktrynie nie budzi wątpliwości, iż przedmiotem udzielenia ochrony tymczasowej, o której mowa w art. 61 § 3 p.p.s.a., mogą być jedynie takie akty i czynności, które nadają się do wykonania. Przez pojęcie wykonania aktu administracyjnego należy natomiast rozumieć spowodowanie w sposób dobrowolny lub doprowadzenie w trybie egzekucji do takiego stanu rzeczy, który jest zgodny z rozstrzygnięciem zawartym w danym akcie (por. J.P. Tarno: Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi. Komentarz, Warszawa 2004, s. 122; postanowienie NSA z 31.I.2006 r., II FZ 882/05, niepubl.). Problem wykonania aktu administracyjnego dotyczy aktów zobowiązujących, ustanawiających dla ich adresatów nakazy lub zakazy określonych zachowań, aktów, na podstawie których określony podmiot uzyskuje równocześnie uprawnienie bądź które nakładają na niego obowiązki oraz aktów, na podstawie których jeden podmiot jest do czegoś zobowiązany, a drugi wyłącznie uprawniony (por. praca zbiorowa pod red. T. Wosia: Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi. Komentarz, Warszawa 2005, s. 296; postanowienie NSA z 14.IX.2005 r., II FZ 580/05, niepubl.).

W rozpoznawanej sprawie Dyrektor Izby Skarbowej utrzymał w mocy postanowienie organu I instancji dotyczące pozostawienia bez rozpoznania zarzutów w sprawie postępowania egzekucyjnego. Jest to zatem rodzaj aktu prawnego nienoszącego znamion wykonalności. Wynika to już z samej istoty w/w postanowienia, które jest orzeczeniem o charakterze procesowym i nie można w ten sposób nadać stronie uprawnień bądź ustalić obowiązków o charakterze prawno-materialnym, takich jak np. nałożenie zobowiązań pieniężnych. W drodze postanowienia określane są bowiem co do zasady jedynie uprawnienia i obowiązki strony w toku postępowania, w tym egzekucyjnego. ( vide: postanowienie z dnia 17 lipca 2006 r. Naczelnego Sądu Administracyjnego w Warszawie sygn. akt I FZ 281/06).

Zaskarżone orzeczenie w żaden sposób nie dotyka bezpośrednio należności pieniężnej tym postępowaniem objętej. Stosownym wnioskiem można by natomiast objąć decyzję (jeżeli byłaby objęta skargą do Sądu) ustalającą zobowiązanie podatkowe, w wyniku której wszczęto postępowanie egzekucyjne. To ona bowiem kreuje zobowiązanie pieniężne, które podlega przymusowemu ściągnięciu (wykonaniu) w trybie egzekucji administracyjnej.

Wobec tego, że w tak ustalonym stanie faktycznym i prawnym sprawy, skoro art. 61 § 3 p.p.s.a. nie znajduje zastosowania, wniosek należało oddalić na podstawie art. art. 61 § 3 i § 5 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. Nr 153, poz. 1270 ze zm.)

/-/M. SkwierzyńskaPowered by SoftProdukt