drukuj    zapisz    Powrót do listy

6118 Egzekucja świadczeń pieniężnych, Egzekucyjne postępowanie, Dyrektor Izby Skarbowej, *Oddalono skargę, I SA/Wr 1111/04 - Wyrok WSA we Wrocławiu z 2005-12-02, Centralna Baza Orzeczeń Naczelnego (NSA) i Wojewódzkich (WSA) Sądów Administracyjnych, Orzecznictwo NSA i WSA

I SA/Wr 1111/04 - Wyrok WSA we Wrocławiu

Data orzeczenia
2005-12-02 orzeczenie prawomocne
Data wpływu
2004-07-20
Sąd
Wojewódzki Sąd Administracyjny we Wrocławiu
Sędziowie
Halina Betta
Maria Tkacz-Rutkowska /przewodniczący sprawozdawca/
Zbigniew Łoboda
Symbol z opisem
6118 Egzekucja świadczeń pieniężnych
Hasła tematyczne
Egzekucyjne postępowanie
Skarżony organ
Dyrektor Izby Skarbowej
Treść wyniku
*Oddalono skargę
Powołane przepisy
Dz.U. 2002 nr 110 poz 968 art. 59, 60
Ustawa z dnia 17 czerwca 1966 r. o postępowaniu egzekucyjnym w administracji - tekst jednolity
Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny we Wrocławiu w składzie następującym: Przewodniczący: Sędzia WSA Maria Tkacz-Rutkowska (sprawozdawca) Sędziowie: Sędzia NSA Halina Betta Sędzia WSA Zbigniew Łoboda Protokolant: Aleksandra Siwińska po rozpoznaniu w dniu 22 listopada 2005 r. sprawy ze skargi L. W. na postanowienie Dyrektora Izby Skarbowej we W. z dnia [...]r. nr [...] w przedmiocie umorzenia postępowania w sprawie uchylenia czynności postępowania egzekucyjnego oddala skargę.

Uzasadnienie

Przedmiotem skargi L. W. jest postanowienie Dyrektora Izby Skarbowej we W. z dnia [...]r. nr [...]uchylające postanowienie Naczelnika Urzędu Skarbowego W.-F. z dnia [...]r. i odmawiające uchylenia czynności postępowania egzekucyjnego.

Pismem z dnia [...]r. L. W. wystąpił do Urzędu Skarbowego W.-F. z wnioskiem o:

- umorzenie postępowania egzekucyjnego oraz

- uchylenie dokonanych czynności egzekucyjnych.

W uzasadnieniu wniosku wskazał, iż postępowanie egzekucyjne prowadzone jest wobec płatnika na podstawie decyzji wymiarowych za lata 2001-2003. Decyzje wymiarowe w podatku od nieruchomości nie mogą stanowić tytułu egzekucyjnego wobec płatnika. Zgodnie z przepisami Ordynacji podatkowej odpowiedzialność majątkowa płatnika możliwa jest wyłącznie na podstawie decyzji o odpowiedzialności podatkowej płatnika. Decyzja taka nie została wydana, zatem zgodnie z art. 59 §1 pkt 2 ustawy z dnia 17 czerwca 1966 r. o postępowaniu egzekucyjnym w administracji (t.j. Dz. U. z 2002 r. Nr 110, poz. 968 ze zm.) postępowanie egzekucyjne prowadzone jest bezpodstawnie i bezprawnie.

Organ I instancji postanowieniem z dnia [...]. umorzył postępowanie jako bezprzedmiotowe wskazując jako podstawę rozstrzygnięcia art. 105 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego ( t.j.: Dz. U. z 2000 r., Nr 98, poz. 1071 ze zm.). W uzasadnieniu stwierdził, iż stosownie do art. 60 §1 ustawy z dnia 17 czerwca 1966 r. o postępowaniu egzekucyjnym w administracji (Dz. U. z 2002 r., Nr 110, poz.969 ze zm.) uchylnie czynności egzekucyjnych następuje wówczas, gdy na podstawie art. 59 §1 pkt 1-8 i 10 ostatniej z powołanych ustaw umorzono postępowanie egzekucyjne. W sprawie postanowieniem z dnia [...]r. odmówiono umorzenia postępowania egzekucyjnego z tych przyczyn postępowanie w sprawie uchylenia dokonanych czynności egzekucyjnych stało się bezprzedmiotowe.

W zażaleniu na postanowienie strona wniosła o jego uchylenie zarzucając błędną ocenę stanu faktycznego, sprzeczność ustaleń powołanych w treści postanowienia z okolicznościami faktycznymi sprawy, brak uzasadnienia faktycznego i prawnego, brak konkretyzacji rozstrzygnięcia.

Dyrektor Izby Skarbowej we W. uchylił zaskarżone postanowienie i rozstrzygając sprawę, co do istoty odmówił uchylenia czynności postępowania egzekucyjnego powołując jako podstawę prawną art. 60 §1 i art.59 §1 pkt 1-8 i 10 ustawy o postępowaniu egzekucyjnym w administracji. W uzasadnieniu wyjaśnił, iż brak było podstaw do uchylenia dokonanych czynności egzekucyjnych ze względu na odmowę umorzenia postępowania egzekucyjnego przez organy obu instancji.

