drukuj    zapisz    Powrót do listy

6320 Zasiłki celowe i okresowe 643 Spory o właściwość między organami jednostek samorządu terytorialnego (art. 22 § 1 pkt 1 Kpa) oraz między tymi organami, Pomoc społeczna, Dyrektor Ośrodka Pomocy Społecznej, Wskazano organ właściwy do rozpoznania sprawy, I OW 30/08 - Postanowienie NSA z 2008-07-04, Centralna Baza Orzeczeń Naczelnego (NSA) i Wojewódzkich (WSA) Sądów Administracyjnych, Orzecznictwo NSA i WSA

I OW 30/08 - Postanowienie NSA

Data orzeczenia
2008-07-04 orzeczenie prawomocne
Data wpływu
2008-03-10
Sąd
Naczelny Sąd Administracyjny
Sędziowie
Jacek Fronczyk /sprawozdawca/
Joanna Runge -Lissowska
Marek Stojanowski /przewodniczący/
Symbol z opisem
6320 Zasiłki celowe i okresowe
643 Spory o właściwość między organami jednostek samorządu terytorialnego (art. 22 § 1 pkt 1 Kpa) oraz między tymi organami
Hasła tematyczne
Pomoc społeczna
Skarżony organ
Dyrektor Ośrodka Pomocy Społecznej
Treść wyniku
Wskazano organ właściwy do rozpoznania sprawy
Powołane przepisy
Dz.U. 2004 nr 64 poz 593 art. 101 ust 2
Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej
Dz.U. 2002 nr 153 poz 1270 art. 4 i 15 § 1pkt 4 i § 2
Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi.
Sentencja

Naczelny Sąd Administracyjny w składzie: Przewodniczący: sędzia NSA Marek Stojanowski Sędziowie: sędzia NSA Joanna Runge- Lissowska sędzia del. WSA Jacek Fronczyk (spr.) Protokolant Anna Krakowiecka po rozpoznaniu w dniu 4 lipca 2008 r. na rozprawie w Izbie Ogólnoadministracyjnej wniosku Prezydenta Miasta P. - Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w P. o rozstrzygnięcie sporu o właściwość pomiędzy Prezydentem Miasta P. - Miejskim Ośrodkiem Pomocy Społecznej w P. a Prezydentem Miasta B. - Miejskim Ośrodkiem Pomocy Społecznej - Rejonowym Ośrodkiem Pomocy Społecznej "[...]" w B. w przedmiocie wskazania organu właściwego w sprawie rozpatrzenia wniosku A. F. o pokrycie kosztów związanych z pobytem w Ośrodku "[...]" w P. oraz zasiłku celowego na zakup posiłków lub żywności postanawia: wskazać Prezydenta Miasta B. - Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej - Rejonowy Ośrodek Pomocy Społecznej "[...]" w B. jako organ właściwy w sprawie.

Uzasadnienie

A. F. zwróciła się z wnioskiem do Prezydenta Miasta B. - Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w B. o pokrycie kosztów związanych z pobytem w Ośrodku "[...] - [...]" w P. oraz o przyznanie zasiłku celowego na zakup posiłków lub żywności.

Zainteresowana wniosek złożyła w [...] Centrum [...] "[...] - [...]" w P.. Wniosek ten wraz z kwestionariuszem rodzinnego wywiadu środowiskowego został przesłany Prezydentowi Miasta B. - Miejskiemu Ośrodkowi Pomocy Społecznej Rejonowemu Ośrodkowi Pomocy Społecznej "[...]" w B..

Postanowieniem z dnia [...] nr [...] Prezydent Miasta B. - Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej Rejonowy Ośrodek Pomocy Społecznej "[...]" w B. uznał się niewłaściwym w sprawie wydania decyzji z zakresu pomocy społecznej na wniosek A. F., zamieszkałej w P. ul. [...], o pokrycie kosztów związanych z pobytem w Ośrodku "[...] - [...]" w P. oraz udzielenie pomocy na zakup posiłków lub żywności i wniosek strony wraz z zebraną dokumentacją przekazał, według właściwości, Prezydentowi Miasta P. - Miejskiemu Ośrodkowi Pomocy Społecznej w P..

Prezydent Miasta P. - Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w P., analizując stan faktyczny i prawny sprawy, uznał, że nie jest organem właściwym do rozpatrzenie wniosku A. F. i wystąpił do Naczelnego Sądu Administracyjnego z wnioskiem o rozstrzygnięcie sporu o właściwość.

Uzasadniając wniosek, Prezydent Miasta P. - MOPS w P. stwierdził, że z kwestionariusza wywiadu, przeprowadzonego w dniu 28 stycznia 2008 r., wynika, iż A. F. wraz z dwojgiem dzieci przebywa w Ośrodku "[...] - [...]" w P. przy ul. [...]. Ośrodek ten udziela schronienia osobom bezdomnym. Nie jest więc lokalem mieszkalnym w rozumieniu przepisów o ochronie praw lokatorów i mieszkaniowym zasobie gminy. Powodem pobytu w Ośrodku jest niewątpliwie bezdomność. A. F. została bowiem wymeldowana z pobytu stałego w B., ul. [...] w dniu 24 października 1995 r. Fakt ten znany jest Prezydentowi Miasta B. - MOPS ROPS "[...]" w B., czego dowodem jest pismo z dnia 7 kwietnia 2005 r.

