drukuj    zapisz    Powrót do listy

6010 Pozwolenie na budowę, użytkowanie obiektu lub jego części,  wykonywanie robót budowlanych innych niż budowa obiektu, prz, Przywrócenie terminu, Wojewódzki Inspektor Nadzoru Budowlanego, Odrzucono wniosek, II SA/Po 529/06 - Postanowienie WSA w Poznaniu z 2007-10-11, Centralna Baza Orzeczeń Naczelnego (NSA) i Wojewódzkich (WSA) Sądów Administracyjnych, Orzecznictwo NSA i WSA

II SA/Po 529/06 - Postanowienie WSA w Poznaniu

Data orzeczenia
2007-10-11  
Data wpływu
2006-08-21
Sąd
Wojewódzki Sąd Administracyjny w Poznaniu
Sędziowie
Wiesława Batorowicz /przewodniczący sprawozdawca/
Symbol z opisem
6010 Pozwolenie na budowę, użytkowanie obiektu lub jego części,  wykonywanie robót budowlanych innych niż budowa obiektu, prz
Hasła tematyczne
Przywrócenie terminu
Skarżony organ
Wojewódzki Inspektor Nadzoru Budowlanego
Treść wyniku
Odrzucono wniosek
Powołane przepisy
Dz.U. 2002 nr 153 poz 1270 art. 88
Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi.
Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Poznaniu w składzie następującym: Przewodniczący: Sędzia WSA Wiesława Batorowicz po rozpoznaniu na posiedzeniu niejawnym w dniu 11 października 2007r. wniosku o przywrócenie terminu do wniesienia skargi kasacyjnej w sprawie ze skargi J.i Z.N. na postanowienie Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Budowlanego z dnia [...] NR [...] w przedmiocie odmowy uchylenia decyzji w sprawie pozwolenia na użytkowania budynku; postanawia odrzucić wniosek o przywrócenia terminu do wniesienia skargi kasacyjnej. /-/ W. Batorowicz

Uzasadnienie

Postanowieniem z 30.08.2007r. (sygn. akt II OZ 789/07) Naczelny Sąd Administracyjny uchylił postanowienie tutejszego Sądu z 21.06.2007r. o przywróceniu terminu do wniesienia skargi kasacyjnej i sprawę przekazał do ponownego rozpoznania. W uzasadnienia postanowienia stwierdzono, że kluczowym problemem w niniejszej sprawie był sposób ustalenia początku biegu terminu do złożenia wniosku w trybie art. 86 i 87 ustawy – Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi. Ustanowiona z urzędu w sprawie adwokat powzięła wiadomość o swoim wyborze na pełnomocnika skarżących w dniu 18.04.2007r., natomiast w dniu 24.04.2007r. nawiązała spotkanie ze swoimi mocodawcami w siedzibie swojej kancelarii prawnej, gdzie podpisane zostało pełnomocnictwo do występowania w ich imieniu w postępowaniu kasacyjnym. W tej sytuacji za dzień, w którym ustała przyczyna uchybienia terminu do dokonania czynności procesowej, a jednocześnie pełnomocnik miał rzeczywistą możliwość wniesienia skargi kasacyjnej Naczelny Sąd Administracyjny uznał 24.04.2007r.

Wskazać należy, iż zgodnie z art. 190 zdanie pierwsze ustawy z dnia 30 sierpnia 2002r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. Nr 153, poz. 1270 ze zm. – dalej p.p.s.a.) sąd, któremu sprawa została przekazana, związany jest wykładnią prawa dokonaną w tej sprawie przez Naczelny Sąd Administracyjny.

Stosownie do przepisu art. 87 § 1 p.p.s.a. wniosek o przywrócenie terminu wnosi się do sądu, w którym czynność miała być dokonana, w ciągu siedmiu dni od czasu ustania przyczyny uchybienia terminu. Wniosek spóźniony sąd odrzuci na posiedzeniu niejawnym (art. 88 p.p.s.a.).

Mając na względzie wskazania Naczelnego Sądu Administracyjnego uznać należy, iż skarżący działający przez pełnomocnika ustanowionego z urzędu winni byli wnieść skargę kasacyjną wraz z wnioskiem o przywrócenie terminu w terminie 7 dni licząc od dnia 24.04.2007r., tj. do 2.05.2007r. (z uwagi na przepadający siódmy dzień terminu na dzień 1.05.2007r. ustawowo wolny od pracy).

Skarga kasacyjna wraz z wnioskiem o przywrócenia terminu do jej wniesienia została złożona w kancelarii Sądu w dniu 18.05.2007r.

Mając na względzie powyższe, Sąd na podstawie art. 88 p.p.s.a. orzekł jak w sentencji postanowienia.

/-/ W. BatorowiczPowered by SoftProdukt