W skardze do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu L.W. zarzucił, iż do organu egzekucyjnego skierował jeden wniosek zawierający żądanie umorzenia postępowania egzekucyjnego i uchylenia dotychczasowych czynności egzekucyjnych. Organ egzekucyjny bezpodstawnie podzielił ten wniosek na dwie odrębne sprawy. Skarżący zarzucił także, podobnie jak w skardze na postanowienia odmawiające umorzenia postępowania egzekucyjnego, rażące naruszenie:

- art. 6 ust. 7 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych,

- art.1 pkt 1, 4 w związku z art. 2§1 pkt 1, art. 5, art. 8. art. 30, art. 120, art. 127, art. 128, art. 134 §1, art. 212 oraz rozdziałów 17-19 działu IV Ordynacji podatkowej,

- art.1, art. 1a pkt 7,13 i20, art. 3 §1, art. 5 §1, art. 27 §1pkt 4, art. 29 §1, art. 59 i art. 60 ustawy o postępowaniu egzekucyjnym w administracji,

- art. 6, art. 7, art.77 §1 art. 8 art.9 art.75 §1 , art.76 i art. 107 §1 Kodeksu postępowania administracyjnego.

Na skutek powyższego w ocenie skarżącego naruszono:

- gwarancje konstytucyjne państwa prawa,

- gwarancje zawarte w Konwencji o Ochronie Praw Człowieka i Podstawowych Wolności - art. 6 prawo do uczciwego procesu i art. 13 prawo do skutecznego środka odwoławczego.

Z tych przyczyn wniósł o uchylenie zaskarżonego postanowienia.

Skarżący wniósł także o dopuszczenie dowodu z akt sprawy zawisłej przed tutejszym Sądem sygn. akt I SA/Wr 2139/03 – I SA/Wr 2141/03 dotyczącej postępowania w sprawie zmiany decyzji ostatecznych ustalających L.W. podatek od nieruchomości.

W odpowiedzi na skargę organ odwoławczy wniósł o oddalenie skargi powtórzył dotychczasową argumentację. Odnośnie rozpoznania wniosku w dwóch postępowaniach organ wyjaśnił, iż oba rozstrzygnięcia oparte są o różne podstawy prawne.

Wojewódzki Sąd Administracyjny zważył, co następuje.

Zakres kontroli sprawowanej przez wojewódzkie sądy administracyjne określa ustawa z dnia 25 lipca 2002 r. Prawo o ustroju sądów administracyjnych (Dz. U. Nr 153, poz.1269), stanowiąc w art. 1 ust. 2, że sądy administracyjne sprawują wymiar sprawiedliwości przez kontrolę działalności administracji publicznej pod względem jej zgodności z prawem, jeżeli ustawy nie stanowią inaczej.

Sąd uchyla zaskarżone postanowienie, jeśli stwierdzi, że wydano ją z naruszeniem prawa materialnego, które miało wpływ na wynik sprawy lub z naruszeniem prawa procesowego, które mogło mieć istotny wpływ na wynik sprawy – art. 145 §1 pkt 1 lit. a i lit. c ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. Nr 153, poz. 1270 ze zm.).

Rozpoznając skargę we wskazanym wyżej zakresie Sąd nie dopatrzył się naruszenia przez organy podatkowe przepisów prawa materialnego ani przepisów procedury w stopniu, wpływającym na wynik sprawy.

Zgodnie z art. 60 ustawy o postępowaniu egzekucyjnym w administracji umorzenie postępowania egzekucyjnego w związku ze stwierdzeniem jednej z przyczyn wymienionych w art.59 §1 1 pkt 1-8 i 10 tej ustawy powoduje uchylenie dokonanych w ramach tego postępowania czynności egzekucyjnych. Organ egzekucyjny wydaje w razie potrzeby postanowienie dotyczące uchylenia dokonanych czynności egzekucyjnych wskutek umorzenia postępowania egzekucyjnego. Na postanowienia to służy zażalenie.

Skarżący wystąpił do organu egzekucyjnego z wnioskiem o umorzenie postępowania egzekucyjnego prowadzonego przeciw niemu oraz o uchylenie dokonanych w ramach tego postępowania czynności egzekucyjnych. Z przedłożonych przez organ odwoławczy akt sprawy wynika, iż Naczelnik Urzędu Skarbowego W.-F. prowadził w dniu złożenia przez L. W. w/w wniosku postępowanie egzekucyjne przeciwko L. W. na podstawie tytułów wykonawczych o nr [...]obejmujących należności wierzyciela - Wójta Gminy L. K. z tytułu nieuregulowanych należności w podatku od nieruchomości za 2001 r. oraz I i II raty 2002 r. w łącznej kwocie [...]zł. W ramach tego postępowania Naczelnik Urzędu Skarbowego W.-F. dokonał skutecznie zajęcia świadczeń emerytalnych w Zakładzie Ubezpieczeń Społecznych z siedzibą we W. oraz samochodu osobowego marki Peugeot 406, pozostawiając go pod dozorem zobowiązanego.

