drukuj    zapisz    Powrót do listy

6210 Dodatek mieszkaniowy, Odrzucenie skargi, Samorządowe Kolegium Odwoławcze, Odrzucono skargę, III SA/Łd 14/08 - Postanowienie WSA w Łodzi z 2008-08-28, Centralna Baza Orzeczeń Naczelnego (NSA) i Wojewódzkich (WSA) Sądów Administracyjnych, Orzecznictwo NSA i WSA

III SA/Łd 14/08 - Postanowienie WSA w Łodzi

Data orzeczenia
2008-08-28 orzeczenie prawomocne
Data wpływu
2008-01-10
Sąd
Wojewódzki Sąd Administracyjny w Łodzi
Sędziowie
Krzysztof Szczygielski /przewodniczący sprawozdawca/
Symbol z opisem
6210 Dodatek mieszkaniowy
Hasła tematyczne
Odrzucenie skargi
Skarżony organ
Samorządowe Kolegium Odwoławcze
Treść wyniku
Odrzucono skargę
Powołane przepisy
Dz.U. 2002 nr 153 poz 1270 art. 58 par. 1 pkt 2
Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi.
Sentencja

III SA/Łd 14/08 POSTANOWIENIE Dnia 28 sierpnia 2008 r. Wojewódzki Sąd Administracyjny w Łodzi – Wydział III w składzie następującym: Przewodniczący Sędzia WSA Krzysztof Szczygielski po rozpoznaniu w dniu 28 sierpnia 2008 r. na posiedzeniu niejawnym w sprawie ze skargi H. C. na decyzję Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Ł. z dnia [...] Nr [...] w przedmiocie wstrzymania wypłaty dodatku mieszkaniowego postanowił : odrzucić skargę. TG

Uzasadnienie

III SA/Łd 14/08

UZASADNIENIE

W dniu 30 listopada 2007 r. H. C. wniosła do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Łodzi skargę na decyzję Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Ł. z dnia [...], Nr [...], wydaną w przedmiocie wstrzymania wypłaty dodatku mieszkaniowego. Odpis powyższej decyzji skarżąca otrzymała w dniu 30 października 2007 r. (zwrotne potwierdzenie odbioru – akta administracyjne). Skarga została wniesiona po terminie.

Postanowieniem z dnia 25 czerwca 2008 r. , sygn. akt III SA/Łd 14/08 Wojewódzki Sąd Administracyjny w Łodzi odmówił H. C. przywrócenia terminu do wniesienia skargi. Powyższe postanowienie uprawomocniło się w dniu 10 lipca 2008 r.

Wojewódzki Sąd Administracyjny zważył, co następuje:

Stosownie do treści art. 58 § 1 pkt 2 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz.U. z 2002 r. Nr 153 poz. 1270 ze zm.) sąd odrzuca skargę wniesioną po upływie terminu do jej wniesienia.

W niniejszej sprawie, jak już wcześniej wskazano zaskarżona decyzja została doręczona skarżącej w dniu 30 października 2007 r. Ustawowy 30 dniowy termin do wniesienia skargi do sądu administracyjnego biegł zatem od dnia 31 października 2007 r. i upłynął w dniu 29 listopada 2007 r. Natomiast skarżąca wniosła skargę w dniu 30 listopada 2007 r. ( data nadania skargi listem zwykłym w UP [...]), a więc po upływie terminu do jej wniesienia.

Mając powyższe na uwadze, Sąd na podstawie art. 58 § 1 pkt 2 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz.U. z 2002 r. Nr 153 poz. 1270 ze zm.) orzekł jak w postanowieniu.

TGPowered by SoftProdukt