drukuj    zapisz    Powrót do listy

6119 Inne o symbolu podstawowym 611, Odrzucenie skargi kasacyjnej, Dyrektor Izby Skarbowej, *Odrzucono skargę kasacyjną, I SA/Wr 1501/06 - Postanowienie WSA we Wrocławiu z 2008-02-04, Centralna Baza Orzeczeń Naczelnego (NSA) i Wojewódzkich (WSA) Sądów Administracyjnych, Orzecznictwo NSA i WSA

I SA/Wr 1501/06 - Postanowienie WSA we Wrocławiu

Data orzeczenia
2008-02-04  
Data wpływu
2006-10-06
Sąd
Wojewódzki Sąd Administracyjny we Wrocławiu
Sędziowie
Alojzy Wyszkowski /przewodniczący sprawozdawca/
Symbol z opisem
6119 Inne o symbolu podstawowym 611
Hasła tematyczne
Odrzucenie skargi kasacyjnej
Sygn. powiązane
II FZ 434/08 - Postanowienie NSA z 2008-10-08
Skarżony organ
Dyrektor Izby Skarbowej
Treść wyniku
*Odrzucono skargę kasacyjną
Powołane przepisy
Dz.U. 2002 nr 153 poz 1270 art. 178
Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi.
Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny we Wrocławiu w następującym w składzie: Przewodniczący : Asesor WSA Alojzy Wyszkowski po rozpoznaniu w Wydziale I na posiedzeniu niejawnym w dniu 4 lutego 2008 r. skargi kasacyjnej A. S. na wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu z dnia 11 października 2007 r. sygn. akt I SA/Wr 1501/06 oddalającego skargę na decyzję Dyrektora Izby Skarbowej we W. Ośrodek Zamiejscowy w L. z dnia 31 lipca 2006 r., Nr [...] w przedmiocie interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego postanawia odrzucić skargę kasacyjną

Uzasadnienie

Skarżąca A. S. reprezentowana przez adw. B. M. - S. wniosła w dniu 7 stycznia 2008 r. skargę kasacyjną do Naczelnego Sądu Administracyjnego od wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu z dnia 11 października 2007 r. sygn. akt I SA/Wr 1501/06 oddalającego skargę na decyzję Dyrektora Izby Skarbowej we W. Ośrodek Zamiejscowy w L. z dnia 31lipca 2006 r. Nr [...] w przedmiocie interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego. W związku z błędnym doręczeniem odpisu tego wyroku z uzasadnieniem, na adres J. S. (który w związku z brakiem prawidłowo udzielonego pełnomocnictwa nie mógł występować w imieniu skarżącej) nie doszło do skutecznego doręczenia orzeczenia stronie w myśl art. 67 § 1 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. Nr 153, poz. 1270 ze zm.), zwanej w skrócie u.p.s.a.

Wojewódzki Sąd Administracyjny zważył, co następuje:

Przepis art. 173 § 2 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi stanowi, że skargę kasacyjną może wnieść strona, prokurator lub Rzecznik Praw Obywatelskich po doręczeniu im odpisu orzeczenia z uzasadnieniem. Zgodnie zaś z art. 177 § 1 u.p.s.a. skargę kasacyjną wnosi się do sądu, który wydał zaskarżony wyrok lub postanowienie, w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia stronie odpisu orzeczenia z uzasadnieniem. Regulację zawartą w tym przepisie należy rozumieć w ten sposób, iż termin trzydziestodniowy liczy się od doręczenia stronie orzeczenia dokonanego w sposób prawidłowy, to jest zgodnie z wymaganiami przewidzianymi w art. 141 § 2. W sprawie nie zostało spełnione wymaganie doręczenia odpisu wyroku z uzasadnieniem właściwej osobie tj. skarżącej a omyłkowe doręczenie orzeczenia wraz z uzasadnieniem J. S. nie będącemu pełnomocnikiem strony nastąpiło z naruszeniem art. 67 § 1 u.p.s.a.

Oznacza to, że trzydziestodniowy termin w ogóle nie mógł rozpocząć biegu, nie było zatem możliwe wniesienie kasacji. W takim przypadku wniesiona przez stronę kasacja jest niedopuszczalna "z innych przyczyn", wskutek czego zaszła konieczność jej odrzucenia na podstawie art. 178 u.p.s.a.. (patrz teza M. Kobaka z artykułu "Prawomocność formalna orzeczeń wojewódzkich sądów administracyjnych, publ. ZNSA 2007/2/30 "Aby termin do wniesienia skargi kasacyjnej rozpoczął bieg, orzeczenie musi zostać doręczone w sposób skuteczny", oraz Gruszczyński B. Komentarz do art. 178 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi [w:] B. Dauter, B. Gruszczyński, A. Kabat, M. Niezgódka-Medek, Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi. Zakamycze, 2006, wyd. II Komentarz, Zakamycze 2006 stan prawny: 2006.09.15, gdzie autor stwierdza "Niedopuszczalną jest skarga kasacyjna, która została wniesiona przed doręczeniem odpisu orzeczenia z uzasadnieniem". Skoro Zatem wniesienie skargi kasacyjnej miało miejsce przed prawidłowym doręczeniem odpisu wyroku z uzasadnieniem, które nastąpiło 24.01.2008 r. uznając tą czynność za przedwczesna należał postanowić jak na wstępiePowered by SoftProdukt