Jakkolwiek A. F. poczyniła kroki zmierzające do usamodzielnienia się i złożyła wniosek o przydział lokalu socjalnego z zasobów gminy P., to jednak bezspornym pozostaje, że w świetle definicji, zawartej w art. 6 pkt 8 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. Nr 64, poz. 593 ze zm.), pozostaje ona osobą niezamieszkującą w lokalu mieszkalnym, w rozumieniu przepisów o ochronie praw lokatorów i mieszkaniowym zasobie gminy i niezameldowaną na pobyt stały, w rozumieniu przepisów o ewidencji ludności i dowodach osobistych, czyli pozostaje osobą bezdomną.

W takiej sytuacji przywołana ustawa o pomocy społecznej w art. 101 ust. 2 stanowi, że w przypadku osoby bezdomnej właściwą miejscowo jest gmina ostatniego miejsca zameldowania tej osoby na pobyt stały. Gminą, w której A. F. była zameldowana ostatnio na stałe, jest gmina B..

Zwrócono przy tym uwagę, że bez znaczenia pozostaje, iż wnioskodawczyni od 13 lat nie jest związana z B., co w uzasadnieniu swego postanowienia podniósł Prezydent Miasta B. - MOPS w B..

Prezydent Miasta P. - MOPS w P. wyjaśnił także, że A. F. już wcześniej zwracała się do Prezydenta Miasta B. - MOPS w B. z wnioskiem o pokrycie kosztów pobytu jej oraz dzieci w Ośrodku prowadzonym przez [...] Centrum Pomocy Bliźniemu "[...] - [...]" w P. (obecnie przekształconym w [...] Centrum Pomocy Bliźniemu "[...] - [...]"), a także z prośbą o pomoc w zakupie żywności i wówczas Prezydent Miasta B. - MOPS w B. uznał się za organ właściwy do rozpatrzenia obu spraw, wydając we wrześniu 2007 r. stosowne decyzje. Już wtedy Prezydentowi Miasta B. - MOPS w B. znane były fakty, na które dziś organ ten się powołuje.

Prezydent Miasta P. - MOPS w P. skonstatował, że nie dopatrzył się takich okoliczności sprawy, które uzasadniałyby przyznanie pomocy rodzinie A. F. w miejscu jej pobytu.

W odpowiedzi na wniosek Prezydent Miasta B. - Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej Rejonowy Ośrodek Pomocy Społecznej "[...]" w B. podtrzymał stanowisko, że nie jest w przedmiotowej sprawie organem właściwym.

Naczelny Sąd Administracyjny zważył, co następuje:

Problematyka właściwości miejscowej organów udzielających świadczeń z pomocy społecznej uregulowana została w art. 101 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. Nr 64, poz. 593 ze zm.).

Stosownie do tych regulacji, właściwość miejscową gminy ustala się według miejsca zamieszkania osoby ubiegającej się o świadczenie (ust. 1). W przypadku osoby bezdomnej właściwą miejscowo gminą jest gmina ostatniego miejsca zameldowania tej osoby na pobyt stały (ust. 2).

Zgodnie z brzmieniem art. 6 pkt 8 ustawy o pomocy społecznej, bezdomną jest osoba niezamieszkująca w lokalu mieszkalnym (w rozumieniu przepisów o ochronie praw lokatorów i mieszkaniowym zasobie gminy) i zameldowana na pobyt stały w lokalu, w którym nie ma możliwości zamieszkania.

A. F. wraz z rodziną przebywa w Pilskim Centrum Pomocy Bliźniemu "[...] - [...]" w P., które udziela schronienia osobom bezdomnym. Prezydent Miasta B. - Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej Rejonowy Ośrodek Pomocy Społecznej "[...]" w B. nawet nie twierdzi, by A. F. nie była osobą bezdomną, w rozumieniu ustawy. Właściwość gminy wynika więc wprost z art. 101 ust. 2 powołanej ustawy.

W przypadku osoby bezdomnej, z oczywistych względów, nie może być mowy o miejscu zamieszkania, nie bada się zatem jej zamiaru co do stałego pobytu, lecz ustala jej status i gminą właściwą jest gmina ostatniego miejsca zameldowania na pobyt stały. Ostatnie zaś miejsce zameldowania A. F. na pobyt stały to B., ul. [...].

Tak więc, organem właściwym w sprawie jest Prezydent Miasta B. - Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej Rejonowy Ośrodek Pomocy Społecznej "[...]" w B..

Z uwagi na powyższe, Naczelny Sąd Administracyjny, działając w oparciu o art. 4 i art. 15 § 1 pkt 4 i § 2 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. Nr 153, poz. 1270 ze zm.), orzekł, jak w sentencji postanowienia.Powered by SoftProdukt