Naczelnik Urzędu Skarbowego W.-F. postanowieniem z dnia [...]r. nr [...]odmówił umorzenia postępowania egzekucyjnego. Postanowienie to utrzymał w mocy Dyrektor Izby Skarbowej we W. po rozpoznaniu zażalenia L. W.. Zasadnie, zatem stwierdził organy obu instancji (organ odwoławczy rozstrzygając sprawę organ I instancji w uzasadnieniu postanowienia), iż brak podstaw do uchylenia czynności przeprowadzonych w ramach tego postępowania egzekucyjnego w trybie art. 60 §1 ustawy o postępowaniu egzekucyjnym w administracji. Powołany przepis wiąże, bowiem możliwość uchylenia czynności podjętych w postępowaniu egzekucyjnym z umorzeniem tego postępowania ze ściśle określonych przyczyn.

W ocenie Sądu podnoszone przez skarżącego zarzuty naruszenia w postępowaniu egzekucyjnym przepisów ustawy o podatkach i opłatach lokalnych oraz przepisów ustawy Ordynacja podatkowa nie zasługują na uwzględnienie. W postępowaniu egzekucyjnym stosowane są, bowiem przepisy ustawy o postępowaniu egzekucyjnym w administracji a także, jeżeli przepisy tej ustawy nie stanowią inaczej, mają odpowiednie zastosowanie przepisy Kodeksu postępowania administracyjnego (art. 18 ustawy o postępowaniu egzekucyjnym w administracji).

W postępowaniu dotyczącym uchylenia czynności egzekucyjnych organ egzekucyjny bada czy nastąpiło umorzenie postępowania egzekucyjnego na podstawie art. 59 §1pkt 1-8 i 10 ustawy o postępowaniu egzekucyjnym w administracji. Możliwość uchylenia czynności egzekucyjnych jest zgodnie z art.60 §1 wymienionej ustawy uzależniona od umorzenia postępowania egzekucyjnego z wyraźnie wskazanych przyczyn. Z tego względu nie stwierdzono w rozpatrywanej sprawie naruszenia wskazanych w skardze przepisów ustawy o postępowaniu egzekucyjnym w administracji.

Organy orzekające w sprawie nie naruszyły także prowadząc postępowanie we wskazanym wyżej zakresie przepisów Kodeksu postępowania administracyjnego.

W ocenie Sądu brak także postaw do uwzględnienia zarzutów naruszenia Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r., gdyż organy orzekające w sprawie działały na podstawie i w granicach obowiązujących przepisów. Obowiązujące w Polsce prawo, w tym w zakresie postępowania egzekucyjnego, gwarantuje stronom prawo do skutecznych środków odwoławczych w ramach postępowania egzekucyjnego oraz możliwość zaskarżenia orzeczeń organów administracji do sądu administracyjnego.

Skarżący wnosił także o uwzględnienie w niniejszej sprawie wyroków tutejszego Sądu z dnia 25 maja 2005 r. (sygn. akt I SA/Wr 2139/03 – I SA/Wr 2141/03) w sprawach ze skarg L. W. na postanowienia Samorządowego Kolegium Odwoławczego w W. w przedmiocie stwierdzenia uchybienia terminu do wniesienia odwołań w sprawie wymiaru skarżącemu podatku od nieruchomości za 2001 –2003. Z uzasadnień tych wyroków wynika, że Sąd zobligował organ podatkowy do ustalenia czy pismo potraktowane jako odwołanie od decyzji wymiarowych było spóźnionym odwołaniem czy wnioskiem o wzruszenie tych decyzji w trybie szczególnym. Odnosząc się do tego wniosku należy stwierdzić, iż Sąd bada legalność orzeczeń w stanie faktycznym istniejącym w dniu ich wydania. W dniu wydania zaskarżonego postanowienia o odmowie uchylenia dokonanych czynności egzekucyjnych nie umorzono postępowania egzekucyjnego, a decyzje w sprawie podatku od nieruchomości za lata 2001 –2003 były ostateczne. Wydanie przez Sąd wyroków z dnia [...]r. nie spowodowało, uchylenia decyzji w sprawie podatku od nieruchomości za lata 2001-2003. Nadal decyzje te podlegają wykonaniu i nadal nie zostało umorzono postępowanie egzekucyjne. Wyroki Sądu z dnia [...]r. umożliwiły jedynie L. W.prowadzenie postępowania zmierzającego do wzruszenia decyzji w podatku od nieruchomości za lata 2001-2003 i nie wpływają na treść rozstrzygnięcia w sprawie dotyczącej uchylenia czynności egzekucyjnych.

Z tych względów Sąd, na podstawie, art. 151 ustawy Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi, oddalił skargę jako bezzasadną.Powered by SoftProdukt