drukuj    zapisz    Powrót do listy

6075 Działalność zawodowa w dziedzinie gospodarowania nieruchomościami, Odrzucenie skargi kasacyjnej, Minister Budownictwa, Odrzucono skargę kasacyjną, I SA/Wa 774/07 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2008-02-12, Centralna Baza Orzeczeń Naczelnego (NSA) i Wojewódzkich (WSA) Sądów Administracyjnych, Orzecznictwo NSA i WSA

I SA/Wa 774/07 - Postanowienie WSA w Warszawie

Data orzeczenia
2008-02-12  
Data wpływu
2007-05-10
Sąd
Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie
Sędziowie
Daniela Kozłowska /przewodniczący sprawozdawca/
Symbol z opisem
6075 Działalność zawodowa w dziedzinie gospodarowania nieruchomościami
Hasła tematyczne
Odrzucenie skargi kasacyjnej
Skarżony organ
Minister Budownictwa
Treść wyniku
Odrzucono skargę kasacyjną
Powołane przepisy
Dz.U. 2002 nr 153 poz 1270 art. 178
Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi.
Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie w składzie następującym: Przewodniczący Sędzia WSA Daniela Kozłowska po rozpoznaniu w dniu 12 lutego 2008 r. na posiedzeniu niejawnym sprawy ze skargi kasacyjnej K. C. od wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie z dnia 28 września 2007 r., sygn. akt I SA/Wa 774/07 oddalającego skargę K. C. na decyzję Ministra Budownictwa z dnia [...] marca 2007 r., nr [...] w przedmiocie odmowy nadania licencji zawodowej w zakresie zarządzania nieruchomościami postanawia odrzucić skargę kasacyjną.

Uzasadnienie

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie wyrokiem z dnia 28 września 2007 r., sygn. akt I SA/Wa 774/07 oddalił skargę K. C. na decyzję Ministra Budownictwa z dnia [...] marca 2007 r. nr [...] w przedmiocie odmowy nadania licencji zawodowej w zakresie zarządzania nieruchomościami.

W dniu 22 listopada 2007 r. – jak wynika ze zwrotnego potwierdzenia odbioru znajdującego się w aktach – skarżącemu został doręczony odpis w/w wyroku z dnia 28 września 2007 r. wraz z uzasadnieniem.

K. C. w dniu 27 listopada 2007 r. wniósł, do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie, od powyższego wyroku sporządzoną przez siebie skargę kasacyjną.

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie zważył, co następuje.

W myśl przepisu art. 175 § 1 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. Nr 153, poz. 1270 ze zm.) skarga kasacyjna powinna być sporządzona przez adwokata lub radcę prawnego – o czym skarżący został pouczony wraz z doręczeniem mu odpisu wyroku z dnia 28 września 2007 r. wraz z uzasadnieniem (k- 41).

Zgodnie z treścią art. 178 powołanej ustawy, wojewódzki sąd administracyjny odrzuci na posiedzeniu niejawnym skargę kasacyjną wniesioną po upływie terminu lub z innych przyczyn niedopuszczalną. Skoro skarżący wniósł sporządzoną osobiście skargę kasacyjną nie będąc do tego uprawnionym, to skargę taką należało uznać za niedopuszczalną i odrzucić.

Mając powyższe na uwadze Sąd na podstawie powołanego art. 178 ustawy Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi postanowił jak w sentencji.Powered by SoftProdukt