drukuj    zapisz    Powrót do listy

6014 Rozbiórka budowli lub innego obiektu budowlanego, dokonanie oceny stanu technicznego obiektu, doprowadzenie obiektu do s, , Inspektor Nadzoru Budowlanego, odrzucono skargę kasacyjną, II SA/Kr 166/06 - Postanowienie WSA w Krakowie z 2008-02-26, Centralna Baza Orzeczeń Naczelnego (NSA) i Wojewódzkich (WSA) Sądów Administracyjnych, Orzecznictwo NSA i WSA

II SA/Kr 166/06 - Postanowienie WSA w Krakowie

Data orzeczenia
2008-02-26  
Data wpływu
2006-02-10
Sąd
Wojewódzki Sąd Administracyjny w Krakowie
Sędziowie
Mariusz Kotulski /przewodniczący sprawozdawca/
Symbol z opisem
6014 Rozbiórka budowli lub innego obiektu budowlanego, dokonanie oceny stanu technicznego obiektu, doprowadzenie obiektu do s
Sygn. powiązane
II OZ 136/10 - Postanowienie NSA z 2010-03-01
II OZ 135/10 - Postanowienie NSA z 2010-03-01
II OZ 677/10 - Postanowienie NSA z 2010-07-20
II OZ 678/10 - Postanowienie NSA z 2010-07-20
Skarżony organ
Inspektor Nadzoru Budowlanego
Treść wyniku
odrzucono skargę kasacyjną
Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Krakowie w składzie następującym : Przewodniczący : Sędzia WSA Mariusz Kotulski po rozpoznaniu w dniu 26 lutego 2008 r. na posiedzeniu niejawnym skargi kasacyjnej [...] Sp. z o.o. na postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Krakowie z dnia 3 września 2007 r., sygn. akt II SA/Kr 166/06 umarzające postępowanie sądowe w sprawie skarg [...] Sp. z o.o. i J. F. na decyzję Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Budowlanego w K. z dnia [...], nr [...] w przedmiocie nakazu rozbiórki postanawia: odrzucić skargę kasacyjną

Uzasadnienie

Postanowieniem z dnia 3 września 2007 r., sygn. akt II SA/Kr 166/06 Wojewódzki Sąd Administracyjny umorzył postępowanie sądowe w sprawie ze skarg [...] Sp. z o.o. i J. F. na decyzję Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Budowlanego w K. z dnia [...], nr [...].

W dniu [...] października 2007r. doręczono Spółce [...] Sp. z o.o. postanowienie wraz z uzasadnieniem i pouczono ją o możliwości złożenia skargi kasacyjnej do Naczelnego Sądu Administracyjnego w Warszawie za pośrednictwem Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Krakowie w terminie 30 dni od daty doręczenia orzeczenia z uzasadnieniem. Wskazano także, iż skarga kasacyjna powinna być sporządzona przez pełnomocnika będącego adwokatem, bądź radcą prawnym.

Tymczasem skarga kasacyjna z dnia [...].12.2007r. wniesiona przez Spółkę [...] Sp. z o.o. na postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego z dnia 3 września 2007 r., sygn. akt II SA/Kr 166/06 nie została podpisana, ani nie została sporządzona przez adwokata lub radcę prawnego.

Ponadto, skarga zawierała brak formalny w postaci braku podpisu. Pismem z dnia [...] stycznia 2008r. Sąd wezwał skarżącą Spółkę do usunięcia braków formalnych skargi kasacyjnej poprzez jej podpisanie w terminie 7 dni od daty doręczenia wezwania pod rygorem odrzucenia skargi kasacyjnej. Wezwanie to zostało doręczone skarżącej w dniu 10.01.2006r. Zatem termin do uzupełnienia braku formalnego skargi upływał w dniu 17.01.2008r.

W powyższym terminie skarżąca nie usunęła przedmiotowego braku formalnego skargi kasacyjnej.

Ponieważ strona nie uzupełniła w wyznaczonym terminie braku formalnego skargi kasacyjnej, a nadto nie została ona sporządzona przez adwokata bądź radcę prawnego, co przewiduje art.175 cyt. ustawy, z tej przyczyny jest ona niedopuszczalna. Sporządzanie skargi kasacyjnej przez stronę z naruszeniem art. 175 § 1-3 cyt. ustawy jest brakiem kasacji, który uzasadnia jej odrzucenie (postanowienie Naczelnego Sądu Administracyjnego w Warszawie z dnia 28.01.2004r., sygn. akt FSK 3/04). Ponadto

Zatem działając na podstawie art.178 ustawy z dnia 30.08.2002r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. nr 153, poz.1270), który mówi, że wojewódzki sąd administracyjny odrzuca na posiedzeniu niejawnym skargę kasacyjną wniesioną po upływie terminu lub z innych przyczyn niedopuszczalną, jak również skargę kasacyjną, której braków strona nie uzupełniła w wyznaczonym terminie, orzeczono jak w sentencji.Powered by SoftProdukt