drukuj    zapisz    Powrót do listy

6152 Lokalizacja innej inwestycji celu publicznego, Odrzucenie skargi, Samorządowe Kolegium Odwoławcze, Odrzucono skargę, II SA/Rz 305/08 - Postanowienie WSA w Rzeszowie z 2008-08-06, Centralna Baza Orzeczeń Naczelnego (NSA) i Wojewódzkich (WSA) Sądów Administracyjnych, Orzecznictwo NSA i WSA

II SA/Rz 305/08 - Postanowienie WSA w Rzeszowie

Data orzeczenia
2008-08-06 orzeczenie prawomocne
Data wpływu
2008-05-07
Sąd
Wojewódzki Sąd Administracyjny w Rzeszowie
Sędziowie
Małgorzata Wolska /przewodniczący sprawozdawca/
Symbol z opisem
6152 Lokalizacja innej inwestycji celu publicznego
Hasła tematyczne
Odrzucenie skargi
Skarżony organ
Samorządowe Kolegium Odwoławcze
Treść wyniku
Odrzucono skargę
Powołane przepisy
Dz.U. 2002 nr 153 poz 1270 art 58 par. 1 pkt 3wzw. z art 49 par. 1
Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi.
Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Rzeszowie w składzie następującym: Przewodniczący: SNSA Małgorzata Wolska po rozpoznaniu w dniu 6 sierpnia 2008 r. na posiedzeniu niejawnym sprawy ze skargi B. M., G. M., W. K., M. K., M. K., S. S., B. W., K. W., B. K., K.Ż., W. Dz., S. T., M. T., E.T., A. R., I. T., M. K. na decyzję Samorządowego Kolegium Odwoławczego w R. z dnia [...] lutego 2008 r., Nr [...] w przedmiocie umorzenia z urzędu postępowania w sprawie lokalizacji inwestycji celu publicznego- budowa stacji bazowej telefonii cyfrowej postanawia odrzucić skargę

Uzasadnienie

Przedmiotem skargi wniesionej przez B. M., G. M., W. K., M. K., M. K., S. S., B. W., K. W., B. K., K. Ż., W. Dz., S.T., M. T., E. T., A. R., I. T. i M. K. jest decyzja Samorządowego Kolegium Odwoławczego w R. z dnia [...] lutego 2008 r., Nr [...] wydaną w przedmiocie umorzenia z urzędu postępowania w sprawie lokalizacji inwestycji celu publicznego – budowa stacji bazowej telefonii komórkowej S. 58323 G. na działce nr 606 położonej w W. W.

Skarga nie została należycie opłacona, nie dołączono do niej wymaganej ilości odpisów, a podpisane pod nią osoby nie wskazały adresów pod jakie należy kierować pisma procesowe.

Po ustaleniu, na podstawie akt administracyjnych I instancji, adresów B. M., G. M., W. K., M. K., M. K., B. W., B. K., S. T. oraz M. K., Sąd skierował do wyżej wymienionych wezwanie o solidarne uzupełnienie braków skargi poprzez nadesłanie jej trzech odpisów oraz uiszczenie wpisu od skargi w wysokości 500 zł, wskazując, że uzupełnienie tych braków przez jedną ze stron zwalniać będzie z obowiązku pozostałe strony, a nieuzupełnienie przez żadną ze stron skutkować będzie odrzuceniem skargi. Powyższe wezwanie zostało doręczone S. T., B. W., M. K. w dniu 2 lipca 2008 r., zaś B. K., B. i G. M., M. K. oraz M. i W. K. w dniu 3 lipca 2008 r. Wyznaczony w wezwaniach termin upłynął bezskutecznie odpowiednio 9 i 10 lipca 2008 r.

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Rzeszowie zważył, co następuje:

Skarga jak każde pismo procesowe, aby mogła być skutecznie wniesiona musi odpowiadać wymogom formalnym, między innymi musi zawierać odpowiednią ilość odpisów skargi, celem doręczenia ich pozostałym stronom postępowania, musi również zostać należycie opłacona. Braki formalne podlegają uzupełnieniu w trybie

i w terminie wskazanym przez Sąd. Jeżeli pomimo wezwania strona nie uzupełni ich, skarga podlega odrzuceniu – art. 58 § 1 pkt 3 w zw. z art. 49 § 1 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi ( Dz. U. z 2002 r., Nr 153, poz. 1270 ze zm. ). Również nieuiszczenie wpisu, pomimo wezwania, powoduje konieczność odrzucenia skargi – art. 220 § 3 P.p.s.a.

Ponadto skarga jako pierwsze pismo procesowe powinna zawierać oznaczenie miejsce zamieszkania, a w razie jego braku- adresu do doręczeń, lub siedziby stron, ich przedstawicieli ustawowych i pełnomocników – art. 46 § 2 P.p.s.a.

Przekładając powyższe rozważania na realia niniejszej sprawy stwierdzić należy, że skarżący nie dopełnili stawianych im wymogów. B. M., G. M., W. K., M. K., M. K., B. W., B. K., S. T. oraz M. K. nie uiścili wpisu od skargi ani nie dołączyli do niej odpisów zaś pozostali skarżący S. S., K. W., K. Ż., M. T., E.T., A.R., I. T. oraz W. Dz., nie wskazali adresu zamieszkania, czy tez adresu do doręczeń, którego nie można było również ustalić na podstawie akt administracyjnych. Mając powyższe na uwadze Sad orzekł jak w sentencji, działając na podstawie art. 58 § 1 pkt 3 w zw. z art. 49 § 1 P.p.s.a.Powered by SoftProdukt