drukuj    zapisz    Powrót do listy

6110 Podatek od towarów i usług, Prawo pomocy, Dyrektor Izby Skarbowej, *Odmówiono przyznania prawa pomocy w zakresie całkowitym, I SA/Wr 1867/07 - Postanowienie WSA we Wrocławiu z 2008-02-18, Centralna Baza Orzeczeń Naczelnego (NSA) i Wojewódzkich (WSA) Sądów Administracyjnych, Orzecznictwo NSA i WSA

I SA/Wr 1867/07 - Postanowienie WSA we Wrocławiu

Data orzeczenia
2008-02-18  
Data wpływu
2007-12-21
Sąd
Wojewódzki Sąd Administracyjny we Wrocławiu
Sędziowie
Barbara Koźlik /przewodniczący sprawozdawca/
Symbol z opisem
6110 Podatek od towarów i usług
Hasła tematyczne
Prawo pomocy
Sygn. powiązane
I FZ 513/08 - Postanowienie NSA z 2009-01-27
I FZ 262/09 - Postanowienie NSA z 2009-07-28
I FZ 465/08 - Postanowienie NSA z 2008-11-05
I FZ 61/10 - Postanowienie NSA z 2010-07-27
Skarżony organ
Dyrektor Izby Skarbowej
Treść wyniku
*Odmówiono przyznania prawa pomocy w zakresie całkowitym
Powołane przepisy
Dz.U. 2002 nr 153 poz 1270 art. 245 par. 2 i art. 246 par. 1 pkt 1
Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi.
Sentencja

Referendarz sądowy Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu – Barbara Koźlik po rozpoznaniu w dniu 18 lutego 2008 r. na posiedzeniu niejawnym sprawy z wniosku o przyznanie prawa pomocy w zakresie zwolnienia od kosztów sądowych oraz ustanowienia adwokata w sprawie ze skargi A. B. na decyzję Dyrektora Izby Skarbowej we W. Ośrodek Zamiejscowy w L. z dnia [---] nr [---] w przedmiocie podatku od towarów i usług za okres od V do XII 2004 r. postanawia: odmówić przyznania prawa pomocy w całości.

Uzasadnienie

Skarżący wniósł o zwolnienie od kosztów sądowych oraz ustanowienie adwokata uzasadniając, że jest osobą bezrobotną bez prawa do zasiłku i nie uzyskuje żadnych dochodów. Zwrócił uwagę, że nie stać go na wynajęcie adwokata lub doradcy podatkowego, natomiast profesjonalny pełnomocnik jest mu niezbędny z uwagi, że nigdy nie prowadził sprawy podatkowej przed wojewódzkim sądem administracyjnym

Z oświadczenia o stanie rodzinnym, majątku i dochodach wynika, że wnioskodawca prowadzi gospodarstwo domowe wspólnie z rodzicami, nie posiada żadnych nieruchomości, żadnych oszczędności ani przedmiotów o wartości powyżej 3.000 euro. Wnioskodawca wskazał, że nie uzyskuje dochodów od 2005 r. i pozostaje na utrzymaniu rodziców, którzy otrzymują emerytury w kwotach netto 1751,46 zł i 1134,10 zł (zgodnie z przedłożonymi odcinkami z emerytur z grudnia 2006 r. i ze stycznia 2008 r.).

Na wezwanie Sądu skarżący przedłożył również zaświadczenie o statusie bezrobotnego bez prawa do zasiłku od 27 kwietnia 2007 r., zeznanie podatkowe za 2006 r., z którego wynika, że z działalności wykonywanej osobiście uzyskał przychód w wysokości 11.488 zł ponosząc koszty uzyskania przychodu w kwocie 13.028 zł oraz fakturę wystawioną na ojca skarżącego, potwierdzającą zakup lekarstw. W piśmie z dnia 4 lutego 2008 r. powtórzył oświadczenia złożone na urzędowym formularzu wniosku o przyznanie prawa pomocy.

Zgodnie z art. 245 § 2 i art. 246 § 1 pkt 1 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. Nr 153, poz. 1270 ze zm.), w skrócie p.p.s.a., prawo pomocy w zakresie zwolnienia od kosztów sądowych oraz ustanowienia adwokata, czyli w zakresie całkowitym, może być przyznane osobie fizycznej, gdy wykaże ona, że nie jest w stanie ponieść jakichkolwiek kosztów postępowania. Zwrócić trzeba uwagę, że postępowanie w zakresie prawa pomocy jest podejmowane tylko na wniosek, zatem to na wnioskodawcy ciąży obowiązek wykazania występowania przesłanek przyznania tego prawa w żądanym zakresie. W związku z tym winien on dochować szczególnej staranności składając oświadczenia i dokumenty mające na celu uwiarygodnienie okoliczności, na które się powołuje i które uzasadniałyby uwzględnienie przedmiotowego wniosku.

W świetle powyższych uwag, stwierdzić należy, że skarżący nie wykazał okoliczności, które przemawiałyby za przyznaniem mu prawa pomocy.

Wskazać należy, że wnioskodawca, zgodnie z oświadczeniem, pozostaje na utrzymaniu rodziców od 2005 r., jednakże z przedłożonego zeznania podatkowego wynika, że uzyskiwał przychód w 2006 r. Pomimo wezwania Sądu, nie przedstawił zestawienia miesięcznie ponoszonych wydatków ani swoich, ani rodziców, z którymi mieszka. Nie przedłożył również wyciągów z posiadanych rachunków bankowych, jak również oświadczenia, że takowych nie posiada. Nie zostały dołączone również inne dokumenty, które potwierdzałyby przyznanie prawa pomocy w żądanym zakresie. Ponadto Sąd zwrócił uwagę na treść wniosku o wstrzymanie wykonania zaskarżonej decyzji z dnia 4 stycznia 2008 r., w którym wnioskodawca wskazuje, że "w okresie oczekiwania na wyroki sądowe przy zajętym koncie bankowym przez komornika US zostanie pozbawiony możliwości działania, wydawania książek, a w konsekwencji utraci bezpowrotnie rynki zbytu w Polsce (...), bezpowrotnie utraci przychody i budżet oraz zwroty podatku, co doprowadzi jego działalność twórczą i wydawniczą (...) do ruiny." Powyższe zatem oświadczenie stoi w sprzeczności z oświadczeniami złożonymi we wniosku o przyznanie prawa pomocy o braku dochodów i statusie bezrobotnego bez prawa do zasiłku (pomimo przedłożonej kserokopii aktualnego zaświadczenia z Powiatowego Urzędu Pracy).

Tak przedstawione natomiast okoliczności budzą wątpliwości co do faktycznego stanu finansowego i majątkowego strony skarżącej, co uzasadnia odmowę przyznania prawa pomocy w żądanym zakresie.

W związku z powyższym, na podstawie art. 258 § 1 i § 2 pkt 7 p.p.s.a., postanowiono jak w sentencji.Powered by SoftProdukt