drukuj    zapisz    Powrót do listy

6010 Pozwolenie na budowę, użytkowanie obiektu lub jego części,  wykonywanie robót budowlanych innych niż budowa obiektu, prz, , Wojewódzki Inspektor Nadzoru Budowlanego, Przyznano prawo pomocy w całości
Przyznano prawo pomocy w całości, II SA/Łd 194/08 - Postanowienie WSA w Łodzi z 2008-07-04, Centralna Baza Orzeczeń Naczelnego (NSA) i Wojewódzkich (WSA) Sądów Administracyjnych, Orzecznictwo NSA i WSA

II SA/Łd 194/08 - Postanowienie WSA w Łodzi

Data orzeczenia
2008-07-04  
Data wpływu
2008-03-05
Sąd
Wojewódzki Sąd Administracyjny w Łodzi
Sędziowie
Magdalena Sieniuć /przewodniczący sprawozdawca/
Symbol z opisem
6010 Pozwolenie na budowę, użytkowanie obiektu lub jego części,  wykonywanie robót budowlanych innych niż budowa obiektu, prz
Sygn. powiązane
II OSK 959/09 - Wyrok NSA z 2010-06-09
Skarżony organ
Wojewódzki Inspektor Nadzoru Budowlanego
Treść wyniku
Przyznano prawo pomocy w całości
Przyznano prawo pomocy w całości
Sentencja

Dnia 4 lipca 2008 roku Wojewódzki Sąd Administracyjny w Łodzi - Wydział II w składzie następującym: Referendarz sądowy: Magdalena Sieniuć po rozpoznaniu w dniu 4 lipca 2008 roku na posiedzeniu niejawnym wniosku E.W. i T.W. o przyznanie prawa pomocy poprzez zwolnienie od kosztów sądowych i ustanowienie radcy prawnego w sprawie ze skargi E.W. i T.W. na decyzję [...] Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Budowlanego w Ł. z dnia [...] Nr [...] (znak: [...]) w przedmiocie przesunięcia słupa linii energetycznej p o s t a n a w i a: przyznać skarżącym – E.W. i T.W. prawo pomocy w zakresie całkowitym poprzez zwolnienie od kosztów sądowych i ustanowienie radcy prawnego. (MSi)

Uzasadnienie

E.W. i T.W. złożyli na urzędowym formularzu wniosek o przyznanie prawa pomocy w zakresie zwolnienia od kosztów sądowych i ustanowienia radcy prawnego, w sprawie ze skargi na decyzję [...] Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Budowlanego w Ł. z dnia [...] w przedmiocie przesunięcia słupa linii energetycznej.

We wniosku tym skarżący podali, że prowadzą wspólne gospodarstwo domowe. Skarżąca jest osobą niepełnosprawną (schorzenia narządu ruchu). Skarżący natomiast w związku z przebytym udarem mózgu i częściowym niedowładem przeszedł na rentę w grudniu 2004 roku.

Jednocześnie skarżący wskazali, że pod ich opieką pozostaje J.K. (brat skarżącej), po operacji guza mózgu całkowicie niezdolny do samodzielnej egzystencji. Podkreślili przy tym, że z uwagi na powyższe schorzenia ponoszą znaczne wydatki na zakup lekarstw. Ich łączny dochód zamyka się w kwocie 1821,30 zł. Majątek stanowią zaś nieruchomości w postaci domu o pow. 105 m2 i nieruchomości rolnej o pow. 0,97 ha, a ponadto samochód osobowy marki "Fiat Panda".

Ponadto skarżący oświadczyli, że nie zatrudniają i nie pozostają w innym stosunku prawnym z adwokatem, radcą prawnym, doradcą podatkowym i rzecznikiem patentowym.

Wojewódzki Sąd Administracyjny zważył, co następuje:

Instytucja prawa pomocy w postępowaniu sądowoadministracyjnym uregulowana została w Rozdziale 3 Działu V ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 roku - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. Nr 153, poz. 1270 ze zm. – dalej jako "p.p.s.a."). Z treści przepisów art. 243 § 1, art. 244, art. 245, art. 246 § 1 oraz art. 252 tej ustawy wynika, iż osobie fizycznej może być przyznane na jej wniosek prawo pomocy w zakresie całkowitym, jeżeli wykaże, iż nie jest w stanie ponieść jakichkolwiek kosztów postępowania, a w zakresie częściowym, gdy wykaże, że nie jest w stanie ponieść pełnych kosztów postępowania, bez uszczerbku utrzymania koniecznego dla siebie i rodziny. Wyjaśnić przy tym należy, iż prawo pomocy w zakresie całkowitym obejmuje zwolnienie od kosztów sądowych oraz ustanowienie m.in. adwokata lub radcy prawnego. W zakresie częściowym obejmuje zaś zwolnienie tylko od opłat sądowych w całości lub w części albo tylko od wydatków albo od opłat sądowych i wydatków lub obejmuje tylko ustanowienie m.in. adwokata lub radcy prawnego (§ 2 i § 3 art. 245 powołanej ustawy).

Z kolei koszty sądowe obejmują opłaty sądowe, w tym wpis i opłatę kancelaryjną, oraz zwrot wydatków (art. 211 i art. 212 § 1 p.p.s.a.)

Wykazanie powyższych okoliczności powinno nastąpić poprzez złożenie na urzędowym formularzu stosownego oświadczenia obejmującego dokładne dane o stanie rodzinnym i majątkowym. Od Sądu zależy uznanie oświadczenia za wystarczające dla przyznania prawa pomocy we wskazanym zakresie.

Przechodząc na grunt niniejszej sprawy stwierdzić należy, iż ze złożonego wniosku o przyznanie prawa pomocy wynika, że skarżący prowadzą wspólne gospodarstwo domowe. Skarżąca jest osobą niepełnosprawną (schorzenia narządu ruchu). Skarżący natomiast w związku z przebytym udarem mózgu i częściowym niedowładem w grudniu 2004 roku przeszedł na rentę. Pod opieką skarżących pozostaje J.K. (brat skarżącej), po operacji guza mózgu całkowicie niezdolny do samodzielnej egzystencji.

Łączny dochód rodziny zamyka się w kwocie 1821,30 zł. Istotne obciążenie tak kształtującego się budżetu rodziny stanowią wydatki związane z zakupem leków i utrzymaniem domu. Majątek rodziny stanowią przy tym nieruchomości w postaci domu o pow. 105 m2 i nieruchomości rolnej o pow. 0,97 ha, a ponadto samochód osobowy marki "Fiat Panda". Ponadto skarżący nie zatrudniają i nie pozostają w innym stosunku prawnym z adwokatem, radcą prawnym, doradcą podatkowym i rzecznikiem patentowym.

Biorąc po uwagę powyższe okoliczności, Sąd uznał, iż wniosek skarżących zasługuje na uwzględnienie i przyznał im prawo pomocy w zakresie całkowitym poprzez zwolnienie od kosztów sądowych i ustanowienie radcy prawego. W ocenie Sądu przedstawiona we wniosku sytuacja zdrowotna rodziny i jej niewątpliwy wpływ na możliwości płatnicze skarżących powoduje bowiem, że nie są oni w stanie ponieść jakichkolwiek kosztów postępowania, co uzasadnia przyznanie prawa pomocy we wnioskowanym zakresie.

Z tych względów, na podstawie art. 246 § 1 pkt 1 w związku z art. 245 § 2 i

art. 258 § 2 pkt 7 p.p.s.a., orzeczono jak w postanowieniu.

(MSi)Powered by SoftProdukt